user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-eb4fa93e530a6100238afc61cd5aefa2\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-eb4fa93e530a6100238afc61cd5aefa2\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-eb4fa93e530a6100238afc61cd5aefa2\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3138\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580243960, expire = 1580265560, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-eb4fa93e530a6100238afc61cd5aefa2' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Kết quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông báo kết luận số 225-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới” và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 8, 9, 10, 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể các cấp; thông tin tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới, khu vực, đất nước; tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh; hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chiến tranh Thương mại Mỹ - Trung; tuyên truyền về biển, đảo về phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền; an ninh mạng và nhiệm vụ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên truyền kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh; chuyên đề học tập năm 2019 “Về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chương trình, kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội TCCS đảng, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV; tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, như: kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người và 60 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6); 60 năm mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 -19/5/2019)... Cử cán bộ tham dự các hội nghị báo cáo viên trực tuyến của Trung ương tại điểm cầu Đắk Nông và hội nghị giao ban báo chí mỗi tháng một lần do UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Trong năm 2019, đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ đề ra; bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Kết quả, trong năm 2019 đã tổ chức 07 lớp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cho 923 lượt cán bộ chủ chốt thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý; tham mưu Đảng ủy Khối chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tập trung triển khai các chỉ thị, nghị quyết và kết luận hội nghị lần thứ 8, 9, 10, 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; các chương trình, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối. Kết quả, có 100% TCCS đảng xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức 295 buổi tuyên truyền với 15.900 lượt người nghe. Tham gia tổ chức 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng với 260 quần chúng ưu tú tham gia; 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 188 đảng viên mới; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy với 423 đồng chí; tổ chức 03 lớp bồi dưỡng chí trị hè cho 227 cán bộ, đảng viên, giáo viên, viên chức, nhân viên và 01 buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa cho 450 học sinh, sinh viên trong khối trường học, dạy nghề có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Qua tổng hợp đánh giá kết quả học tập, có 100% bài thu hoạch đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt loại khá, giỏi.

Qua triển khai thực hiện cho thấy, công tác tuyên truyền miệng tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ từ Đảng ủy Khối đến các TCCS đảng thuộc. Chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục được nâng cao, như: việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng giáo án điện tử, bố trí báo cáo viên phù hợp theo từng nội dung chuyên đề... Hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm chuẩn bị chu đáo theo chương trình, kế hoạch cụ thể; kịp thời tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân lao động trong toàn Đảng bộ Khối; góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất, sự đồng thuận cao trong Đảng bộ Khối. Đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên của Đảng ủy Khối đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị giáo án để truyền đạt đầy đủ nội dung theo yêu cầu. Nội dung, phương thức hoạt động của cáo cáo viên, tuyên truyền viên đã có sự đổi mới, phong phú về nội dung, hình thức và tổ chức. Cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc đã quan tâm phối hợp với chính quyền và các đoàn thể kịp thời nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

           Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối