user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-c0df27265adfca1ebfa0f98699717680\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-c0df27265adfca1ebfa0f98699717680\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-c0df27265adfca1ebfa0f98699717680\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:20:\"/?q=tin-tuc/121/2189\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542730934, expire = 1542752534, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-c0df27265adfca1ebfa0f98699717680' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Nghị quyết năm; chương trình công tác năm, quý

Giao ban cụm: Một trong những hoạt động tích cực hướng mạnh về cơ sở

Giao ban cụm là hoạt động thường xuyên, được tổ chức mỗi quý một lần, là diễn đàn giữa Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với các TCCS đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện thành công các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối; là môi trường sinh hoạt để các tổ chức đảng có điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở ngày một vững mạnh.

 

Hội nghị giao ban cụm 1 Quý III năm 2015

 

Hoạt động giao ban cụm được các TCCS đảng trực thuộc Đảng ủy Khối tích cực hưởng ứng và đánh giá cao. Qua theo dõi chất lượng hoạt động của ba cụm địa bàn, lĩnh vực trong quý III năm 2015, nhận thấy các phong trào thi đua giữa các cụm địa bàn, các tổ chức đảng được triển khai sâu, rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng bằng những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi loại hình TCCS đảng; các phong trào thi đua được duy trì khá đều đặn, có trọng tâm, trọng điểm hướng mạnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là đợt thi đua cao điểm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhờ vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các mặt công tác được thực hiện ngày càng có hiệu quả. Cấp ủy các TCCS đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động luôn đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng lên một bước; chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở từ bước được củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả trong tình hình mới.

Tại hội nghị giao ban, đại diện các cấp ủy cơ sở đã bày tỏ khá nhiều ý kiến và những băn khoăn, trăn trở tại cơ sở, như: Đề nghị Đảng ủy Khối cần đổi mới hơn nữa công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc phân chia cụm địa bàn, lĩnh vực để tổ chức giao ban theo quý cần điều chỉnh, thay đổi lại cho phù hợp hơn; việc nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần được triển khai cụ thể, quyết liệt và đạt hiệu quả hơn; những mặt được và chưa được trong việc củng cố các tổ chức đảng có vấn đề nổi cộm năm 2015; về việc đăng ký gửi tin, bài và chất lượng hoạt động của Website Đảng bộ Khối; đề nghị giải quyết vướng mắc, chậm trễ trong khâu sưu tra, kết luận các hồ sơ có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, để tạo điều kiện cho cơ sở việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; sau đại hội đảng các cấp của Đảng bộ Khối cần phát động các phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối; vấn đề văn hóa công sở, về xây dựng văn hóa trong Đảng cần được cụ thể hóa thành tiêu chí, để có cơ sở đánh giá thi đua hàng năm; thực trạng về việc khắc phục, sửa chữa tồn tại, khuyết điểm sau kết luận kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội Nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nhiều ý kiến đề xuất với Đảng ủy Khối nghiên cứu gom các loại báo cáo thành một báo cáo có tính tổng hợp nhiều nội dung, để giảm bớt áp lực cho cơ sở và phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính trong Đảng của Đảng bộ Khối ...

Phát biểu kết luận hội nghị, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì các cụm đại bàn đã ghi nhận toàn bộ các ý kiến của cơ sở, phân tích làm rõ những vướng mắc; đồng thời có quan điểm chỉ đạo các tổ chức đảng rà soát lại các chỉ tiêu để có kế hoạch phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

Tổ chức và duy trì đi vào nề nếp các cuộc giao ban cụm chính là các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, giúp cho các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối được phân công theo dõi địa bàn, lĩnh vực có dịp được lắng nghe ý kiến tâm huyết của cơ sở, từ đó tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra những quyết sách phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Khối thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao./.

                                                                            

              Bài: Lê Huy Hiệu - Phó CN UBKT, ảnh: Lê Phòng - CVP ĐUK CCQ tỉnh