user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-ff1ad204460a077f26edc31c5df35d8a\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-ff1ad204460a077f26edc31c5df35d8a\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-ff1ad204460a077f26edc31c5df35d8a\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2749\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542731125, expire = 1542752725, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-ff1ad204460a077f26edc31c5df35d8a' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Công đoàn Viên chức tỉnh làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Công đoàn Viên chức tỉnh có 52 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với tổng số 2.750 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nhiệm kỳ 2014 - 2018, hoạt động Công đoàn Viên chức tỉnh luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực, nhất là việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ).

Theo đó, Công đoàn Viên chức tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và thường xuyên theo dõi, đôn đốc các CĐCS thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chỉ đạo và hướng dẫn các CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, CCVCLĐ.

Hàng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 9/01/2015 của Chính phủ. Qua đó, từng bước phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, CCVC và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Hội nghị cán bộ, CCVC đã công khai, dân chủ quyền và trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ, CCVC trong việc thực hiện quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; tập trung xây dựng, bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; về tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và các chế độ khác.

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được các cơ sở quan tâm nâng cao chất lượng. Hầu hết các Ban Thanh tra nhân dân đều có quy chế hoạt động và hoạt động tích cực, đã giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC, các chính sách chế độ, quy chế có liên quan trực tiếp đến cán bộ, CCVCLĐ, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm nảy sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, CCVCLĐ, góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, CCVCLĐ. Kết quả, các CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác có liên quan.

Công đoàn Viên chức tỉnh và các CĐCS thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, công tác, kịp thời thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Đặc biệt, Công đoàn Viên chức tỉnh chủ động tổ chức vận động, thành lập quỹ, từ đó, thực hiện hỗ trợ CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Hàng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh vận động trên 95% CCVCLĐ tham gia ủng hộ quà tết CCVCLĐ nghèo, Quỹ “Mái ấm công đoàn”. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Viên chức tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho 8 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 200 triệu đồng; tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán cho 187 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng; tổ chức 2.226 lượt thăm hỏi; trợ cấp khó khăn cho CCVCLĐ với số tiền gần 800 triệu đồng. Có 1.191 lượt người được khám sức khỏe định kỳ. Vận động xây dựng “Quỹ tương trợ” cho CCVCLĐ khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình nâng cao đời sống; đến nay, đã giải quyết cho 206 lượt CCVCLĐ nghèo vay với số tiền gần 950 triệu đồng. Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động vui chơi, hái hoa dân chủ, đồng thời, tặng 1.872 suất quà cho con em CCVCLĐ có thành tích cao trong học tập với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh hướng dẫn cụ thể cho các CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trong cơ quan, đơn vị, tạo môi trường làm việc an toàn cho CCVCLĐ làm việc chất lượng và hiệu quả.

Để có được kết quả như trên, việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CCVCLĐ ở các CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tổ chức các phong trào; trình độ CCVCLĐ tương đối đồng đều, chủ động, sáng tạo trong việc tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của CCVCLĐ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho CCVCLĐ vẫn còn những hạn chế. Một số CĐCS chưa chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ CCVC hàng năm nên thời gian tổ chức còn chậm so với quy định; chế độ khám sức khỏe định kỳ ở một số CĐCS chưa thực sự được quan tâm.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Viên chức tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, như: Tiếp tục chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện tốt các chỉ tiêu hội nghị cán bộ, CCVC hàng năm đề ra; Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ; chú trọng chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị; Chỉ đạo các CĐCS hưởng ứng tích cực các cuộc vận động ủng hộ quỹ xã hội, từ thiện; tập trung vận động Quỹ “Vì đoàn viên công đoàn nghèo”, quỹ “Mái ấm công đoàn”.

Nguyễn Thị Ngọc - Ban Tuyên giáo ĐUK CCQ tỉnh