user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-4f68e8c9d9d7057c5be1135dd5fb07dc\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-4f68e8c9d9d7057c5be1135dd5fb07dc\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-4f68e8c9d9d7057c5be1135dd5fb07dc\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/114/199\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1574417993, expire = 1574439593, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-4f68e8c9d9d7057c5be1135dd5fb07dc' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, quá trình hình thành và phát triển

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH,

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 

Đảng bộ Khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Đắk Nông (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông) được thành lập theo Quyết định số 42 - QĐ/TU ngày 16/01/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.

Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ lâm thời gồm 17 đồng chí (tháng 2/2004 chỉ định bổ sung thêm 2 đồng chí) trong đó 05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đảng bộ có 50 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc, với 368 đảng viên.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2005 – 2010 đã bầu BCH gồm 21 đồng chí, trong đó có 07 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Tính đến ngày 30/8/2009, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ có 1.548 đảng viên, sinh hoạt ở 64 TCCS đảng. Ngày 10/9/2009, Tỉnh uỷ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp. Ngay sau đó, Đảng uỷ khối bàn giao 16 TCCS đảng, với 384 đảng viên sang Đảng uỷ khối Doanh nghiệp quản lý.

Đến nay, Đảng bộ Khối có 53 TCCS đảng với 1.478 đảng viên.

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các TCCS đảng triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp, đạt được những thành tựu sau:

Trên cơ sở nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh và các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao hàng năm; Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế trên từng lĩnh vực và mang lại hiệu quả thiết thực. Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm đều thực hiện đạt và vượt; tốc độ phát triển kinh tế của Tỉnh tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 15%; thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn được khởi sắc. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xét xử… đều thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững kỷ cương trong xã hội. Các hoạt động văn hóa thông tin, báo chí, phát thanh – truyền hình, thể dục thể thao đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thông tin kịp thời tình hình quốc tế, trong nước và của Tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân. Một số doanh nghiệp Nhà nước đã được sắp xếp, củng cố đi vào hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Công tác vận động quần chúng từng bước có sự đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, góp phần ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn Tỉnh.

Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Kịp thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) và người lao động học tập, nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; hưởng ứng và tích cực đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiệp vụ; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lối sống ích kỷ, cơ hội, bè phái, tự do vô kỷ luật. Thường xuyên chỉ đạo công tác đấu tranh chống những quan điểm chính trị phản động, những thông tin sai trái của các thế lực thù địch đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong đó, thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn các cấp ủy cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; đảm bảo mối quan hệ giữa đồng chí Bí thư với thủ trưởng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò trách nhiệm của người đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác phát triển đảng, quản lý đảng viên được thường xuyên quan tâm lãnh đạo. Từ năm 2004 đến nay, đã kết nạp được 1001 đảng viên mới; công tác quản lý đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú được thực hiện chặt chẽ; việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ triển khai thực hiện theo đúng quy trình và đã phát huy có hiệu quả.

Kết quả phân loại TCCS đảng, đảng viên bình quân hàng năm có trên 81,78% TCCS đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 93,28% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có trên 17,04% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, là khâu quan trọng trong công tác lãnh đạo. Hàng năm, tiến hành chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo nội dung, chất lượng, hiệu quả theo quy định của Điều lệ Đảng. Chủ động đấu tranh phòng ngừa và tiến hành kiểm tra, xử lý đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên, tổ chức đảng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước theo đúng nguyên tắc, quy trình. Tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nhạy cảm dễ sai phạm như: chấp hành pháp luật trong quản lý kinh tế, xây dựng cơ bản, sử dụng đất đai…, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng tiền, tài sản Nhà nước.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, cụ thể:

Đối với Đoàn Khối: đã tổ chức tốt các phong trào hoạt động, như: “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện xung kích và bảo vệ Tổ quốc”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…. Đồng thời, hướng dẫn đoàn viên thanh niên phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đến nay, Đoàn Khối có 50 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, với 1.365 đoàn viên thanh niên. Hàng năm, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh được Tỉnh đoàn xếp loại xuất sắc; năm 2006, 2007 được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen về công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Đối với Hội Cựu chiến binh Khối: Thường xuyên củng cố và phát triển tổ chức Hội, hội viên; tăng cường công tác giáo dục, vận động hội viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh. Đến nay, Hội CCB Khối có 23 tổ chức cơ sở hội trực thuộc, với 205 hội viên. Hàng năm, Hội CCB Khối được Hội CCB tỉnh công nhận danh hiệu trong sạch, vững mạnh; năm 2006 được Trung ương Hội tặng Bằng khen.