user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-3cfcb619347cb25682421e305fa9ef2a\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-3cfcb619347cb25682421e305fa9ef2a\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-3cfcb619347cb25682421e305fa9ef2a\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/1/3195\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580238052, expire = 1580259652, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-3cfcb619347cb25682421e305fa9ef2a' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 10/01/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa IV. Về dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, uy viên UBKT Đảng ủy Khối; các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các TCCS đảng trực thuộc. Đại biểu về dự Hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Công Tự, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020; báo cáo kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2019; quán triệt nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất bỏ phiếu đề nghị xếp loại mức chất lượng tập thể Đảng bộ Khối là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định khen thưởng 12 tập thể, 18 cá nhân; tuyên dương 15 tập thể, 33 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

                                            Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư ĐUK