user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-4eecd95a991bcdffbb86eaa393f85917\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-4eecd95a991bcdffbb86eaa393f85917\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-4eecd95a991bcdffbb86eaa393f85917\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/3/3183\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580238088, expire = 1580259688, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-4eecd95a991bcdffbb86eaa393f85917' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tuyên giáo

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2019, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp trong công tác xây dựng Đảng; trong đó, xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đảng bộ Khối luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng. thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động được Đảng uỷ Khối và cấp ủy các TCCS đảng quan tâm, có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức; chú trọng sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật kiến thức mới... góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn được thực hiện thông qua các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; tham quan di tích lịch sử và các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” và thông qua các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành trong tỉnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối. Năm 2019, Đảng ủy Khối đã tổ chức 05 lớp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 10, 11, khoá XII của Đảng và triển khai các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối cho 802 lượt cán bộ chủ chốt; chỉ đạo 100% TCCS đảng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng theo kế hoạch. Qua theo dõi báo cáo, toàn Đảng bộ có 29.750 lượt đồng chí; trong đó, có 15.709 lượt đảng viên được học tập, quán triệt các nghị quyết. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đảm bảo nghiêm túc, theo đúng kế hoạch; kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để có giải pháp sửa chữa, khắc phục.

Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Trong năm, đã tổ chức 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng cho 260 quần chúng ưu tú; 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 188 đảng viên mới; 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho 423 cấp ủy cơ sở; 04 lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè và chương trình học tập chính trị đầu hóa năm 2019 cho 677 đồng chí là cán bộ, đảng viên, giáo viên và công nhân viên chức; học sinh - sinh viên thuộc 07/07 trường, trung tâm chuyên nghiệp và dạy nghề có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời phát hiện những hành vi, biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động; từ đó kịp thời định hướng dư luận, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị ngay tại cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm củng cố, kiện toàn, hoạt động nề nếp, hiệu quả. Hiện nay đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối 05 đồng chí; đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở 97 đồng chí. Qua tổng hợp, năm 2019, có 295 buổi quán triệt, tuyên truyền với 15.900 lượt người nghe.

 Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc. Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các TCCS đảng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt; đưa nội dung Chỉ thị 05 và chuyên đề năm 2019 vào sinh hoạt chi bộ; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện học tập, làm theo; cụ thể hóa chuyên đề chung thành chủ đề của chi, đảng bộ, trên cơ sở gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; xác định những vấn đề nổi cộm cần tập trung giải quyết; đề ra những nội dung, giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình. Lãnh đạo thực hiện việc xây dựng cam kết, chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng năm 2019 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn, giới thiệu 09 mô hình tập thể và 04 mô hình cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí để theo dõi và nhân rộng. Lãnh đạo các TCCS đảng tổng kết, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; đồng thời, tổ chức biểu dương, khen thưởng và đề nghị Đảng ủy Khối xét, tuyên dương, khen thưởng. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề về Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 250 cán bộ, đảng viên, giáo viên các TCCS đảng thuộc Khối trường học, chuyên nghiệp và dạy nghề. Phối hợp với Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền, thi tìm hiểu về những giá trị cơ bản về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thông báo tình hình Biển đảo Việt Nam, tuyên truyền lịch sử Đảng bộ Tỉnh Đắk Nông; truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 450 đoàn viên, thanh niên, sinh viên thuộc các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên và Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục tuyên truyền mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với tuyên truyền các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội.

Với sự nỗ lực của các cấp ủy, các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hy vọng trong thời gian tới, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng sẽ có những chuyển biến tích cực và hiệu quả tốt hơn trong mỗi cơ quan, đơn vị và trong toàn Đảng bộ Khối.

Nguyễn Thị Ngọc - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối