user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-4ca4920962f6716a9f52501e8efec527\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-4ca4920962f6716a9f52501e8efec527\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-4ca4920962f6716a9f52501e8efec527\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=ds-van-ban/395\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580242007, expire = 1580263607, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-4ca4920962f6716a9f52501e8efec527' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Văn bản đã ban hành - Nghiệp vụ

Lọc văn bản

Thể loại: Đơn vị ban hành:
Từ khóa:
  • Văn bản đã ban hành
  • Nghiệp vụ
  • Bộ thủ tục nghiệp vụ công tác Đảng
  • Hệ thống biểu mẫu
  • Tất cả

Tổng số văn bản: 10

STT Số hiệu Tiêu đề Ðơn vị ban hành Tải về
1 830 Mẫu biểu kiểm định, đánh giá, xếp loại chất lượng các TCCSĐ hàng năm theo Công văn số 830 của ĐUK
2 109 Mẫu báo cáo định kỳ và bổ sung mẫu Nghị quyết hàng năm của TCCS đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông theo Thông báo 109-TB/ĐUK
3 23 Hồ sơ phân loại TCCSĐ năm 2015
4 03 Bộ thủ tục sửa đổi thi đua khen thưởng năm 2015
5 1148 -CV/ĐUK Công văn số 1148 -CV/ĐUK về việc khen thưởng thành tích 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
6 25 -CV/ĐUK Công văn số 25 -CV/ĐUK về việc báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng cấp trên
7 1215-CV/ĐUK Công văn số 1215-CV/ĐUK về việc cử cán bộ đến nghe và cổ vũ Hội thi kể chuyện về gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
8 58 -CV/BTC Công văn số 58 -CV/BTC về việc thay đổi biểu mẫu Danh sách trích ngang giới thiệu nhân sự trong Đề án nhân sự của Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020
9 1198 -CV/ĐUK Công văn số 1198 -CV/ĐUK về việc bổ sung phiếu đảng viên phục vụ kê khai phiếu đảng viên
10 1206 -CV/ĐUK Công văn số 1206 -CV/ĐUK về việc triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ