user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-8d22cf2b5185136a71da9a1a0f862057\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-8d22cf2b5185136a71da9a1a0f862057\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-8d22cf2b5185136a71da9a1a0f862057\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/2/2791\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1575627941, expire = 1575649541, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-8d22cf2b5185136a71da9a1a0f862057' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Công tác phát triển đảng của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường hiện có 06 chi bộ trực thuộc, với số lượng 69 đảng viên. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Nhận thức rõ điều này, trong thời gian qua, Đảng bộ Sở đã chú trọng và lãnh đạo thực hiện tốt công tác này nhằm tăng cường xây dựng, củng cố đội ngũ đảng viên ở mỗi chi bộ trực thuộc phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai thực hiện công tác kết nạp đảng viên từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên.

Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; tạo cơ hội cho các quần chúng ưu tú tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; từ đó, giới thiệu để Đảng ủy xem xét cử tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, nhất là đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới. Đảng ủy không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng mà tập trung chú trọng chất lượng. Công Đoàn, Đoàn Thanh niên là những tổ chức tham gia tích cực trong việc giới thiệu cán bộ đoàn viên ưu tú. Các chi bộ đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện cho đoàn viên phấn đấu. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động và làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng, đề xuất ý kiến, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng ủy xem xét đề nghị Đảng ủy Khối kết nạp đảng viên.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, trong toàn Đảng bộ đã cử 40 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng; đã kết nạp được 18/17 đảng viên, đạt 105,9% Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Sau khi kết nạp Đảng, các chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức và thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng quy định.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở không ngừng lớn mạnh và trưởng thành; là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh, góp phần đưa Đảng bộ Sở nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thị Mỹ Hảo - ĐUV Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường