user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-33562c69c2d343f266f609c4a478bab2\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-33562c69c2d343f266f609c4a478bab2\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-33562c69c2d343f266f609c4a478bab2\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2911\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563856886, expire = 1563878486, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-33562c69c2d343f266f609c4a478bab2' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đắk Nông là tỉnh có đông đồng bào dân tộc cùng sinh sống (40 dân tộc), phân bố trên địa bàn 71 xã, phường, thị trấn với 789 tổ dân phố, thôn, bon, buôn. Theo thống kê của cơ quan chức năng, đồng bào dân tộc thiểu số có khoảng 176.000 người, chiếm 31,23% dân số toàn tỉnh.

Những năm qua, Tỉnh ủy Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng và phát triển đảng viên bằng nghị quyết chuyên đề. Để tiếp tục thực hiện chủ trương này, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng đã thông qua nghị quyết lãnh đạo các cấp ủy đảng tiếp tục xem trọng chất lượng kết nạp đảng viên, phát triển đảng viên ở địa bàn nông thôn, vùng đồng bào có đạo, DTTS. Với mục tiêu này, tỉnh không đề ra chỉ tiêu cụ thể phải phát triển bao nhiêu đảng viên DTTS, mà các tổ chức cơ sở đảng chủ động, căn cứ vào nguồn hiện có để đưa ra con số sát thực tế, chất lượng, không chạy theo số lượng, hình thức và bệnh thành tích.

Về đối tượng nguồn để phát triển đảng viên, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy bám sát chủ trương của Tỉnh ủy về công tác cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đặc biệt chú ý đến nguồn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự là con em người dân tộc thiểu số, đã về địa phương và con em đồng bào có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học về địa phương mà chưa sắp xếp bố trí được việc làm. Từ đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương căn cứ tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống chính trị cơ sở, tạo điều kiện, sắp xếp, bố trí những công việc cụ thể.

Tính đến tháng 5 năm 2018, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông có 13 đảng bộ trực thuộc, đã phát triển được 25.016 đảng viên, trong đó đảng viên DTTS là 3.618 người, chiếm 14,5%[1]. Huyện Đắk Song và Đắk Glong là hai địa phương được đánh giá “phát triển đảng viên DTTS hài hòa với số dân”. Số lượng thôn, buôn, bon, tổ dân phố có chi bộ là 786/789. Toàn tỉnh chỉ còn 3 thôn chưa có đảng viên là người tại chỗ[2]. Các đảng bộ huyện có số lượng đảng viên là người dân tộc thiểu số cao như: Cư Jút (895 đảng viên), Krông Nô (644 đảng viên), Đắk Glong (552 đảng viên)...

Để có được kết quả trên, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã chú trọng công tác quy hoạch và bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh; tăng cường tổ chức các lớp học tập, bồi dưỡng cảm tình Đảng ngay tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng tham gia học tập. Thực hiện chủ trương tăng cường đưa cán bộ, đảng viên chủ chốt ở xã xuống thôn, buôn sinh hoạt để làm nòng cốt trong các hoạt động và tạo nguồn phát triển đảng viên người DTTS tại chỗ. Kết quả này cũng khẳng định, chủ trương của Đảng về thực hiện mục tiêu các thôn, buôn đều có đảng viên và tổ chức đảng là đúng đắn và khả thi. Qua đó, tạo nhân tố quan trọng, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn những hạn chế, bất cập nhất định đó là: một số quần chúng chưa xác định rõ động cơ phấn đấu vào Đảng, sự nhận thức của quần chúng còn hạn chế, trình độ dân trí thấp không đảm bảo những tiêu chuẩn và quy định, thiếu lực lượng tạo nguồn, về hồ sơ lý lịch, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình,...

Do vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số cần thực hiện tốt những giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ở cơ sở trong thời kỳ mới.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ dân trí cho quần chúng.

Trước hết cần quan tâm giáo dục, bồi dưỡng chính trị, nâng cao trình độ dân trí nhằm làm cho quần chúng là người đồng bào dân tộc thấy rõ việc phấn đấu trở thành đảng viên là một vinh dự, là trách nhiệm, là cơ hội để mỗi người phát triển và cống hiến tốt hơn cho địa phương, cơ quan, đơn vị và cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh.

Việc giáo dục, bồi dưỡng nhận thức, nâng cao trình độ dân trí đòi hỏi ở cấp ủy cơ sở phải chú trọng lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch, chương trình và trực tiếp phân công đảng viên phụ trách công tác này. Làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ dân trí, tuyên truyền, vận động sẽ tác động trực tiếp vào nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về Đảng, về mục tiêu lý tưởng của Đảng. Sau đó tổ chức đánh giá chất lượng, kết quả giáo dục người đồng bào dân tộc thiểu số để làm cơ sở trong việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ở các địa phương, cơ quan, đơn vị được chính xác, có chất lượng và hiệu quả thiết thực.

Thứ ba, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn thể, phát động phong trào cách mạng của quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên.

Để làm tốt việc xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, phát động các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng khâu tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số các tổ chức cơ sở đảng cần tập trung thực hiện tốt những biện pháp trọng tâm như: Củng cố các tổ chức đoàn thể quần chúng ở các thôn, buôn, tổ dân phố, trong các cơ quan, đơn vị để thực sự là nơi tập hợp quần chúng để cùng hoạt động, học tập, giao lưu nhằm làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Đảng ủy cơ sở phải thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng ở địa phương để phát động phong trào thi đua, tích cực tham gia các hoạt động xã hội như vệ sinh môi trường, văn hóa, văn nghệ, thể thao, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi… Thông qua các hoạt động này, phát hiện tiềm năng, nhân tốt để giới thiệu cho Đảng.

Thứ tư, phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số phải luôn bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình, thủ tục và nguyên tắc.

Coi trọng chất lượng, tránh khuynh hướng chạy theo số lượng đơn thuần, đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, đồng thời không định kiến hẹp hòi. Linh hoạt, nhạy bén, không cứng nhắc, khắt khe trong quy trình xét kết nạp đảng viên, kết nạp đảng viên luôn gắn với củng cố tổ chức đảng làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Cảnh giác đề phòng phần tử cơ hội và phản động chui vào hàng ngũ của Đảng. Ngoài ra, coi việc xây dựng các tiêu chí, yêu cầu cụ thể về tư tưởng, chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với đảng viên, đáp ứng yêu cầu mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tích cực, chủ động của đội ngũ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng đảng viên theo yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới.

Thứ năm, các cấp uỷ, tổ chức đảng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phát triển đảng viên.

Định kỳ hàng năm cần tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm. Từ thực tiễn đúc rút thành kinh nghiệm và quay trở lại chỉ đạo thực tiễn đó là cơ sở khoa học, là cơ sở của nhận thức và hành động. Việc tổ chức rút kinh nghiệm phải tiến hành từ chi bộ, qua đó thấy rõ việc làm được, những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Đồng thời cần có cơ chế động viên, khen thưởng những nơi làm tốt công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, có như vậy công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số mới thực sự đi vào chiều sâu.

Công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng để không ngừng bổ sung những quần chúng ưu tú cho Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu, mở rộng hoạt động và sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực.

Những kết quả mà cấp ủy, các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt được là nhờ luôn coi trọng và quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, số lượng đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh mà Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã đề ra.

Thanh Bình - Trường Chính trị tỉnh
[1] Nguồn Ban Tổ chức Tỉnh ủy

[2] Nguồn Ban Tổ chức Tỉnh ủy