user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-8856c98b2ff7e010df4ca5215d545298\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-8856c98b2ff7e010df4ca5215d545298\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-8856c98b2ff7e010df4ca5215d545298\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2853\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1540039777, expire = 1540061377, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-8856c98b2ff7e010df4ca5215d545298' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Những giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời, phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”[1]. Đã 64 năm trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể nói, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là sự kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu; của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của ý chí quyết chiến, quyết thắng, sức mạnh Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và chiến thắng Điện Biên Phủ đồng thời là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu bền chặt, thủy chung, son sắt giữa quân đội, nhân dân 3 nước Đông Dương và sự đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ của các nước anh em và bạn bè quốc tế. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: Dân tộc ta có thể tự hào rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta đã chứng minh một chân lý vĩ đại. Chân lý đó là trong thời đại ngày nay, một dân tộc thuộc địa bị áp bức, khi đã biết đứng dậy đoàn kết đấu tranh, kiên quyết chiến đấu cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội thì có đầy đủ khả năng để chiến thắng quân đội xâm lược hùng mạnh của một nước đế quốc chủ nghĩa. Chiến thắng Điện Biên Phủ để lại nhiều bài học, những kinh nghiệm quý giá không chỉ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta mà còn cả trong công cuộc đổi mới đất nước hôm nay.

Trước hết và bao trùm hơn cả là bài học về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ cho thấy, để củng cố và sử dụng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng phải đưa ra được mục tiêu chung cho cách mạng và hướng tất cả mọi người vào mục tiêu đó. Với khẩu hiệu “cả nước đồng lòng, toàn dân chung sức”, “tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Cùng với lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Toàn dân, toàn Đảng và Chính phủ nhất định đem toàn lực chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch này”. Với tinh thần đó, quân dân ta từ vùng tự do Việt Bắc, Liên khu 3, Liên khu 4, vùng mới giải phóng Tây Bắc cho đến vùng du kích, các khu căn cứ địa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng Thượng Lào, tất cả đều dồn sức cho Điện Biên Phủ, kể cả sức người, sức của. Để nhằm mục tiêu duy nhất đó là: giải phóng đất nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tạo tiền đề cho cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp cách mạng hiện nay, Đảng ta khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là động lực và nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo”[2]. Để hướng đến mục tiêu chung của cách mạng ViệtNam là tất cả vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Và để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, trước hết mọi người dân ViệtNam đoàn kết, tạo sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam phải chú trọng đảm bảo quyền lợi chính đáng của cộng đồng, giải quyết hài hòa lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ hai, bài học về phát huy nội lực. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ, đường lối kháng chiến của ta là: trường kỳ, toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. Trên tinh thần phát huy nội lực mà Đảng ta đã hạ quyết tâm chiến lược tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên phủ. Cũng trên tinh thần đó mà các tầng lớp nhân dân ta đã tạo nên một dịch Điện Biên Phủ với nhiều sáng tạo độc đáo góp phần làm nên chiến thắng lịch sử.

Phát huy tinh thần chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay, phải phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, dám nghĩ, dám làm; phải hết sức coi trọng nội lực; nội lực đóng vai trò quyết định. Có thể nói, nội lực là sự tổng hợp sức mạnh từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; từ sự điều hành, quản lý của Nhà nước; từ hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của nhân dân, tinh thần và sức mạnh của nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước. Để tạo ra nội lực to lớn và bền vững, phải chủ trọng và chăm lo công tác xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng nền dân chủ nhân dân; khắc phục nguy cơ, nắm vững thời cơ, vượt qua khó khăn của sự suy thoái kinh tế thế giới, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đưa đất nước phát triển bền vững. Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng một lần nữa nhấn mạnh: “Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Để làm được điều đó, thì cần phải “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh” như Văn kiện Nghị quyết XII của Đảng đã đề ra.

Thứ ba, kế thừa và phát triển bài học về tôn trọng thực tế, nắm vững quan điểm thực tiễn, kịp thời sáng tạo trong hành động để đạt được mục đích cao nhất. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ,Tổng Quân ủy, Bộ Tổng Tư lệnh, Đảng ủy mặt trận Điện Biên Phủ đã kiên quyết, mưu lược đưa ra những quyết định chính xác, tiêu biểu như thay đổi cách đánh ngay cả khi đã triển khai thành nghị quyết, chuyển phương châm tiêu diệt địch từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”, chính điều đó đã làm thất bại cố gắng cao nhất và cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ nhằm giành thế mạnh về quân sự và xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương.

Ngày nay, đứng trước tình hình thế giới đang có và còn nhiều diễn biến phức tạp, biến đổi nhanh chóng và sâu sắc; kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng đòi hỏi Đảng ta phải có những nghiên cứu, phân tích kịp thời, đề ra những quyết sách đúng đắn. Luôn bám sát vào sự vận động của thực tiễn, phát triển sáng tạo lý luận chính là những yếu tố cơ bản để đảm bảo Đảng ta đề ra được đường lối đổi mới đúng đắn và thành công. Hơn lúc nào hết, nhiệm vụ về “Tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”[3], nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, để đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thứ tư, bài học về sự tăng cường đoàn kết, mở rộng quan hệ quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước anh em, bạn bè quốc tế. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh: Trong điều kiện một nước nhỏ chống lại một cường quốc, việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế là một trong những nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến. Thắng lợi này có sự đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa, “là do nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhất là Liên Xô và Trung Quốc đã hết lòng giúp đỡ... Sự ủng hộ tích cực của các Đảng anh em khác, nhất là Đảng Cộng sản Pháp... Sự ủng hộ của các dân tộc thuộc địa và nhân dân yêu chuộng hòa bình toàn thế giới”[4]. Đặc biệt là Liên minh chiến đấu ViệtNam - Lào - Campuchia đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của nhân dân ta.

Ngày nay, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã mở ra thời cơ đồng thời cũng là thách thức với các quốc gia, nhất là các nước nhỏ, các nước đang phát triển. Vận dụng bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ về phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại trong công cuộc đổi mới hiện nay, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện nhất quán, có hiệu quả đường lối độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra. Thực hiện tốt phương châm “kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[5], chính là một nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc ta trong thời đại ngày nay. 

Cẩm Trang - Trường Chính trị tỉnh
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 11, NXBCTQG, Hà Nội, 2001, tr.261.

[2] ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.158.

[3] Chủ đề của Đại hội Đảng lần thứ XII

[4] Hồ Chí Minh, Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1970, tr.233

[5] ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.69-70.