user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-e68d53162c7601320aa63040b2172ad6\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-e68d53162c7601320aa63040b2172ad6\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-e68d53162c7601320aa63040b2172ad6\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3189\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580244719, expire = 1580266319, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-e68d53162c7601320aa63040b2172ad6' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân năm 2019

 Trong 02 ngày (06 và 07 tháng 01 năm 2020), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân năm 2019. Về d và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Đình Tín - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Công Tự - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị.

 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong từng lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2019 theo từng nội dung kiểm điểm, như: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch; các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua kiểm điểm đã phân tích, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian đến.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thống nhất đề nghị xếp loại mức chất lượng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Các cá nhân thống nhất đề xuất xếp loại 02 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 08 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư ĐUK