user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-1b3232b1bda1f33a84f0837991c36d31\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-1b3232b1bda1f33a84f0837991c36d31\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-1b3232b1bda1f33a84f0837991c36d31\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:20:\"/?q=tin-tuc/129/2342\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1574027548, expire = 1574049148, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-1b3232b1bda1f33a84f0837991c36d31' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các hoạt động

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh

Trong năm 2015, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “hai nhất, ba nêu gương” của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, thật sự đi vào nề nếp và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; góp phần mạnh mẽ cho phong trào Hội Cựu chiến binh tỉnh, xây dựng Hội Cựu chiến binh Khối vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Phát huy vai trò của Hội là tổ chức chính trị - xã hội, là đối tượng nòng cốt trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chế độ xã hội chủ nghĩa; công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của Hội cấp trên, xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2015 để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Khối.

Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Hội, hội viên: Tổ chức khảo sát chất lượng nguồn ở các cơ quan, đơn vị làm cơ sở cho công tác phát triển hội viên; đến nay Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh có 23 tổ chức hội với tổng số 166 hội viên. Triển khai đăng ký thi đua xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa. Qua theo dõi cho thấy, đại đa số các đơn vị thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, học tập và chế độ báo cáo, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh, được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị đánh giá cao, quần chúng tín nhiệm.

Tích cực tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn mới”: Tổ chức quán triệt và tham mưu cho cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo việc xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội; đội ngũ cán bộ Hội CCB đã được củng cố, kiện toàn với chất lượng ngày càng cao; trình độ hội viên không ngừng được nâng lên; đa số các hội viên đã phát huy tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn; đấu tranh chống âm mưu và các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức và chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ đại hội (2012 - 2017) đảm bảo về nội dung và thời gian theo quy định; từ đó triệu tập đoàn đại biểu dự hội nghị giữa nhiệm kỳ Hội Cựu chiến binh tỉnh Đăk Nông. Tổ chức hội nghị tổng kết và tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 4 năm học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua “hai nhất ba nêu gương”. Theo đó, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân và đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh khen tặng cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Về công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ: Thực hiện Chương trình phối hợp số 02/CTPH/TĐ - HCCB ngày 31/01/2013 giữa Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh tỉnh Đăk Nông về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2012 - 2017”, Hội Cựu chiến binh Khối đã phối hợp với Đoàn Khối chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm. Đây là hoạt động nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước; qua đó, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phát huy vai trò của cựu chiến binh trong việc giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, lập thân, lập nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần đấu tranh chống lợi dụng các vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước.

Quan tâm hoạt động nghĩa tình đồng đội và xã hội từ thiện: Chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội đã kết hợp với cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể khác thực hiện cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa và hoạt động xã hội, bằng những hoạt động cụ thể như: thăm và tặng quà các gia đình thuộc đối tượng chính sách nhân kỷ niệm ngày thương binh - liệt sỹ; kêu gọi, vận động mỗi cán bộ, hội viên tham gia đóng góp quỹ xây dựng nhà “nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 5.520.000 đồng, góp phần giải quyết những khó khăn trước mắt cho đồng chí, đồng đội; tham gia đóng góp quỹ xây dựng Tượng đài Bà Triệu, Quỹ xây dựng Tượng đài Gạc Ma, Quỹ ủng hộ người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai, ủng hộ đồng bào bão lụt, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ ủng hộ người cao tuổi… với tổng số tiền 13.600.000 đồng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối thực hiện tốt những nhiệm vụ khác theo quy định. Tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 01 ngày 21/2/2012 của Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 13/01/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Về việc  tăng cường sự  lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng Khối các cơ quan tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020”Theo đó, các tổ chức Hội đã phối hợp tham gia thực hiện rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật các cấp đã ban hành; tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp đến nhân dân. Khai thác ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật mật mã trong công tác văn thư để rút ngắn thời gian gửi, nhận văn bản, giảm thiểu việc lưu hành văn bản, giấy tờ hành chính trong các cơ quan. Đối với các đồng chí cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh giữ các cương vị lãnh đạo không lợi dụng chức quyền, nhiệm vụ được giao để có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tập thể, cá nhân đến liên hệ công tác. Trong quá trình thực thi công vụ phải đảm bảo đúng quy trình, quy định của cơ quan, đơn vị; giải quyết kịp thời, nhanh chóng các thủ tục hành chính. Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 29/3/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 ­- 2020”Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Hội đã cụ thể hóa bằng chỉ tiêu nghị quyết hàng năm, từ đó, các tổ chức Hội làm căn cứ để phối hợp với thủ trưởng cơ quan và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2015, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh được bình chọn đơn vị nhất cụm thi đua và đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh khen thưởng, công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2015, Hội Cựu chiến binh Khối vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: phong trào thi đua ở một số tổ chức cơ sở hội cơ sở chưa đi vào chiều sâu; sinh hoạt chưa duy trì đều đặn, nội dung chưa phong phú...

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; Hội Cựu chiến binh Khối đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu trong năm 2016, như: Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; phát triển 100% số đối tượng đủ điều kiện vào Hội; phấn đấu 95% trở lên tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 50% trở lên đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; phấn đấu 97% trở lên hội viên gương mẫu, gia đình hội viên đạt văn hóa; kiểm tra 09 và giám sát 06 đơn vị.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, Hội cũng đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đảm bảo hiệu quả: Tiếp tục vận động các thế hệ cựu chiến binh đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau trong cuộc sống, xây dựng hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới và nâng cao hơn nữa phương thức và hiệu quả hoạt động; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo đó, Ban Chấp hành các cấp cần cụ thể hóa thành các chỉ tiêu thi đua, tập trung thực hiện phong trào thi đua “hai nhất, ba nêu gương”; gắn với việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đề cao vai trò của cán bộ Hội, đặc biệt là người đứng đầu, trong việc nghiên cứu, vận dụng tổ chức các phong trào thi đua; cải tiến nội dung, phương thức thi đua một cách sáng tạo, kế hoạch thi đua phải cụ thể, có tổ chức kiểm tra, đôn đốc, có sơ kết phong trào thi đua nhằm rút kinh nghiệm kịp thời.

 

Bài: Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư Thường trực ĐUK CCQ tỉnh