user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-92cc77ff1e84d8936beb97af1ccf7c90\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-92cc77ff1e84d8936beb97af1ccf7c90\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-92cc77ff1e84d8936beb97af1ccf7c90\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=ds-van-ban/394\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580244567, expire = 1580266167, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-92cc77ff1e84d8936beb97af1ccf7c90' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Văn bản đã ban hành

Lọc văn bản

Thể loại: Đơn vị ban hành:
Từ khóa:

Tổng số văn bản: 10

STT Số hiệu Tiêu đề Ðơn vị ban hành Tải về
1 1148 -CV/ĐUK Công văn số 1148 -CV/ĐUK về việc khen thưởng thành tích 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
2 25 -CV/ĐUK Công văn số 25 -CV/ĐUK về việc báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng cấp trên
3 1215-CV/ĐUK Công văn số 1215-CV/ĐUK về việc cử cán bộ đến nghe và cổ vũ Hội thi kể chuyện về gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
4 58 -CV/BTC Công văn số 58 -CV/BTC về việc thay đổi biểu mẫu Danh sách trích ngang giới thiệu nhân sự trong Đề án nhân sự của Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020
5 1198 -CV/ĐUK Công văn số 1198 -CV/ĐUK về việc bổ sung phiếu đảng viên phục vụ kê khai phiếu đảng viên
6 1206 -CV/ĐUK Công văn số 1206 -CV/ĐUK về việc triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ
7 1153 -CV/ĐUK Công văn số 1153 -CV/ĐUK về việc cung cấp kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và số liệu đánh giá, phân loại cán bộ, CC, VC hàng năm (kèm cùng biểu mẫu)
8 97 -Ctr/ĐUK-LĐLĐ Chương trình số 97 -Ctr/ĐUK-LĐLĐ về việc phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh
9 33 -CTr/ĐUK Chương trình số 33 -CTr/ĐUK về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"
10 34 -CTr/ĐUK Chương trình số 34 -CTr/ĐUK Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 07/01/2015 về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của BCH TW Đảng (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở