user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-37a738674836501b5f4763042a71bbb5\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-37a738674836501b5f4763042a71bbb5\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-37a738674836501b5f4763042a71bbb5\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2982\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1579899210, expire = 1579920810, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-37a738674836501b5f4763042a71bbb5' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 05 - chuyên đề năm 2019 của Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 187-KH/CBBTG, ngày 13/6/2019 sinh hoạt chuyên đề về liên hệ, tìm giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Triển khai Kế hoạch số 187, ngày 01/7/2019, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Văn Vân, UV BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì. Theo yêu cầu của cấp ủy, để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chuyên đề, 100% đảng viên phải có bài viết phân tích thực trạng, liên hệ cơ quan, bản thân để đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05.

Trên cơ sở gợi ý của Cấp ủy Chi bộ, 25 bài tham luận, trao đổi tập trung vào các chủ đề: “xây dựng, giữ gìn hành ảnh người cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”, “tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng”, “Giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong”, “Chăm lo và củng cố mối quan hệ với quần chúng nhân dân”, “Về đoàn kết nội bộ”, “Về ý thức tổ chức kỷ luật”…

Tại buổi sinh hoạt, Cấp ủy Chi bộ đã lựa chọn 04 bài tham luận tiêu biểu về các chủ đề “Tăng cường tính Đảng trong công tác tham mưu trên lĩnh vực Tuyên giáo”, “Về sự nêu gương của cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo phong cách, tác phong của Bác Hồ”, “Về xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Về xây dựng, giữ gìn hình ảnh của người cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy” để trình bày, trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ.

Từ các ý kiến thảo luận tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Vân, Bí thư Chi bộ đánh giá cao ý thức, tránh nhiệm chuẩn bị nội dung tham gia sinh hoạt chuyên đề của các đảng viên; khẳng định, buổi sinh hoạt đã giúp cho cán bộ, đảng viên liên hệ, đánh giá và tìm giải pháp thiết thực trong thực hiện chủ đề học tập và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan và liên hệ mật thiết, tôn trọng quần chúng nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giao tiếp với nhân dân.

Sau buổi thảo luận, Cấp ủy Chi bộ sẽ ban hành Kết luận về các vấn đề trọng tâm mà cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải rèn luyện để thực hiện tốt chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Chi bộ sẽ theo dõi, đánh giá kết quả quá trình rèn luyện, lấy đó làm một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm 2019.

                   Thành Nhân - BTGTU