user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-4c16c32a01b5de00c7cb7180474915ad\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-4c16c32a01b5de00c7cb7180474915ad\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-4c16c32a01b5de00c7cb7180474915ad\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3199\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580242138, expire = 1580263738, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-4c16c32a01b5de00c7cb7180474915ad' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Kết quả thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 15-QĐi/TW, ngày 19/4/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Quy định đã cụ thể hóa 08 nội dung cần phải gương mẫu thực hiện và 08 nội dung cần phải kiên quyết chống trong Quy định số 08-QĐi/TW thành các nội dung trên từng lĩnh vực nêu gương về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ. Qua tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện quy định nêu gương trên, các cấp ủy và tổ chức Đảng đã quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ chuyển biến về nhận thức, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức thực hiện bằng nhiều cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có mô hình hay, những việc làm tốt được dư luận đánh giá cao củng cố niềm tin của Đảng. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo tổ chức xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vừa là căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự chấn chỉnh. Để thực hiện nêu gương về trách nhiệm trong công tác, nhiều cấp ủy đã sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định cụ thể về trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng lĩnh vực, đặc biệt ở các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ xảy ra sai phạm và quy định xử lý trách nhiệm đối với cá nhân khi xảy ra sai phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu ở một số cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu; chưa quán triệt sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng về trách nhiệm nêu gương; vẫn còn biểu hiện thiếu gương mẫu, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, lãng phí trong công tác và sinh hoạt, thậm chí vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước đến mức bị xử lý kỷ luật…

Việc thực hiện quy định về nêu gương của Đảng nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức; đồng thời, làm rõ hơn ý nghĩa thực tiễn của việc nêu gương trong phương thức lãnh đạo của Đảng; qua đó đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Để phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần lãnh đạo tổ chức thực hiện tất cả các giải pháp sau:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thứ hai, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để lãnh đạo tổ chức thực hiện, đồng thời cũng là cơ sở để lãnh đạo các cấp, cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân có cơ sở đối chiếu, giám sát, kiểm tra, đánh giá.

Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương tiêu biểu, nhắc nhở những người thực hiện chưa tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Thứ tư, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tạo sự lan tỏa tích cực trong Đảng và xã hội.

Trong các giải pháp nêu trên thì vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng, là đầu tàu của địa phương, đơn vị sức ảnh hưởng lớn, là gốc của phong trào, khơi nguồn cho thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị./.

Nguyễn Vương Duy Tân - Ban Tổ chức Tỉnh ủy