user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-acca8f5b8f91adab64eea2730c855fea\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-acca8f5b8f91adab64eea2730c855fea\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-acca8f5b8f91adab64eea2730c855fea\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2916\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563858689, expire = 1563880289, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-acca8f5b8f91adab64eea2730c855fea' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Cục Thuế tỉnh Đăk Nông phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2018

Ngày 18/10/2018, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông ban hành công văn số 2287/CT-TCCB về việc phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2018, với khẩu hiệu hành động “Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018”. Công văn nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong điều kiện nền kinh tế cả nước nói chung và kinh tế trên địa bàn tỉnh nói riêng có nhiều dấu hiệu khởi sắc, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đăk Nông cùng sự nỗ lực của toàn thể công chức, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với mục tiêu phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2018 và đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông phát động phong trào thi đua nước rút trong 3 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào các nội dung:

Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước quý IV và cả năm 2018.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý thuế. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, các bước công việc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách thuế, hóa đơn điện tử, hoàn thuế điện tử và các nhóm công việc về cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ. Thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đổi mới phương pháp làm việc, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Từng tập thể, cá nhân phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đăng ký từ đầu năm.

Tăng cường giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến công tác kê khai - kế toán thuế, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đề ra về hoàn thuế điện tử, khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử.

Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao về cả số lượng và chỉ tiêu tăng thu. Nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá, nhận diện đúng rủi ro trọng yếu để lựa chọn triển khai thanh, kiểm tra.

Tập trung đôn đốc thu nộp, không để phát sinh nợ mới, hoàn thành chỉ tiêu đôn đốc thu nợ những tháng cuối năm.

Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức thường xuyên tiếp xúc, hướng dẫn và giải quyết công việc cho người nộp thuế.

 

Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế 3 tháng cuối năm 2018

 

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát động phong trào thi đua tại đơn vị, giao cụ thể nhiệm vụ đến từng công chức để từ đó theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện.

Với tinh thần tập trung cao độ, đoàn kết vượt qua khó khăn, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông đề nghị các Phòng, các Chi cục Thuế đẩy mạnh phong trào thi đua; đồng thời kêu gọi toàn thể công chức, người lao động trong toàn ngành nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đồng lòng quyết tâm, vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Đức Đản - Cục Thuế tỉnh