user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-4ff6ceaf8a3643d717237d0f63b1ba8a\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-4ff6ceaf8a3643d717237d0f63b1ba8a\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-4ff6ceaf8a3643d717237d0f63b1ba8a\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/1/3132\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580238987, expire = 1580260587, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-4ff6ceaf8a3643d717237d0f63b1ba8a' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối họp định kỳ tháng 11/2019

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 02/12/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh họp định kỳ tháng 11/2019, đồng chí Nguyễn Công Tự, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong tháng 11/2019, tình hình kinh tế - xã hội khá ổn định; các TCCS đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch trong tháng theo nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; tích cực tham mưu thực hiện tốt các chương trình mục tiêu của tỉnh và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch. Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Trong tháng, Đảng ủy Khối đã tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và cho 286 đồng chí cấp ủy cơ sở. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ổn định; công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; tình hình an ninh trật tự tại đơn vị ổn định...

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thường vụ, như: thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Báo cáo viên, tuyên truyền viên Đảng bộ Khối năm 2019, giới thiệu nội dung kiểm điểm tại một số TCCS đảng theo hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2019 của Tỉnh ủy.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu: trong tháng 12/2019, các TCCS đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Văn phòng, các ban Đảng của Đảng ủy Khối tham mưu cho Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo tiếp tục hỗ trợ TCCS đảng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII theo kế hoạch. Tiếp tục xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2019; kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019 theo kế hoạch. Đồng thời, tham mưu xây dựng nghị quyết nhiệm vụ năm 2020 sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đồng thời, chỉ đạo các đoàn thể của Đảng ủy Khối tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020.    

Nguyễn Khắc Trung - Đảng ủy Khối