user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-80efe79f56b8e86abe41f40edac06ee0\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-80efe79f56b8e86abe41f40edac06ee0\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-80efe79f56b8e86abe41f40edac06ee0\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2990\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563858979, expire = 1563880579, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-80efe79f56b8e86abe41f40edac06ee0' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Sinh hoạt chuyên đề: Diễn đàn nhỏ - Ý nghĩa lớn

Trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 74 năm Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019), ngày 01/7/2019 Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Liên hệ, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”, đây là một trong những hoạt động thể hiện tình cảm thiêng liêng, sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu, đồng thời thể hiện sự quyết tâm học tập và làm theo lời Bác của đội ngũ cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Người đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, là phong cách, là tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời. Học tập và làm theo chỉ dẫn cụ thể của Bác sẽ góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và khắc phục các biểu hiện tiêu cực khác. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Đảng, tăng cường gắn bó chặt chẽ giữa cấp ủy chi bộ với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Mục đích của đợt sinh hoạt là tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm ra những cách làm hay, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vị kỷ cá nhân... Từ nhận thức chuyển thành tình cảm và hành động thật sự góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung vào đánh giá những kết quả làm được trong việc học tập và làm theo Bác thời gian vừa qua của từng cá nhân và tập thể chi bộ, cơ quan. Từ đó đi sâu liên hệ, tìm hiểu, phân tích và vận dụng vào thực tế của chi bộ, cơ quan và cá nhân từng đảng viên. Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và gợi ý 08 nội dung để mỗi đảng viên xác định và lựa chọn xây dựng ý tưởng (bài viết) của mình gửi về cấp ủy tổng hợp xây dựng báo cáo đề dẫn và trình bày trước chi bộ:

Một là, xây dựng, giữ gìn hình ảnh người cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Ban Tuyên giáo các cấp là cơ quan tham mưu quan trọng của Đảng về công tác tư tưởng - văn hóa; được công tác ở Ban Tuyên giáo cấp tỉnh là niềm vinh dự, tự hào của bất cứ cán bộ, đảng viên nào, trong đó có cán bộ, đảng viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Do vậy, trách niệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước hết phải thể hiện qua việc giữ gìn, xây dựng hình ảnh của cơ quan, hình ảnh của người cán bộ làm công tác tuyên giáo qua những việc làm thiết thực như thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và các quy định, quy chế, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức - văn hóa công vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Hai là, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng:

Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tư tưởng - văn hóa của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải có tầm nhìn, tư duy sâu, rộng, nhạy cảm về chính trị nên cũng rất áp lực, nặng nề. Do vậy, trong công tác, không thể không có những chiều hướng tư tưởng cả thuận lợi và khó khăn, nhất là về triển khai đấu tranh trên không gian mạng, định hướng tư tưởng trước những vấn đề dư luận bức xúc, quan tâm, xây dựng lòng tin của Nhân dân đối với đảng, chế độ… Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện có hiệu quả các chủ trương đó; đồng thời, qua các kênh khác nhau có thể làm tốt công tác tuyên tuyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ trường, đường lối của Đảng… đối với đồng chí, đồng nghiệp, với địa phương, cơ sở.

Ba là, giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong:

Rèn luyện tác phong sâu sát thực tế, gần gũi, thân ái, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; của anh em, đồng chí trong cơ quan và cán bộ, đảng viên, quần chúng ở nơi cư trú.

Nêu gương những người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống,...

Bốn là, nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình:

Trong Chi bộ và cơ quan, cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, trước hết là các đảng viên có chức vụ càng cao càng phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới học tập, làm theo.

Việc tự phê bình và phê bình phải được tiến hành theo tinh thần thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa.

Việc phê bình phải trên tinh thần đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt; Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ không tốt; nhưng cũng tránh thái độ phê bình thể hiện sự hẹp hòi, so đo, ghen tị… dễ làm mất đoàn kết nội bộ.

Năm là, chăm lo và củng cố mối quan hệ với quần chúng Nhân dân:

Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

Sáu là, gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác:

Phải nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, công tác.

Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm, nói ít làm nhiều. Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc.

Bảy là, về ý thức tổ chức kỷ luật:

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong cơ quan. Gương mẫu chấp hành sự phân công công tác của tổ chức, của phòng chức năng phân công đối với từng cá nhân. Thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ; quy chế làm việc của cơ quan; đi đúng giờ và làm đủ thời gian làm việc, với tinh thần làm hết việc chứ không phải làm hết giờ.

Tám là, về đoàn kết nội bộ:

Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo phải hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ. Xây dựng kế hoạch năm với những giải pháp cụ thể để chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan. Đề cao tinh thần tập thể, đoàn kết thân ái, chân thành giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.

Từ những kết quả đã làm được trong thời gian vừa qua, từ việc tự nghiên cứu các chuyên đề hàng năm, tập thể chi bộ cùng nhau trao đổi, chia sẻ, bình luận để hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung nêu trên, từ đó phấn đấu học tập làm theo Bác một cách thiết thực. Với mục tiêu là khi rời khỏi buổi sinh hoạt chuyên đề, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên thật sự thu lượm được những điều bổ ích hơn, chuyển biến tích cực hơn để thực hiện tốt nội dung đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể kể những kết quả cụ thể mà tập thể chi bộ, cơ quan, đoàn thể và cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm theo lời Bác; những việc làm thường ngày, rất tự nhiên đó, thật sự đó là quá trình thẩm thấu, là kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là tinh thần trách nhiệm, phương pháp lãnh đạo điều hành, sự gương mẫu trong công việc của các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo phòng, của từng cán bộ, công chức; đó là tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực, không quản thời gian, không đòi hỏi quyền lợi; đoàn kết, giúp đỡ, động viên lẫn nhau trong công việc cũng như trong đời sống…

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, sinh hoạt chuyên đề là một diễn đàn nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn để cán bộ, đảng viên tiếp tục trao đổi, thảo luận, chia sẻ những hiểu biết, những ý tưởng mới của mình trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, qua đó xây dựng các giải pháp thực hiện cụ thể hơn trong thời gian tới.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đa số cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã thống nhất cao một số nội dung cần tiếp tục học tập và làm theo tấm gương Bác một cách thiết thực và hiệu quả hơn nữa, đó là:

Không ngừng xây dựng, giữ gìn hình ảnh người cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gắn chặt với việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức về mục tiêu lý tưởng, đạo đức cách mạng, xác định rõ và thực hiện tốt trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương. Đây phải được xác định là biện pháp quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Các nội dung học tập Bác phải được đưa vào sinh hoạt chi bộ, trở thành nền nếp. Thường xuyên trao đổi, thảo luận, tự phê bình, phê bình, đóng góp ý kiến xây dựng cho cán bộ, công chức, đảng viên. Biểu dương những việc làm tốt, kịp thời phát hiện, uốn nắn những việc làm chưa tốt. Mỗi người phấn đấu tự tu dưỡng, rèn luyện theo những chuẩn mực đạo đức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành;

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ; vai trò, vị trí của ngành tuyên giáo đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; tích cực đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của những đối tượng có tư tưởng lệch lạc, đi ngược lại lợi ích của Nhân dân ta;

Giữ vững nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, phát huy sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp. Đây được xác định là khâu mấu chốt để thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Chi bộ xác định trong Kế hoạch 167-KH/CB, ngày 27/11/2018;

Phải kiên định với mục tiêu, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; tích cực tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt 04 nhiệm vụ của người đảng viên; tích cực tham gia xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; luôn giữ vững tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên;

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, mỗi cán bộ đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải tự hứa, tự nguyện thực hiện lời hứa và tự giám sát lời hứa của mình, với một quyết tâm cao nhất là nêu gương trong tất cả các lĩnh vực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đức Thượng - BTGTU