user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4820\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-04ec361297374afabbae0e04df3fc38d\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-04ec361297374afabbae0e04df3fc38d\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-04ec361297374afabbae0e04df3fc38d\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/1/2093\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1558896318, expire = 1558917918, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-04ec361297374afabbae0e04df3fc38d' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Từ nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được Ban Thường vụ Đảng ủy, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy để triển khai thực hiện.

Đến thời điểm này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cơ bản đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, Tiểu ban nội dung Đại hội đã hoàn tất các nội dung theo kế hoạch: Hoàn thành, in ấn các dự thảo văn kiện đại hội.

Tiểu ban nhân sự thực hiện kịp thời các bước theo đúng quy trình chuẩn bị. Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh chủ chốt cũng đã được tỉnh phê duyệt; công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, dân chủ; việc giới thiệu đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo quy định.

Tiểu ban tuyên truyền, vật chất cũng đã cơ bản hoàn thành các bước cuối cùng để phục vụ cho Đại hội.

Sáng ngày 10/8/2015, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã họp tổng duyệt các nội dung chuẩn bị và công tác tổ chức Đại hội.

Theo Kế hoạch, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 - 14/8/2015./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Ngọc - Chuyên viên Văn phòng ĐUK CCQ tỉnh