user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-675861085b3c442c85d9c8941388fb35\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-675861085b3c442c85d9c8941388fb35\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-675861085b3c442c85d9c8941388fb35\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/2/2730\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1547622753, expire = 1547644353, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-675861085b3c442c85d9c8941388fb35' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Thiết thực, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2017

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đặc biệt là chuyên đề năm 2017 về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chi bộ đã tập trung triển khai thực hiện với chủ đề và nội dung thiết thực, cụ thể, mang lại hiệu quả cao.

Xác định, trước hết muốn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thực hiện có hiệu quả thì công tác quán triệt, tuyên truyền nội dung học tập và làm theo phải được triển khai thực hiện đạt chất lượng. Ngay sau khi có hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chi bộ đã tiến hành phổ biến, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Để có cơ sở triển khai thực hiện cụ thể tại Chi bộ, trên cơ sở Hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch số 03-KH/CB, ngày 10/7/2017 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, căn cứ nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và đặc điểm, tình hình thực tế của Cơ quan Đảng ủy Khối, Chi bộ đã ngiên cứu, thảo luận, thống nhất chọn chủ đề cụ thể để thực hiện là "Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh". Với nội dung chủ đề đưa ra, định kỳ hàng quý, Cấp ủy Chi bộ cụ thể hóa và đưa vào sinh hoạt Chi bộ tháng đầu tiên của quý. Qua đó, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện của các cán bộ, đảng viên, tổ đảng và các tổ chức đoàn thể. Trong mỗi kỳ sinh hoạt, Chi bộ phân công một đảng viên chọn và kể một mẩu chuyện về Bác để tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Chi bộ quan tâm hướng dẫn mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Cơ quan liên hệ thực tiễn công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao để đề ra phương hướng phấn đấu, đăng ký chương trình rèn luyện cá nhân. Để tạo sự thống nhất, đồng bộ, Chi bộ xây dựng bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để 100% đảng viên ký cam kết thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành và Cơ quan tổ chức, phát động.

Công tác xây dựng gương điển hình, tuyên dương, khen thưởng được Cấp ủy đặc biệt chú trọng. Cấp ủy Chi bộ chỉ đạo mỗi tổ đảng xây dựng, bồi dưỡng, theo dõi 2 gương điển hình (1 tập thể, 1 cá nhân) trong học tập và làm theo Bác; trên cơ sở đó, Chi bộ sẽ xét chọn để xây dựng 2 tập thể và 3 cá nhân.

 

Chi bộ khen thưởng 03 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

 

Việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, khoa học, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình Cơ quan nên đã đạt được những kết quả tích cực. Ý thức, trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần trách nhiệm và chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã được nâng lên rõ rệt. Việc phê bình và tự phê bình thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cấp dưới, của cán bộ, đảng viên và quần chúng, không có tư tưởng, hành động “quan cách mạng”, mà gắn bó với cơ sở. Trong năm, Chi bộ lãnh đạo Cơ quan thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng, Cơ quan, đoàn thể thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo kế hoạch. Theo đó, năm 2017, Chi bộ đã xét khen thưởng cho 2 tổ đảng và 3 cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối được

                                    Anh Biên - Chi ủy viên Chi bộ Cơ quan ĐUK CCQ tỉnh