user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-a6553c9a3417b5361e5f6452fc732ed0\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-a6553c9a3417b5361e5f6452fc732ed0\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-a6553c9a3417b5361e5f6452fc732ed0\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:20:\"/?q=tin-tuc/121/1782\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542726183, expire = 1542747783, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-a6553c9a3417b5361e5f6452fc732ed0' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Nghị quyết năm; chương trình công tác năm, quý

Đảng ủy Khối lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kịp tiến độ kế hoạch trong Quý I/2015

Trong Qúy I/2015, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo theo tiến độ chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được một số kết quả nổi bật.

Về nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung triển khai thực hiện và được các TCCS đảng ghi nhận, đồng tình, ủng hộ, điển hình như: (1) Triển khai thực hiện các nội dung phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chỉ đạo 02 TCCS đảng tổ chức thành công đại hội điểm và thí điểm để rút kinh nghiệm, qua đó tiến hành chỉ đạo đại hội các TCCS đảng còn lại. (2) Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2014. Theo đó, tập thể và các đồng chí trong Ban Thường vụ trên tinh thần phê và tự phê bình, nghiêm túc kiểm điểm những kết quả đã đạt được và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để tìm giải pháp khắc phục. (3) Tổ chức sơ kết và đánh giá qua 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”; 02 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/ĐUK về “đẩy mạnh việc lãnh đạo, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị”; qua đó, khen thưởng cho 10 TCCS đảng có thành tích xuất sắc. (4) Lãnh đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015, tập trung đưa việc lãnh đạo ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, chú trọng kế hoạch lãnh đạo điểm về hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. (5) Đẩy mạnh việc lãnh đạo thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối về tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “50 gương việc tốt, 100 gương người tốt điển hình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI” gắn với cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt” giai đoạn 2011 - 2015 do UBND tỉnh phát động. Đến nay, 21/56 TCCS đảng xây dựng kế hoạch/ văn bản chỉ đạo tổ chức phát động thi đua và báo cáo về Đảng ủy Khối...

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Một số nhiệm vụ trọng tâm được triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, như: (1) Xây dựng và ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) “Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 100% TCCS đảng đã tổ chức quán triệt nội dung Chương trình đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. (2) Chỉ đạo các TCCS đảng tổ chức cấp cơ sở; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi cấp Đảng bộ Khối về kể chuyện về gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (3) Tổ chức thành công buổi gặp mặt đảng viên trên 30 năm tuổi đảng, sinh hoạt tại Đảng bộ Khối nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Buổi gặp mặt có tác động lớn đến tư tưởng của chính những đồng chí đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối. (4) Báo cáo kết quả khắc phục các TCCS đảng có vấn đề nổi cộm năm 2014. Nhìn chung, tổ chức đảng, cơ quan xây dựng mối đoàn kết nội bộ, phấn đấu xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể vững mạnh. Xây dựng kế hoạch củng cố tổ chức cơ sở đảng có vấn đề nổi cộm năm 2015 đối với 3 TCCS đảng. (5) Tổ chức Hội thảo “Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng?” cấp Đảng bộ Khối. Hội thảo đã tích cực đi sâu nghiên cứu, đề ra các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS đảng trong Đảng bộ Khối. (6) Kết nạp 32 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 32% kế hoạch. (7) Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch; tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp.

 

 

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - UVBTV TU, Bí thư Đảng ủy Khối

 khai mạc Lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng


Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được chú trọng; các tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực.

Tuy nhiên, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 21 nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế; từ đó thảo luận, thống nhất đề ra biện pháp khắc phục các vấn đề về thực hiện Kế hoạch số 112-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm; nắm sát tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong Quý II/2015; trong đó, tập trung:

Thứ nhất, ban hành và triển khai Kế hoạch lãnh đạo cải cách hành chính trong Đảng bộ. Thực hiện Kế hoạch “Kết nối TCCS đoàn”, “Kết nối TCCS hội CCB” trên Website Đảng bộ Khối. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015, đẩy mạnh công tác triển khai làm điểm tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 112- gương việc tốt, 100 gương người tốt điển hình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI” gắn với cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt” giai đoạn 2011 - 2015 do UBND tỉnh phát động.

Thứ hai, triển khai thực hiện Chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) “Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tổ chức Hội thi kể chuyện về gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Triển khai tổ chức điều tra dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối nhằm nắm tình hình trước, trong và sau đại hội đảng các cấp.

Thứ ba, chỉ đạo các TCCS đảng tổ chức đại hội tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kế hoạch củng cố TCCS đảng năm 2015. Xây dựng Đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”.

Thứ tư, lãnh đạo việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng các cấp.

Thứ năm, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả và theo kế hoạch đề ra. Tổ chức Hội thao Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III, năm 2015.

 

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Ngọc - CV Văn phòng ĐUK CCQ tỉnh