user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-8ea7ed4285c247600b94ab43e3674080\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-8ea7ed4285c247600b94ab43e3674080\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-8ea7ed4285c247600b94ab43e3674080\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3068\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1574029555, expire = 1574051155, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-8ea7ed4285c247600b94ab43e3674080' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Công tác vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động tham gia phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển quê hương, đất nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới; Người đã hiến dâng trọn đời mình cho mục tiêu cao cả độc lập, tự do của Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân và những giá trị nhân văn, cao quý của nhân loại. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nổi bật và xuyên suốt là tư tưởng giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội, giải phóng con người, mở ra những triển vọng mới to lớn để phát triển con người và xã hội.

Thấu suốt quan điểm: Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết, là "tối thượng", Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã chỉ rõ: Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân...quyền hành và lực lượng đều ở nhân dân.

Nước lấy dân làm gốc“Gốc có vững, cây mới bền;

                              Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ các mạng, Đảng ta nhận thức sâu sắc về vị trí và vai trò to lớn của nhân dân trong lịch sử. Đảng và Bác Hồ đặt niềm tin trọn vẹn vào nhân dân: "đem sức ta mà giải phóng cho ta". Có dân tộc anh hùng, có Đảng quang vinh mới có Cách mạng Tháng Tám thành công, lần lượt đánh thắng các đế quốc xâm lược và ngày nay vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan lãnh đạo các TCCS đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, chính sách; các biện pháp, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã xác định công tác dân vận là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác dân vận. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu và quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, cấp ủy các TCCS đảng thường xuyên quan tâm, lãnh đạo thực hiện công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm xây dựng cơ quan văn hóa, các tổ chức đoàn thể vững mạnh; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp... góp phần thực hiện nhiệm vụ phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng, chính quyền, các đoàn thể, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Các tổ chức đảng trực thuộc đã xây dựng, triển khai đồng bộ các chương trình kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện các giải pháp nỗ lực cải cách hành chính, thực hiện tốt phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; phát huy quyền làm chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đã tạo nên sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; đã được các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động tích cực hưởng ứng.

Kết quả, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, vận động cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các doanh nghiệp trong khối thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo; xây dựng 60 nhà tình nghĩa, tặng 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; xây dựng 02 trạm y tế xã; vận động 70 tấn xi măng làm 02 km đường giao thông nông thôn; 08 km đèn điện chiếu sáng đường quê... với tổng số tiền trị giá hơn 33 tỉ đồng; hỗ trợ quà tết Nguyên đán, xuân Kỷ Hợi, năm 2019 với số tiền hơn 9 tỉ đồng; phối hợp tổ chức khám bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hiến máu tình nguyện; phụng dưỡng 9 mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông... góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua thực hiện các phong trào vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước; đã kịp thời cổ vũ, biểu dương, khen thưởng 30 mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị xét, đề nghị Tỉnh ủy tuyên dương 04 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành tặng Bằng khen, giấy khen hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ.

Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối