user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-9bc1f4d98e492a432ec82a9d39e13ea3\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-9bc1f4d98e492a432ec82a9d39e13ea3\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-9bc1f4d98e492a432ec82a9d39e13ea3\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3097\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1575626807, expire = 1575648407, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-9bc1f4d98e492a432ec82a9d39e13ea3' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Một số kết quả thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”, đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và nỗ lực của cán bộ, công chức làm công tác pháp luật từ tỉnh đến cơ sở. Cấp tỉnh đã ban hành 311 nghị quyết, 311 quyết định và 135 chỉ thị; cấp huyện đã ban hành 286 nghị quyết, 210 quyết định và 26 chỉ thị; cấp xã ban hành 1.147 nghị quyết, 119 quyết định (số liệu tỉnh từ tháng 05/2005 đến nay). Các văn bản ban hành đã tuân thủ quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục; các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành được tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các đối tượng chịu sự tác động và của các cơ quan, đơn vị bằng các hình thức như: đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh, góp ý trực tiếp bằng văn bản, góp ý tại hội nghị… Các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương đã được thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đáp ứng cơ bản yêu cầu quản lý, điều hành của chính quyền địa phương bằng pháp luật.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị công của tỉnh Đắk Nông, góp phần giữ vững ổn định về chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tuy nhiên, việc vận dụng quy định của pháp luật để ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có lúc chưa thực sự phù hợp, một số chính sách đã ban hành nhưng không đi vào cuộc sống. Việc lấy ý kiến về dự thảo văn bản còn hạn chế, một số cơ quan, đơn vị tham gia góp ý còn mang tính hình thức. Sự phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan: Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật chưa thường xuyên, chưa sâu rộng, thiếu đng bộ, hiệu quả mang lại còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân, nhất là vùng dân tộc thiểu số tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa triển khai đầy đủ, thường xuyên, sâu rộng, chất lượng chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo tinh thần Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong thời gian tới là:

Các ngành, địa phương chủ động tiến hành rà soát các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của mình nhằm phát hiện kịp thi những nội dung không phù hợp và đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, thay thế kịp thời.

Trong các hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật, một mặt cần tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao vị trí, vai trò, hiệu lực của các thiết chế độc lập chuyên trách, mặt khác cũng phải đề cao cơ chế, trách nhiệm phối hợp, tham mưu triển khai thực hiện.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác soạnthảo, thẩm định, kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản và theo dõi thi hành pháp luật; áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình xây dựng, hoàn thiện, thi hành pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nângcao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

TN