user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-d0939be604338bfa0aa3d3e4513bafd4\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-d0939be604338bfa0aa3d3e4513bafd4\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-d0939be604338bfa0aa3d3e4513bafd4\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/2/2748\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1544447362, expire = 1544468962, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-d0939be604338bfa0aa3d3e4513bafd4' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

Trong 2 ngày, 24 - 25/01/2018, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh tổ chức học tập,quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Dự Hội nghị, có đồng chí Đặng Văn Tin, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy, đảng viên ở các khoa, phòng Nhà trường và đảng viên các chi bộ sinh hoạt tạm thời lớp Trung cấp LLCT - HC khóa 46 và khóa 51.

 

Đ/c Đặng Văn Tin, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

 phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Viết Bé, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt các nghị quyết: Nghị quyết 18-NQ/TW về “Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị”; Nghị quyết 19-NQ/TW về “Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập”; đồng chí Trần Đình Phú, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt Nghị quyết 20-NQ/TW về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Tại Hội nghị, đồng chí chí Đặng Văn Tin, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) và đề nghị các đảng viên, quần chúng phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu. Đồng thời, các cấp ủy và Bí thư Chi bộ trực tiếp kiểm tra, giám sát việc học tập nghị quyết, chỉ đạo đảng viên và quần chúng của chi bộ mình phụ trách viết thu hoạch đầy đủ, nghiêm túc và có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi Đảng ủy Nhà trường để tổng hợp báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Cẩm Trang - Trường Chính trị tỉnh