user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-e489bbc033e2a45ec7031f95518cb536\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-e489bbc033e2a45ec7031f95518cb536\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-e489bbc033e2a45ec7031f95518cb536\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2782\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553359599, expire = 1553381199, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-e489bbc033e2a45ec7031f95518cb536' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Kết quả thi nâng ngạch và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ở cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2017

Năm 2017 là năm đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương thực hiện ủy quyền, phân cấp cho tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan Trung ương tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III lên hạng II trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Với tỉnh Đắk Nông, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 56-KH/TU,  Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 06/10/2017, Quyết định  thành lập Hội đồng thi nâng ngạch và xét thăng hạng để tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III lên hạng II trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Đăk Nông năm 2017.

Theo đó, Hội đồng thi nâng ngạch và xét thăng hạng của tỉnh tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong 02 ngày (ngày 25, 26/12/2017), đúng theo kế hoạch yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác tổ chức kỳ thi, xét thăng hạng diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng theo nguyên tắc cạnh tranh, phù hợp với các quy định của Trung ương và đúng pháp luật. Kết quả kỳ thi và xét thăng hạng công chức, viên chức đã được công khai trên Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy và báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 27/2/2018, Ban Tổ chức Trung ương đã có Thông báo số 463-TB/BTCTW, 464-TB/BTCTW công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II năm 2017 của Tỉnh ủy Đắk Nông. Theo đó, 26 công chức đã vượt qua kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, 6 viên chức đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II. Qua kỳ thi đã lựa chọn được những cán bộ, công chức và viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, yêu cầu vị trí việc làm tương ứng để bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và chức danh nghề nghiệp hạng II. Từ đó, từng bước kiện toàn về cơ cấu ngạch công chức và hạng viên chức trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

                                                          Xuân Lâm - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy