user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-4a9e5ff630f321a9c3c5d36f8a3b5adc\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-4a9e5ff630f321a9c3c5d36f8a3b5adc\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-4a9e5ff630f321a9c3c5d36f8a3b5adc\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2784\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553359031, expire = 1553380631, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-4a9e5ff630f321a9c3c5d36f8a3b5adc' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Đắk Nông: Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng

Theo báo cáo của Tỉnh uỷ Đăk Nông, từ năm 2007 đến nay, Tỉnh uỷ đã tổ chức 84 hội nghị Báo cáo viên Tỉnh uỷ, với 9.186 lượt người tham dự; đội ngũ Báo cáo viên cấp tỉnh đã báo cáo 14.240 buổi, với 722.005 lượt người tham dự; Báo cáo viên cấp huyện và tương đương đã báo cáo nói chuyện thời sự hơn 14.000 buổi với gần 997.500 lượt người nghe. Đây là những con số đáng chú ý sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” trên địa bàn toàn tỉnh.

Xác định công tác tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Tỉnh uỷ Đăk Nông đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” trong toàn Đảng bộ; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ báo cáo viên được củng cố, kiện toàn theo nhiệm kỳ đảm bảo số lượng và chất lượng; công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm, cụ thể: toàn tỉnh tổ chức 132 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề cho báo cáo viên, tuyên truyền viên với hơn 800 lượt học viên là cán bộ tuyên giáo, Báo cáo viên, tuyên  truyền viên các cấp tham gia. Các chế độ chính sách phụ cấp hàng quý được chi trả đầy đủ, cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm tạo điều kiện đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Công tác phân công lựa chọn báo cáo viên phù hợp với từng lĩnh vực, mời lãnh đạo trực tiếp quản lý là những đồng chí nắm chắc nội dung để báo cáo trước hội nghị. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên kịp thời lựa chọn, cung cấp thông tin về những vấn đề mang tính thời sự, vấn đề được dư luận quan tâm trên địa bàn, các vấn đề nổi cộm tại địa phương theo từng thời điểm, tuyên truyền một cách kịp thời, hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại địa phương, đơn vị… Công tác tuyên truyền miệng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động, tích cực đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; định hướng tư tưởng trước những vấn đề xã hội quan tâm, tích cực xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

  Tuy nhiên, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động đội ngũ báo cáo viên các cấp vẫn chưa thực sự ngang tầm với nhiệm vụ, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Cụ thể, năng lực truyền đạt và chất lượng đội ngũ báo cáo viên nhìn chung chưa cao, nhất là ở cơ sở. Chất lượng công tác tuyên truyền miệng còn một số hạn chế, một số vấn đề, thông tin chưa đáp ứng tốt nhu cầu và trình độ ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phương thức tuyên truyền còn nặng một chiều từ trên xuống, ít chú ý trao đổi, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Cơ chế, chính sách phụ cấp và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động của báo cáo viên hiện nay còn nhiều bất cập, chưa tạo được động lực để thu hút, động viên những người có tâm huyết, năng lực được phát huy…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 17 về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề dư luận quan tâm, tình hình thời sự trong nước, quốc tế và của tỉnh.

Hai là, tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng (khoá X) về “tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá” và gắn với thực hiện nghị quyết đại hội các cấp.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hoạt động Báo cáo viên. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, đặc biệt về thông tin hai chiều và áp dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả.

Bốn là, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên. Nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Thường xuyên tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội, có biện pháp chủ động, kịp thời đấu tranh với những biểu hiện cơ hội chính trị, những quan điểm sai trái, tiêu cực.

Năm là, chủ động, theo dõi, rà soát, bổ sung, kiện toàn, củng cố đội ngũ Báo cáo viên các cấp, chấn chỉnh hoạt động báo cáo viên ở những nơi chưa làm tốt, đưa hoạt động của báo cáo viên đi vào nề nếp, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, phát ngôn.

Sáu là, duy trì hội nghị Báo cáo viên định kỳ, nâng cao chất lượng nội dung, cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu và thông tin những sự kiện chính trị lớn trong và ngoài nước, của tỉnh gắn với kết qủa tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm.

Bảy là, tăng cường phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các huyện, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.

Tám là, tăng cường kiểm tra, khảo sát; đôn đốc và thực hiện nghiêm túc việc sơ kết 6 tháng và tổng kết cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cho ban tuyên giáo cấp uỷ cấp trên. Kịp thời khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời uốn nắn, phê bình và xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm kỷ luật phát ngôn của Đảng.

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nói trên, tin tưởng rằng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trên địa bàn tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian tới.

                                                                         Thị Sang - Văn phòng Đảng uỷ Khối