user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-4c9d29d64816f6a8758b8a8cd5f990f6\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-4c9d29d64816f6a8758b8a8cd5f990f6\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-4c9d29d64816f6a8758b8a8cd5f990f6\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/2/2758\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542726222, expire = 1542747822, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-4c9d29d64816f6a8758b8a8cd5f990f6' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐUK ngày 18/12/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng; Kế hoạch số 02-KH/CB ngày 10/01/2018 của Chi bộ Thanh tra tỉnh về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết HN lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII).

Ngày 19/01/2018, Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) nhằm giúp đảng viên, quần chúng cơ quan hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các nghị quyết, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức. Hội nghị có sự tham gia của 22 đảng viên và quần chúng Cơ quan Thanh tra tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Sỹ Tuân, TUV, Bí thư Chi bộ nêu rõ: Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã ban hành những nghị quyết, kết luận là những quyết sách đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Đồng chí đề nghị đảng viên, công chức tham gia học tập nghiêm túc, tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới, sau khi học tập cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở Cơ quan và vị trí việc làm của mình để đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội mà nghị quyết đề cập.

 

Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, đồng chí Lê Sỹ Tuân, Bí thư Chi bộ và đồng chí Phạm Thị Trà My, Phó Bí thư Chi bộ đã truyền đạt những nội dung cơ bản của 04 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10//2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới, đồng thời phổ biến Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Sau Hội nghị học tập, quán triệt, Chi ủy đã triển khai cho đảng viên, quần chúng viết bài thu hoạch nhằm nâng cao nhận thức của bản thân đối với việc học tập nghị quyết và liên hệ với vị trí việc làm trong cơ quan của từng cá nhân để đề xuất, kiến nghị với các cấp về giải pháp thực hiện ở tỉnh, ngành, cơ quan và trách nhiệm của cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Chi ủy Thanh tra tỉnh