user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-b59e15ca8ab0fe8a402a4938d9bc2ff8\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-b59e15ca8ab0fe8a402a4938d9bc2ff8\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-b59e15ca8ab0fe8a402a4938d9bc2ff8\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3047\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1579896541, expire = 1579918141, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-b59e15ca8ab0fe8a402a4938d9bc2ff8' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

BHXH tỉnh Đắk Nông phát động thi đua “Công chức, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025

Ngày 10/9/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 1076/KH-BHXH về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Mục đích của phong trào thi đua là nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực thi nhiệm vụ công việc được giao. Đồng thời, tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức ngành BHXH gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Kế hoạch đề ra các nội dung thi đua cho tập thể và cá nhân:

- Đối với tập thể: phong trào Thi đua xây dựng đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, 2 sạch, đẹp”, gồm các nhóm nội dung thi đua: (1) Xây  dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của đơn vị; (2) Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại đơn vị; (3) Thực hiện  ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong  hoạt động nội bộ của đơn vị; (4) Xây dựng và giữ gìn đơn vị BHXH văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; (5) Tổ chức các phong trào thi  đua thiết thực, hiệu quả; (6) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt mô hình công sở thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

- Đối với công chức, viên chức, người lao động: Phong trào “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, xây dựng hình ảnh của công chức, viên chức ngành BHXH lịch sự, văn minh, sẵn sàng phục vụ, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện gồm các nhóm nội dung: (1) Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; (2) Tác phong chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; (3) Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm gắn với trách nhiệm của cá nhân với vị trí việc làm được phân công phụ trách. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của công chức, viên chức quản lý; (4) Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; (5) Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; (6) Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; (7) Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đơn vị.

Kết thúc đợt phát động, BHXH tỉnh sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao và tiếp tục triển khai nhân rộng phát triển phong trào thi đua đến năm 2025.

Nguyễn Thị Ngọc - Ban Tuyên giáo ĐUK