user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-8763889700c74c66e015c1b8fce12261\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-8763889700c74c66e015c1b8fce12261\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-8763889700c74c66e015c1b8fce12261\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3117\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580237630, expire = 1580259230, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-8763889700c74c66e015c1b8fce12261' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Một số giải pháp tăng cường hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông

Phát triển khoa học và công nghệ (KH-CN) được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng.

Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh có những bước phát triển mới, gắn bó hơn với sản xuất và đời sống, góp phần vào ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng từng bước vào các ngành sản xuất, làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an ninh lương thực, thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất hàng hoá, nâng cao mức sống cho nhân dân; chú trọng nghiên cứu, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá truyền thống. Tiềm lực khoa học và công nghệ từng bước được tăng cường, củng cố; một số chính sách thu hút nguồn nhân lực trên lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh được ban hành. Đội ngũ trí thức không ngừng tăng lên về số lượng và chất lượng.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động khoa học và công nghệ còn bộc lộ những hạn chế: Khoa học và công nghệ phát triển chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; chưa tập trung khai thác, phát huy được tiềm năng lợi thế của tỉnh; trình độ công nghệ của các ngành sản xuất còn thấp, lạc hậu, chậm đổi mới, năng suất lao động và sản phẩm có tính cạnh tranh thấp; hiệu quả việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của địa phương; nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất chưa quan tâm đầu tư nhiều cho khoa học và công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ, nhất là cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng kỹ thuật còn nghèo nàn, lạc hậu. Chưa có hệ thống các tổ chức hoạt động về khoa học công nghệ, như: Viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khoa học - công nghệ ...; đội ngũ cán bộ khoa học và công nhân lành nghề tuy có tăng về số lượng, nhưng chất lượng chưa cao, phân bố không đều, chưa tạo động lực đáp ứng các nhu cầu phát triển khoa học và phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội...

Trong bối cảnh, Cuộc cách mạng cộng nghệ 4.0 đang hiện hữu, tác động mạnh mẽ đến mọi ngành, lĩnh vực, mọi doanh nghiệp và người dân. Do vậy, phạm vi cả nước nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng, từ tư duy đến hành động của lãnh đạo các cấp, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và giáo dục, cộng đồng dân cư cần chuyển động theo kịp định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tạo tính đột phá, để xây dựng Đắk Nông sớm thoát ra khỏi tỉnh nghèo chưa phát triển, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để hỗ trợ cho phát triển KH-CN tỉnh Đắk Nông, hoạt động thông tin KH-CN đóng vai trò quan trọng và được coi như một thành phần của nguồn lực phát triển KH-CN. Hoạt động thông tin KH-CN của tỉnh được hình thành cùng với quá trình tái thành lập tỉnh, đang từng bước được kiện toàn để phục vụ cho hoạt động KH-CN, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền về vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Xác định việc phát triển khoa học và công nghệ là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Từ đó có sự chỉ đạo chặt chẽ, huy động mọi nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi nhất để tập trung phát triển khoa học và công nghệ. Xác định hoạt động thông tin là một trong những giải pháp thực hiện phát triển khoa học và công nghệ, đồng thời là một nội dung của quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và địa phương trong xu hướng hội nhập và phát triển của địa phương trước mắt và lâu dài.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của KH-CN, để triển khai thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XI và Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 02/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, nhất thiết phải tăng cường tiềm lực KH-CN thông qua năng lực, hiệu quả hoạt động thông tin KH-CN, bằng các giải pháp:

Thứ nhất, tăng cường đầu tư nguồn lực thông tin phục vụ KH-CN là một trong những nội dung quan trọng nhằm đẩy mạnh khai thác có hiệu quả các phương tiện phục vụ nghiên cứu và phát triển KH-CN của tỉnh.

Thứ hai, xác định tăng cường đầu tư cho công tác thông tin KH-CN là một trong những nhiệm vụ tăng cường tiềm lực KH-CN của tỉnh. Do vậy, cần có định hướng đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin KH-CN của tỉnh; Đẩy mạnh phát triển Mạng Thông tin KH-CN, trên cơ sở mở rộng kết nối các trung tâm, các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm, các trường đại học, các trung tâm thông tin với các tỉnh thành của cả nước.

Thứ ba, phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ KH-CN, đặc biệt là dịch vụ thông tin, tư vấn, đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ, sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng. Hình thành cơ sở dữ liệu của tỉnh về thông tin công nghệ, mạng lưới chuyển giao công nghệ để hỗ trợ hoạt động, đổi mới công nghệ.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác thống kê, thông tin, tuyên truyền về KH-CN. Tổ chức biên soạn niên giám thống kê KH-CN hàng năm của tỉnh.

Thứ năm, phát triển đồng bộ tiềm lực KH-CN, là hạ tầng dẫn động của KH-CN, nền tảng của kinh tế tri thức. Thông tin KH-CN là quyền lực cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đầu tư vào công tác thông tin, KH-CN là đầu tư phát triển, đầu tư cho hôm nay và mai sau của tỉnh.

Thứ sáu, công tác thông tin KH-CN, được coi là lĩnh vực dịch vụ công cần được đầu tư thỏa đáng kết hợp với xã hội hóa từng bước. Đáp ứng nhu cầu người dùng tin cụ thể (người dùng tin trực tiếp) vừa là mục tiêu, động lực, nguồn lực vừa là thước đo hiệu quả công tác thông tin KH-CN.

Thứ bảy, kiện toàn hoạt động thông tin KH-CN trong tất cả các khâu, đặc biệt là khâu thu thập, xử lý, chia sẻ và phổ biến thông tin thông qua các các kênh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Đắk Nông, Triển khai mạng báo, tạp chí điện tử về KH-CN, trang thông tin điện tử, các dịch vụ Internet của các doanh nghiệp, mạng xã hội. Tham gia Cổng thông tin khoa học toàn quốc, toàn cầu, nhằm chia sẻ, cập nhật kiến thức về KH-CN, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, thiết bị phục vụ cho nghiên cứu và phát triển KH-CN.

Đắk Nông đang trong giai đoạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới về mô hình tăng trưởng, tăng cường hội nhập và phát triển. Từ một số giải pháp về tăng cường hoạt động thông tin KH-CN được xác định trên, có thể đề ra một số định hướng đầu tư phát triển hoạt động thông tin KH-CN thời gian tới, bao gồm: Tăng cường đầu tư phát triển tài nguyên thông tin KH-CN của tỉnh nhằm đáp ứng một cách hiệu quả nhu cầu của xã hội trên cơ sở bổ sung và đẩy mạnh khai thác các tài nguyên thông tin trọng yếu của tỉnh, đất nước, nhân loại trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 - hội nhập và phát triển; Quản lý hiệu quả tài nguyên thông tin nội sinh; Đẩy mạnh đầu tư phát triển dịch vụ thông tin giao dịch công nghệ góp phần phát triển thị trường công nghệ trong tỉnh và cả nước; từng bước kiện toàn, nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thông tin KH-CN của tỉnh, tăng cường hợp tác, hội nhập các tỉnh thành trong cả nước, quốc tế về thông tin  KH-CN.

Bằng các giải pháp trên, chúng ta tin tưởng thông tin KH-CN sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn vai trò “Quốc sách hang đẩu” của KH-CN, góp phần tạo nguồn lực cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững về mọi mặt.

Đoàn Văn Kỳ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy