user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-44ebc25169b855f064080697778215e5\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-44ebc25169b855f064080697778215e5\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-44ebc25169b855f064080697778215e5\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/24/2732\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542726199, expire = 1542747799, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-44ebc25169b855f064080697778215e5' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh, sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn, Đoàn Khối CCQ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được những kết quả nhất định trên tất cả các mặt; trong đó, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng đảng.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh có 52 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, gồm 12 đoàn cơ sở (trong đó có 04 Đoàn Trường) và 40 chi đoàn cơ sở; với tổng số 1.509 đoàn viên, thanh niên (1.329 đoàn viên, 180 thanh niên) tham gia sinh hoạt, trong đó có 425 đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số, hơn 500 đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt đoàn. Đa số ĐVTN trong khối năng động, sáng tạo, linh hoạt tham gia các hoạt động Đoàn, tổ chức các hoạt động phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và Cụm thi đua, từ đó, chất lượng hoạt động phong trào Đoàn từng bước được nâng cao. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) và tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động và giải pháp quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đoàn Khối CCQ tỉnh tích cực chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, con đường đi lên CNXH của dân tộc; tăng cường tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị thông qua đợt sinh hoạt chính trị Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”“Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN thông qua việc tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn bằng nhiều hình thức ý nghĩa. Ngoài ra, căn cứ vào đặc thù công tác, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 03 và 05 của Bộ chính trị gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, ngày 17-5-2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, các kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Khối về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2014 - 2020”, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”  và triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới”. Từ đó, góp phần giúp đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan tỉnh nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Đảng; tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước.

 

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến

 trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

giai đoạn 2012-2014


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tích cực tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, đặc biệt là phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” để các cơ sở đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các đoàn thể cơ quan triển khai thực hiện, qua đó phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tạo điều kiện, môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, từ đó lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đoàn viên có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp.

Không những chú trọng công tác tổ chức hoạt động, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp trong Khối cũng đã chú trọng đến việc đổi mới công tác đánh giá, phân loại đoàn viên và bình bầu đoàn viên ưu tú hằng năm theo hướng đúng thực chất, không chạy theo thành tích, số lượng. Ban Thường vụ Đoàn Khối hàng năm, trên cơ sở thực tiễn công việc và nội dung trong tâm công tác và hoạt động đã xây dựng các tiêu chí chấm điểm thi đua, hướng dẫn thi đua, khen thưởng có tính định lượng, thiết thực để đánh giá, phân loại cơ sở đoàn nhằm bảo đảm khách quan, minh bạch và đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng, tránh tràn lan, hình thức; để là một trong những cơ sở tin cậy để tổ chức Đảng xem xét, đánh giá xếp loại đảng viên và tổ chức đảng hàng năm.

Đoàn Khối CCQ tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chỉ đạo các cơ sở đoàn tiến hành rà soát đội ngũ ĐVTN để bồi dưỡng kết nạp Đảng; xây dựng và chủ động đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng từng năm; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng thực hiện tạo nguồn kết nạp ở mỗi cấp ủy Đảng, chú trọng phát triển đảng viên trong thanh niên; phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Vì vậy, trong những năm qua, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp cũng được các cơ sở đoàn thực hiện ngày càng bài bản hơn, quy củ và chủ động hơn. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp của Đảng bộ Khối là đoàn viên thanh niên trong các năm qua ngày càng tăng và đạt cao, cụ thể: Năm 2012 giới thiệu 138 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và kết nạp 81 đảng viên mới; năm 2016 giới thiệu 195 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, kết nạp 152 đảng viên mới; giai đoạn 2012-2016, giới thiệu 915 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, trong đó có 543 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong công tác tham mưu, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan luôn chủ động và kịp thời, nhiều đề xuất đã được các cấp ủy, chính quyền đơn vị quan tâm và tạo điều kiện. Nhiều đồng chí cán bộ Đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh các chủ trương, chính sách phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và chủ trương lớn của tỉnh. Các hoạt động mang tính sự kiện lớn của Đảng bộ đã được tuổi trẻ Khối hăng hái tham gia, nhất là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, an toàn giao thông, hiến máu nhân đạo, tạo nên tầm ảnh hưởng lớn của tuổi trẻ trong các hoạt động chung các cơ quan nhà nước. Nhằm ghi nhận sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ Đoàn, nhiều đồng chí trưởng thành được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, tỷ lệ cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy các cấp ngày càng cao. Uy tín của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng tăng, vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên ngày càng được khẳng định, nhiều cán bộ Đoàn xuất sắc trưởng thành được đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và quy hoạch, bổ nhiệm giữ chức vị chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở.

Có thể khẳng định rằng, với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, trong những năm qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong Khối các cơ quan tỉnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp đã tạo nên bước đột phá mới cả về chất và lượng; tuổi trẻ Khối đã xung kích đi đầu trong mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy, số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng ngày càng tăng cao, bổ sung thêm nhiều lực lượng trẻ cho Đảng - đây chính là đội ngũ kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

                    Anh Biên - UVBTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh