hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc thiết bị đo lường ampe kìm máy đo điện trở đất máy đo tốc độ vòng quay đồng hồ đo điện máy đo độ rung máy đo quang phổ cần xiết lực đồng hồ so thước cặp máy đo biên dạng máy đo độ cứng thước dây đồng hồ đo nhiệt độ máy đo cường độ ánh sáng máy đo độ ồn máy đo khí máy đo tốc độ gió máy đo độ đục kính hiển vi lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ cân điện tử motor giảm tốc máy cnc thước đo chiều cao

 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 234 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3055 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2760 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2641 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3053 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3050 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3041 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3019 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3001 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2953 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2990 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2984 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2972 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3052 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3046 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3039 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2999 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2998 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2997 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3051 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3049 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3047 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3045 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3044 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3040 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3033 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3031 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3028 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3026 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1035 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1182 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1258 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 811 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 809 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 722 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 708 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 707 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 706 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 993 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 23 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4822\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-ddf711252e8397c48a06f1db35653510\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-ddf711252e8397c48a06f1db35653510\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-ddf711252e8397c48a06f1db35653510\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/113/234\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1537306091, expire = 1537327691, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-ddf711252e8397c48a06f1db35653510' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

   Đồng chí:                        Nguyễn Thanh Sơn

    Sinh năm                        1956   

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBTVTU, Bí thư ĐUK

    Quê quán:                       Đà Nẵng

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cử nhân

 

    

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Nguyễn Hữu Ngọc

    Sinh năm                        1958    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          Phó Bí Thư thường trực ĐUK

    Quê quán:                       Hưng Yên

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Trần Duy Thọ

    Sinh năm                        1961  

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          Phó Bí Thư ĐUK

    Quê quán:                       Quảng Nam

    Trình độ chuyên môn:    Cao đẳng Thanh vân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

           

 

 

 

 

    Đồng chí:                        Nguyễn Hào Quang

    Sinh năm                        1958    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBTV, Trưởng BTG ĐUK

    Quê quán:                       Nghệ An

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cử nhân

 

 

     Đồng chí:                        Đặng Văn Hiệu

    Sinh năm                        1962    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBTV, Trưởng BTC ĐUK

    Quê quán:                       Quảng Bình

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp


 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Nguyễn Văn Xá

    Sinh năm                        1959    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBTV, Chủ Nhiệm UBKT ĐUK

    Quê quán:                       Đà Nẵng

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

    


 
    Đồng chí:                        Nguyễn Thị Thu Thúy

    Sinh năm                        1974    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBTV, Chánh Văn Phòng ĐUK

    Quê quán:                       Quảng Trị

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Đặng Hồng Niên

    Sinh năm                        1961    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBTV ĐUK, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh

    Quê quán:                       Nghệ An

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

  


   Đồng chí:                        Lê Văn Phong

    Sinh năm                        1969    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCH ĐBK, Phó BTC ĐUK

    Quê quán:                       Thanh Hóa

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Đang học Cao cấp

    
 


   Đồng chí:                        Nguyễn Hữu Được

    Sinh năm                        1972    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Phó BTG ĐUK

    Quê quán:                       Hà Nội

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

  


   

   Đồng chí:                        Nguyễn Đình Trung

    Sinh năm                        1973    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Chánh VP UBND tỉnh

    Quê quán:                       Quảng Trị

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

    ĐTCQ:

 

 

 

 

 

    Đồng chí:                        Nguyễn Tuấn Phúc

    Sinh năm                        1964    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, PGĐ Sở công thương

    Quê quán:                       Nghệ An

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Nguyễn Văn Bằng

    Sinh năm                        1955    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, PGĐ Sở NN&PTNT

    Quê quán:                       Quảng Bình

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

   Đồng chí:                        Hoàng Văn Thức

    Sinh năm                        1956    

    Dân tộc:                          Nùng

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐUK, Phó GĐ Sở GT_VT

    Quê quán:                       Lạng Sơn

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

    Đồng chí:                        Nguyễn Công Bảo

    Sinh năm                        1963    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Phó GĐ Sở TN_MT

    Quê quán:                       Nghệ An

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

   

    Đồng chí:                        Nguyễn Công Tự

    Sinh năm                        1963    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, GĐ Sở Tài Chính

    Quê quán:                       Quảng Ngãi

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao Cấp

  

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Lê Huy Hiệu

    Sinh năm                        1967    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, PCN UBKT ĐUK

    Quê quán:                       Phú Thọ

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Trung cấp

 
 


    Đồng chí:                        Bùi Quang Mích

    Sinh năm                        1957    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Phó GĐ Sở VH, TT&DL

    Quê quán:                       Thái Bình

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

   

 

 

 

 


   Đồng chí:                        Ngô Cao Mệnh

    Sinh năm                        1957

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

    Quê quán:                       Thái Bình

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Phạm Thanh Khiết

    Sinh năm                        1954    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, GĐ Sở Ngoại vụ

    Quê quán:                       Ninh Bình

    Trình độ chuyên môn:    Thạc sỹ

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

    
 

 

   Đồng chí:                        Tôn Thị Ngọc Hạnh

    Sinh năm                        1968  

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Chủ tịch hội LHPN tỉnh

    Quê quán:                       Quảng Ngãi

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Y Quang B'Krông

    Sinh năm                        1976    

    Dân tộc:                          M'Nông

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Bí thư Tỉnh đoàn

    Quê quán:                       Đăk Lăk

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

   


 

 


   Đồng chí:                        Điểu Xuân Hùng

    Sinh năm                        1964    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, PCT Thường trựcVPUBMTTQtỉnh

    Quê quán:                       Đăk Lăk

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Dương Khắc Mai

    Sinh năm                        1969    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Chủ tịch LM HTX tỉnh

    Quê quán:                       Thanh Hóa

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

   Đồng chí:                        Trương Công Hùng

    Sinh năm                        1962    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Phó GĐ Sở Nội vụ

    Quê quán:                       Quảng Ngãi

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cao cấp

 

 

 

 

 

    Đồng chí:                        Ngô Minh Nhật

    Sinh năm                        1962    

    Dân tộc:                          Kinh

    Chức vụ hiện nay:          UVBCHĐBK, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

    Quê quán:                       Quảng Nam

    Trình độ chuyên môn:    Cử nhân

    Lý luận chính trị:            Cử nhân