user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-b0508af67bd6e23cf4c4b9b12021a380\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-b0508af67bd6e23cf4c4b9b12021a380\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-b0508af67bd6e23cf4c4b9b12021a380\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/113/234\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1579897458, expire = 1579919058, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-b0508af67bd6e23cf4c4b9b12021a380' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

   Đồng chí:                        Nguyễn Thanh Sơn

    Sinh năm                        1956   

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBTVTU, Bí thư ĐUK

    Quê quán:                       Đà Nẵng

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cử nhân

 

    

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Nguyễn Hữu Ngọc

    Sinh năm                        1958    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          Phó Bí Thư thường trực ĐUK

    Quê quán:                       Hưng Yên

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Trần Duy Thọ

    Sinh năm                        1961  

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          Phó Bí Thư ĐUK

    Quê quán:                       Quảng Nam

    Trình độ chuyên môn:    Cao đẳng Thanh vân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

           

 

 

 

 

    Đồng chí:                        Nguyễn Hào Quang

    Sinh năm                        1958    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBTV, Trưởng BTG ĐUK

    Quê quán:                       Nghệ An

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cử nhân

 

 

     Đồng chí:                        Đặng Văn Hiệu

    Sinh năm                        1962    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBTV, Trưởng BTC ĐUK

    Quê quán:                       Quảng Bình

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp


 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Nguyễn Văn Xá

    Sinh năm                        1959    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBTV, Chủ Nhiệm UBKT ĐUK

    Quê quán:                       Đà Nẵng

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

    


 
    Đồng chí:                        Nguyễn Thị Thu Thúy

    Sinh năm                        1974    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBTV, Chánh Văn Phòng ĐUK

    Quê quán:                       Quảng Trị

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Đặng Hồng Niên

    Sinh năm                        1961    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBTV ĐUK, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh

    Quê quán:                       Nghệ An

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

  


   Đồng chí:                        Lê Văn Phong

    Sinh năm                        1969    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCH ĐBK, Phó BTC ĐUK

    Quê quán:                       Thanh Hóa

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Đang học Cao cấp

    
 


   Đồng chí:                        Nguyễn Hữu Được

    Sinh năm                        1972    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Phó BTG ĐUK

    Quê quán:                       Hà Nội

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

  


   

   Đồng chí:                        Nguyễn Đình Trung

    Sinh năm                        1973    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Chánh VP UBND tỉnh

    Quê quán:                       Quảng Trị

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

    ĐTCQ:

 

 

 

 

 

    Đồng chí:                        Nguyễn Tuấn Phúc

    Sinh năm                        1964    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, PGĐ Sở công thương

    Quê quán:                       Nghệ An

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Nguyễn Văn Bằng

    Sinh năm                        1955    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, PGĐ Sở NN&PTNT

    Quê quán:                       Quảng Bình

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

   Đồng chí:                        Hoàng Văn Thức

    Sinh năm                        1956    

    Dân tộc:                          Nùng

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐUK, Phó GĐ Sở GT_VT

    Quê quán:                       Lạng Sơn

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

    Đồng chí:                        Nguyễn Công Bảo

    Sinh năm                        1963    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Phó GĐ Sở TN_MT

    Quê quán:                       Nghệ An

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

   

    Đồng chí:                        Nguyễn Công Tự

    Sinh năm                        1963    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, GĐ Sở Tài Chính

    Quê quán:                       Quảng Ngãi

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao Cấp

  

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Lê Huy Hiệu

    Sinh năm                        1967    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, PCN UBKT ĐUK

    Quê quán:                       Phú Thọ

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Trung cấp

 
 


    Đồng chí:                        Bùi Quang Mích

    Sinh năm                        1957    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Phó GĐ Sở VH, TT&DL

    Quê quán:                       Thái Bình

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

   

 

 

 

 


   Đồng chí:                        Ngô Cao Mệnh

    Sinh năm                        1957

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

    Quê quán:                       Thái Bình

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Phạm Thanh Khiết

    Sinh năm                        1954    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, GĐ Sở Ngoại vụ

    Quê quán:                       Ninh Bình

    Trình độ chuyên môn:    Thạc sỹ

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

    
 

 

   Đồng chí:                        Tôn Thị Ngọc Hạnh

    Sinh năm                        1968  

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Chủ tịch hội LHPN tỉnh

    Quê quán:                       Quảng Ngãi

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Y Quang B'Krông

    Sinh năm                        1976    

    Dân tộc:                          M'Nông

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Bí thư Tỉnh đoàn

    Quê quán:                       Đăk Lăk

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

   


 

 


   Đồng chí:                        Điểu Xuân Hùng

    Sinh năm                        1964    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, PCT Thường trựcVPUBMTTQtỉnh

    Quê quán:                       Đăk Lăk

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Dương Khắc Mai

    Sinh năm                        1969    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Chủ tịch LM HTX tỉnh

    Quê quán:                       Thanh Hóa

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Trương Công Hùng

    Sinh năm                        1962    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Phó GĐ Sở Nội vụ

    Quê quán:                       Quảng Ngãi

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

    Đồng chí:                        Ngô Minh Nhật

    Sinh năm                        1962    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

    Quê quán:                       Quảng Nam

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cử nhân