user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-9e071c693739767eb52194b649c2ab05\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-9e071c693739767eb52194b649c2ab05\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-9e071c693739767eb52194b649c2ab05\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/2/3142\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580240418, expire = 1580262018, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-9e071c693739767eb52194b649c2ab05' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019

Ngày 12/12/2019, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể cấp ủy, cá nhân các đồng chí chi ủy viên, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí chi ủy viên và toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Đặng Thanh Quang - Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

Theo Báo cáo kiểm điểm, đánh giá tại Hội nghị, năm 2019, Chi ủy đã chủ động xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Chi bộ đã tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên, công chức, người lao động đảm bảo yêu cầu; từ đó, gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2019, cụ thể hóa thành chủ đề gắn với phong trào thi đua “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả”; trên cơ sở đó, hàng quý, bình xét gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo các TCCS đảng thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời, lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo hoàn thành 75/75 nhiệm vụ trọng tâm, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Cấp ủy Chi bộ, nâng cao vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định và định hướng. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong Cơ quan theo tinh thần Nghị định số 04/NĐ-CP của Chính phủ.

Báo cáo kiểm điểm, đánh giá của cấp ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục, trong đó chú trọng điều kiện thực tế để tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã làm rõ hơn những ưu, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề xuất những giải pháp lãnh đạo, thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể cấp ủy, các ý kiến đánh giá, góp ý, Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết mức xếp loại đối với từng đảng viên trong Chi bộ. Chi bộ cũng thực hiện biểu quyết mức xếp loại Chi bộ để đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định công nhận.

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu bình bầu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (xét chọn 01 cá nhân đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen và 02 cá nhân được Chi ủy ra quyết định khen thưởng năm 2019).

Nguyễn Thị Ngọc - Ban Tuyên giáo ĐUK