user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-36bfe1269523986ff8b8d0bc5c0523d0\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-36bfe1269523986ff8b8d0bc5c0523d0\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-36bfe1269523986ff8b8d0bc5c0523d0\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3026\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1579897423, expire = 1579919023, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-36bfe1269523986ff8b8d0bc5c0523d0' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Công tác giảm nghèo của tỉnh vượt chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra

Sau 03 năm (2016 - 2018) triển khai thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 27/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, công tác giảm nghèo của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cả hệ thống chính trị. Diện mạo nông thôn từng bước thay đổi, người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản; đời sống của Nhân dân, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo và trở thành hộ khá, giàu.

Đến cuối năm 2018, tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 21.070 hộ, với 94.915 khẩu, chiếm tỷ lệ 13,51% dân số toàn tỉnh. So với năm 2016, tổng hộ nghèo của tỉnh giảm 5,69%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 15,22%. Kết quả giảm nghèo hàng năm đạt trên 2%, đối với dân tộc thiểu số tại chỗ đạt trên 4%, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra (tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đạt 2%). Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành triển khai tốt, thông qua đó giúp cán bộ, người dân và người nghèo thay đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm về công tác giảm nghèo.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Đắk Nông đã huy động được trên 248,6 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như Chương trình 30a, Chương trình 135, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 được triển khai có hiệu quả. Nhằm hỗ trợ đầu tư công tác hạ tầng các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Đắk Nông đã đầu tư 61 công trình giao thông, 35 trường học và 92 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng. Giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh đầu tư xây dựng mới 232 km đường (17 km đường quốc lộ, 42 km đường huyện, 161 km đường xã, thôn, bon, 12 km đường đô thị), nâng tỷ lệ cứng hóa đường trên địa bàn Đắk Nông từ 53% lên 59%. Cán bộ xã và cộng đồng dân cư khu vực khó khăn được trang bị, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia xây dựng kế hoạch quản lý, giám sát các chương trình giảm nghèo. Qua các lớp tập huấn, cán bộ cấp xã, người dân đã nắm được công tác dân tộc, chính sách giảm nghèo bền vững; kiến thức, kỹ năng để sản xuất ra những sản phẩm có năng suất và chất lượng cao, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo còn hạn chế: chất lượng giảm nghèo chưa vững chắc, việc rà soát đánh giá hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân nghèo ở một số nơi còn lúng túng, việc huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; các hộ nghèo, cận nghèo chưa có ý thức vươn lên, còn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng, trình độ sản xuất, thâm canh còn hạn chế, chưa chủ động tiếp cận và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả giống cây trồng, vật nuôi, mặc dù thiếu vốn sản xuất nhưng chưa dám mạnh dạn vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi ngành nghề.

Công tác giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thời gian tới để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 27/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác giảm nghèo, coi công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, lấy kết quả giảm nghèo là chỉ tiêu để đánh giá tập thể và cá nhân hàng năm; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp, gắn Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” với quy hoạch chung của mỗi huyện để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa; phát huy hiệu quả của các mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã, tổ hợp tác. Bên cạnh đó cần tiến hành rà soát chính xác nguyên nhân nghèo để đề ra giải pháp giảm nghèo phù hợp; bố trí sử dụng nguồn lực cho công tác giảm nghèo một cách công khai, minh bạch, tránh dàn trải và có sự tham gia tích cực của người dân. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động thuộc hộ nghèo; tập trung đầu tư hạ tầng cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng trong thực hiện công tác giảm nghèo.

Thanh Tùng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy