hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc thiết bị đo lường ampe kìm máy đo điện trở đất máy đo tốc độ vòng quay đồng hồ đo điện máy đo độ rung máy đo quang phổ cần xiết lực đồng hồ so thước cặp máy đo biên dạng máy đo độ cứng thước dây đồng hồ đo nhiệt độ máy đo cường độ ánh sáng máy đo độ ồn máy đo khí máy đo tốc độ gió máy đo độ đục kính hiển vi lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ cân điện tử motor giảm tốc máy cnc thước đo chiều cao

 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2776 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2814 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2779 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2778 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2770 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2562 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3051 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3049 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3047 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3045 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3044 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3055 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2760 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2641 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3053 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3050 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3041 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3019 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3001 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2953 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2990 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2984 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2972 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3052 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3046 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3039 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2999 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2998 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2997 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3040 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3033 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3031 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3028 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3026 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1035 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1182 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1258 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 811 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 809 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 722 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 708 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 707 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 706 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 993 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 23 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4822\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-94340acfc6b8df886b567caab4eab80a\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-94340acfc6b8df886b567caab4eab80a\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-94340acfc6b8df886b567caab4eab80a\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2775\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1537304010, expire = 1537325610, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-94340acfc6b8df886b567caab4eab80a' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thắng lợi của Mậu Thân 1968 “là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn và sức mạnh của toàn dân đoàn kết quyết chiến, quyết thắng, quyết giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc”. Sau 50 năm nhìn lại, thắng lợi Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 vẫn còn nguyên giá trị, là biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về ý chí kiên cường của quân và dân Việt Nam, biểu hiện sự tài trí, mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Ðảng ta; tạo nên kỳ tích, đó là của quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của đồng bào và chiến sĩ trên cả hai miền Nam - Bắc. Tỉnh Đắk Nông (Quảng Đức cũ) nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên và cả nước nói chung mãi luôn tự hào vì đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử hào hùng ấy.

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn Đắk Nông (Quảng Đức cũ) đã trải qua nhiều gian khổ hy sinh, chịu đựng đói cơm, lạt muối, nhưng vẫn kiên trì bám trụ, không chỉ giữ vững hành lang chiến lược mà còn dốc hết sức người, sức của cho cách mạng góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai. Những chiến công oanh liệt vẻ vang của quân dân trên địa bàn Đắk Nông kết tinh từ lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các Khu ủy 5, 6, 10, từ các Tỉnh ủy Đắk Lắk, Phước Long, Lâm Đồng và quá trình lãnh đạo đầy bản lĩnh của Đảng bộ tỉnh Quảng Đức, một trong những mốc son lịch sử vẻ vang ấy là cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.

Tháng 12.1967, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã họp xem xét tình hình cụ thể trên chiến trường, hạ quyết tâm tổ chức tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam. Bộ Chính trị chủ trương: "Phải tìm cách đánh mới, khác cách đánh truyền thống là đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ bằng phương pháp tổng tiến công đồng loạt đánh vào các trung tâm đầu não chính trị, quân sự ở các thành phố, thị xã. Tiến công vào các thành phố, thị xã sẽ tạo ra bất ngờ lớn đối với địch, làm đảo lộn thế bố trí chiến lược của chúng, làm rung chuyển nước Mỹ. Qua đó, ta chứng minh cho Mỹ thấy chúng không thể thắng trong cuộc chiến tranh này, chúng đang đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn, do đó phải tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, rút ra khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam"

[1]

.

Tháng 01.1968, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 khẳng định lại quyết tâm của Bộ Chính trị và nhận định: Ta đang ở thế thắng, thế chủ động và thuận lợi; địch đang ở thế thua, thế bị động và khó khăn. Tình hình ấy cho phép ta có thể chuyển cuộc chiến tranh cách mạng sang một thời kỳ mới, đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên bước phát triển cao hơn.

Hội nghị chủ trương đưa cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam đến giai đoạn phát triển cao nhất là tổng công kích, tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi quyết định, nhằm: Tiêu diệt và làm tan rã đại bộ phận ngụy quân, đánh đổ ngụy quyền các cấp, giành chính quyền về tay nhân dân; tiêu diệt một phần quan trọng sinh lực và phương tiện chiến tranh của quân Mỹ, làm cho chúng không thực hiện được các nhiệm vụ chính trị, quân sự; trên cơ sở đó, đập tan ý chí xâm lược của Mỹ, buộc chúng phải chịu thua, chấm dứt mọi hành động chiến tranh ở cả hai miền Nam - Bắc, thực hiện những mục tiêu cơ bản là giành độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập cho Miền Nam Việt Nam, tiến tới thống nhất nước nhà. Trước mắt, mở đợt tiến công và nổi dậy đồng loạt trong Tết Mậu Thân nhằm giáng cho chúng những đòn tiến công sấm sét, làm thay đổi cục diện chiến tranh, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược, phải xuống thang chiến tranh.

Tối 26.1.1968, đã gần Tết Mậu Thân, những binh đoàn chủ lực, theo kế hoạch đang bí mật áp sát các bàn đạp tiến công. Hồ Chủ tịch chỉ thị cho các chiến trường là: "Kế hoạch phải thật tỉ mỉ, Hợp đồng phải thật ăn khớp, Bí mật phải thật tuyệt đối, Hành động phải thật kiên quyết, Cán bộ phải thật gương mẫu"

[2]

.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, để hỗ trợ và phối hợp với các lực lượng địa phương đánh những mục tiêu quan trọng, Khu 10 tăng cường cho tỉnh Quảng Đức một tiểu đoàn chủ lực. Tại Quảng Đức, đảng bộ, quân và dân địa phương cũng tích cực chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Về lực lượng vũ trang của tỉnh, ngoài hàng chục đội vũ trang công tác ở hầu khắp các huyện, ta có C1 (C24 cũ), C2 (C54), C3 Bộ binh; trung đội Trinh sát, trung đội Pháo binh hỗn hợp (B28) và C90 Đặc công được trang bị vũ khí đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu. Về lực lượng chính trị, các huyện ủy tăng cường chỉ đạo các đội công tác bám dân, xây dựng phương án tổ chức cho quần chúng nổi dậy giải phóng ấp chiến lược, đồng thời tổ chức tập kết lương thực, hậu cần sẵn sàng phục vụ chiến đấu. Hàng trăm nam, nữ thanh niên ở hai xã căn cứ Nâm Nung, Nam Ka xung phong đi dân công tải đạn, vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuốc men từ các kho dự trữ ở bên kia biên giới Campuchia về các huyện Lạc Thiện, Đức Lập, Gia Nghĩa. Trong các ấp chiến lược như Khiêm An, Khiêm Bình, Khiêm Cần... ta tiến hành vận động, gây dựng cơ sở và phát triển được một số đảng viên người dân tộc thiểu số. Tại thị xã Gia Nghĩa, đội An ninh T.27A kiên cường bám ấp, móc nối được một số cơ sở trong lòng địch. Tất cả sẵn sàng cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Vào tết Mậu Thân 1968, quân và dân các tỉnh Tây Nguyên, cùng với quân và dân miền Nam đồng loạt nổ súng tấn công vào các thị xã, thị trấn, quận lỵ địch. Do điều kiện khách quan

[3]

, quân và dân trên địa bàn tỉnh Quảng Đức không nổ súng đồng thời với các nơi khác, mà đến đêm hôm sau (mùng 1 Tết) mới bắt đầu cuộc tổng tiến công. Tiểu đoàn chủ lực của khu 10 chia làm nhiều mũi phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tấn công vào các cứ điểm dọc quốc lộ 14, làm chủ đoạn từ Gia Nghĩa đi Đắk Song và đi Kiến Đức.

Ngay sau đêm giao thừa tết Mậu Thân 1968, tại Ban Hành lang Quảng Đức, trạm B3 - trạm hành lang trung tâm của tỉnh với 5 cánh trực, quân số gồm có 18 đồng chí đã nhận được một lúc 4 điện hỏa tốc do Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đến. Với tinh thần khẩn trương, 8 đồng chí được phân công, trang bị vũ khí, đèn pin chia làm 4 tổ, phân ra 4 hướng để chuyển điện: một tổ chuyển điện ra Tiền phương Đắk Rung (đi bộ nhanh nhất mất 3 tiếng), một tổ chuyển điện sang Huyện ủy K2 (Đức Lập) mất 5 tiếng, 1 tổ chuyển điện đi Huyện ủy Khiêm Đức (K6) mất 6 tiếng và một tổ chuyển điện đi Kiến Đức mất 8 tiếng. Suốt từ đêm mùng 1 đến hết ngày 3 tết Mậu Thân 1968, đã có trên 20 bức điện hỏa tốc, thượng khẩn, tối mật đã được trạm hành lang B3 chuyển đi an toàn, kịp thời với tinh thần khẩn trương nhất để phục vụ sự chỉ đạo thực hiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 của tỉnh.

Tại Gia Nghĩa, do nắm được tin tức, địch từ các nơi đều dồn về Toà hành chính, Ty cảnh sát và một số nơi khác để phòng thủ. Lực lượng của Tiểu đoàn chủ lực Khu X đánh vào thị xã, tiến đánh sân bay Gia Nghĩa, một tiểu đội địch canh giữ ở đây chống cự yếu ớt sau ít phút phải bỏ chạy. Ta rải truyền đơn binh tề vận và xây dựng cơ sở ở chợ Hoà Bình, bố trí súng phòng không trên đồi Nghĩa Phú. Quân địch từ Toà hành chính và quân ta từ phía Tây Gia Nghĩa nhiều lần phản kích giao tranh, song do chưa chuẩn bị kỹ về lực lượng, vũ khí và lương thực nên ta chỉ trụ lại được ở trong thị xã một ngày đêm. Gần sáng hôm sau, toàn bộ lực lượng của ta bí mật rút lui an toàn về căn cứ.

Tại Kiến Đức, lực lượng cách mạng nổi dậy tấn công một loạt các ấp chiến lược của địch. Các trung đội của C20, C28 và đội công tác C9 bất ngờ tập kích vào các ấp chiến lược Bù Tung, Quảng Lộc, Quảng Phước, Quảng Chánh, Bù Xê Rê. Bị đánh bất ngờ các trung đội Dân vệ, Địa phương quân và cảnh sát Ngụy chống cự yếu ớt và bỏ vũ khí tháo chạy. Sáng hôm sau địch tập trung các đại đội Bảo an và quân Cộng hòa từ quận lỵ cùng xe tăng, thiết giáp, có máy bay yểm trợ, tổ chức phản công đồng loạt hòng chiếm lại các ấp mà ta mới giải phóng. Lực lượng cách mạng cùng đồng bào trong các ấp kiên cường bám trụ, chống lại các đợt phản công của địch, gây nhiều thiệt hại cho chúng.

Tại ấp Bù Tung (ngay giữa quận lỵ Kiến Đức), lực lượng vũ trang cùng đồng bào dựa vào hệ thống phòng thủ của địch chống trả quyết liệt, đẩy lui các đợt phản kích của địch. Nhiều lần địch cho xe tăng tiến vào nhưng phải quay trở lại vì sợ hỏa lực B40 của ta. Máy bay địch liên tục quần đảo trên bầu trời không đánh trúng mục tiêu nên chúng cho máy bay L19 thả 2 quả đạn mù chỉ điểm cho máy bay F105 ném bom hủy diệt ấp. Trước tình thế đó, Trung đội C20 đã kịp thời đưa đồng bào di tản ra khỏi ấp.

Tại ấp BùXêRê, 12 chiến sỹ được trang bị 6 khẩu B40 và một số AK nhanh chóng đánh phủ đầu; địch trong ấp hoảng hốt, chống cự yếu ớt và bỏ chạy; ta chiếm ấp, phát động quần chúng phá ấp chiến lược và chiếm giữ được một ngày.

Tại Đức Lập, lực lượng vũ trang huyện có 1 trung đội trang bị 20 súng tiểu liên và 2 khẩu cối 60 bất ngờ đột nhập vào hai ấp chiến lược Đức An và Thuận Hạnh, phát động quần chúng nổi dậy phá ấp, làm chủ được một ngày, sau đó địch tổ chức phản kích phải rút lui. Đơn vị cơ động về pháo kích quận lỵ Đức Lập, tổ chức đánh giao thông cắt tuyến đường từ Đức Lập đi Đắk Song. Ngoài ra trong chiến dịch này quân và dân Quảng Đức hoàn thành nhiệm vụ phục vụ hành lang, đưa Trung đoàn 33 chủ lực B3 (Tây Nguyên) hành quân qua Bến Đá (K62) tấn công vào Buôn Ma Thuột và rút lui an toàn.

Cuối tháng 3.1968, sau khi sơ bộ kiểm điểm đợt 1 tiến công vào Sài Gòn - Gia Định, Trung ương Cục và Quân uỷ Miền cử đại diện ra Hà Nội báo cáo về việc cho chiến trường miền Đông Nam Bộ tiếp tục mở đợt 2 đánh vào Sài Gòn với lý do "yếu tố bất ngờ vẫn còn, mặc dù địch đã co về phòng giữ nội thành và vùng ven, nhưng chúng còn nhiều sơ hở, đợt 1 ta mới sử dụng bộ phận đặc công, một số đội biệt động, du kích mật và quần chúng. Các tiểu đoàn mũi nhọn, các trung đoàn khu vực, các sư đoàn chủ lực cơ động, quyết tâm lập công cao... Nếu ta khắc phục được khuyết điểm trong đợt 1 thì sức đột kích trong đợt 2 sẽ mạnh hơn nhiều và sẽ là một bất ngờ mới đối với địch".

Thực hiện chủ trương trên, cùng với toàn miền Nam, sau đợt tiến công Tết Mậu Thân 1968, toàn tỉnh Quảng Đức tiếp tục chuẩn bị cho đợt tấn công mới (mật danh X2). Ta tổ chức nhiều cuộc tấn công địch vào các ấp chiến lược, thị xã Gia Nghĩa và Nhân Cơ.

Tháng 3.1968, tỉnh quyết định thành lập một Tiểu đoàn đứng chân ở suối Đắk Rung gồm C1, C2 Bộ binh và C90 Đặc công, có nhiệm vụ bám sát vùng trọng yếu ven thị xã và chủ động đánh địch càn ra vùng ven. Tối ngày 26.4.1968 ta sử dụng 15 đồng chí của Đại đội 90 Đặc công đánh vào sân bay Gia Nghĩa, với cách đánh táo bạo bất ngờ đơn vị đã tiêu diệt hơn 30 tên địch, phá hỏng 1 máy bay L19, 1 máy bay C130, thu 3 khẩu súng và rút lui an toàn. Trận này một đồng chí hi sinh và bị thương 3 đồng chí.

Ngày 17.6.1968, địch thực hiện kế hoạch 20T và 2R của Trung tướng Vĩnh Lộc đã được chấp thuận mang mật danh “công tác 2/2D/2/68” và được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21.6.1968 đến 31.12.1968 bằng phi cơ C123 của Đệ nhất không lực Hoa Kỳ.

Tháng 8.1968, Mặt trận Tây Nguyên (B3) quyết định mở đợt hoạt động Mùa Thu 1968, chọn Chi khu quận lỵ Đức Lập của Quảng Đức là một trong những trọng điểm tiến công chính của quân chủ lực, trực tiếp là một sư đoàn của chủ lực Tây Nguyên phối hợp với một số lực lượng của tỉnh và huyện Đức Lập. Nhằm chuẩn bị cho chiến dịch, Tỉnh uỷ Quảng Đức chỉ đạo  các huyện đẩy mạnh hoạt động quân sự, tìm mọi cách phân tán lực lượng địch và cử các đoàn dân công hoả tuyến phục vụ X2.

Ngày 23.8.1968, quân ta nổ súng tấn công Đức Lập và các vị trí đóng quân của địch trên toàn tuyến Đắk Sắk, Sa Pa, Đắk Lao, Đắk Pét, đồng thời chặn đánh quyết liệt các cánh quân địch từ Buôn Ma Thuột lên chi viện cho Đức Lập tại Đắk Ghềnh. Sau 10 ngày chiến đấu ác liệt dưới làn bom đạn Mỹ, chỉ tính riêng chiến trường Đức Lập ta diệt hơn 300 tên địch trong đó có 60 tên Mỹ, tiêu diệt và đánh thiệt hại 16 đại đội. Đại bộ phận quân chiếm đóng và hệ thống ngụy quyền cấp quận, xã bị tan rã. Trong chiến dịch, 15 buôn quanh Đức Lập, nhân dân nổi dậy, trở về làng cũ. Các đội vũ trang tập trung giáo dục hơn 100 nhân viên tề ngụy, xử 2 tên tay sai khét tiếng gian ác. Cùng với chiến thắng của quân và dân Đức Lập, quân và dân huyện Kiến Đức, Khiêm Đức cũng nổi dậy kết hợp phá ấp chiến lược, tiêu diệt lực lượng quân đội ngụy tạo thế cho ta mở rộng vùng giải phóng nông thôn, ảnh hưởng lớn đến phong trào cách mạng ở Nam Tây Nguyên, khẳng định bước trưởng thành của lực lượng vũ trang Quảng Đức. Thắng lợi của chiến dịch Đức Lập đẩy mạnh khí thế tiến công và nổi dậy của toàn chiến trường miền Nam, góp phần làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ.

Với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, cán bộ, chiến sỹ, đồng bào tỉnh Quảng Đức đã tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Chiến công của nhân dân Quảng Đức góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 trên toàn miền Nam, không chỉ tiêu diệt được một lực lượng lớn của Mỹ - Ngụy, mà điều quan trọng là ta đã đánh bồi liên tiếp, đập tan ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Tổng thống Mỹ Giônxơn phải tuyên bố chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh phá hoại Miền Bắc, chấp nhận đoàn đại biểu của Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam là một trong bốn thành viên chính thức tham gia hoà đàm tại Paris. Những thắng lợi trên chiến trường góp phần cho ta thế mạnh chủ động đấu tranh trên bàn đàm phán ở Hội nghị Paris, mở ra một bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thắng lợi trong cuộc tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 ở Quảng Đức, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng đã chú trọng lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác cán bộ, góp phần củng cố và nâng cao sức mạnh chính trị tinh thần cho lực lượng vũ trang tỉnh, kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ giữ vững và nêu cao quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng giải phóng quê hương.

Do lực lượng ta mỏng, thông tin chậm, mặt khác địa bàn Quảng Đức lại không phải là chiến trường chính ở Tây Nguyên nên kết quả cuộc tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968 ở Quảng Đức còn chưa cao. Song ý nghĩa của nó thật to lớn, đó là lần đầu tiên lực lượng cách mạng tiến công vào tận sào huyệt của kẻ thù ở thị xã và làm chủ được một thời gian, hàng trăm tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu, giải phóng nhiều đồng bào trong các ấp chiến lược. Khẳng định sự trưởng thành của lực lượng vũ trang, sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng bộ, tinh thần quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ của nhân dân Quảng Đức. Chiến công của nhân dân Quảng Đức góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968 trên toàn Miền Nam. Tuy nhiên, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Đức vẫn còn mặt hạn chế nhất định.

Có thể nói rằng, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 trên địa bàn tỉnh Quảng Đức nói riêng và toàn miền Nam nói chung “quân với dân một ý chí” quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược; là cuộc diễn tập về thế trận quân sự và chính trị. Chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 có ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta; làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, góp phần chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Pa-ri về việc lập lại hòa bình ở Việt Nam. Để 7 năm sau Đảng bộ, quân và dân Quảng Đức thực hiện thắng lợi cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Đặc biệt là trận đánh Đức Lập ngày 9.3.1975 là trận mở màn cho chiến dịch Tây Nguyên lịch sử, tiến tới ngày 23.3.1975, thị xã Gia Nghĩa và huyện Khiêm Đức được giải phóng, giành chính quyền về tay nhân dân một cách trọn vẹn, góp phần giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Đã 50 năm diễn ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân (1968-2018), năm tháng qua đi, nhưng lịch sử oai hùng, oanh liệt về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 trên địa bàn tỉnh Quảng Đức - Đắk Nông mãi là biểu tượng của sức mạnh tinh thần, trí tuệ, lòng dũng cảm của quân và dân ta, không bao giờ phai mờ; trái lại, nó càng được ghi nhớ, trân trọng, mãi mãi là niềm tự hào, ghi vào lịch sử dân tộc với những trang sử oai hùng oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Từ đó, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc về chiến thắng Mậu Thân 1968 của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Đắk Nông. Trong sự nghiệp đổi mới, quân và dân các dân tộc tỉnh Đăk Nông tiếp tục phát huy tinh thần anh dũng trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất góp phần xây dựng quê hương, dất nước giàu mạnh, văn minh. Đồng thời, không ngừng nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, các luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phạm Lục - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

[1]

Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975, Tập V: Tổng tiến công và nổi dậy 1968, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 45

[2]

Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.

[3]

Trước năm 1967, Việt Nam lấy giờ Bắc Kinh (GMT+8) làm chuẩn cho âm lịch. Ngày 8 tháng 8 năm 1967, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành đổi lịch dùng múi giờ GMT +7 làm chuẩn nên âm lịch cũng thay đổi khi tháng chạp (tháng 12) chỉ có 29 ngày. Miền Nam vẫn theo âm lịch của múi giờ GMT+8 nên tháng chạp có 30 ngày giống như lịch Trung Quốc. Vì thế hai miền nam bắc Việt Nam đón Tết Mậu Thân hai ngày khác nhau (Nếu tính theo giờ miền Bắc, miền Nam sẽ đón giao thừa lúc 23h00 ngày 29 tháng 1 trong khi miền Bắc đón giao thừa lúc 00h00 ngày 29 tháng 1 hay 1h00 ngày 29 tháng 1-trước miền Nam 23h00 đồng hồ).