hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc thiết bị đo lường ampe kìm máy đo điện trở đất máy đo tốc độ vòng quay đồng hồ đo điện máy đo độ rung máy đo quang phổ cần xiết lực đồng hồ so thước cặp máy đo biên dạng máy đo độ cứng thước dây đồng hồ đo nhiệt độ máy đo cường độ ánh sáng máy đo độ ồn máy đo khí máy đo tốc độ gió máy đo độ đục kính hiển vi lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ cân điện tử motor giảm tốc máy cnc thước đo chiều cao

 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 235 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3055 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2760 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2641 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3053 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3050 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3041 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3019 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3001 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2953 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2990 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2984 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2972 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3052 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3046 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3039 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2999 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2998 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2997 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3051 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3049 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3047 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3045 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3044 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3040 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3033 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3031 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3028 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3026 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1035 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1182 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1258 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 811 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 809 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 722 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 708 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 707 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 706 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 993 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 23 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4822\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-adf0da9d6fe39f1f7bbd388da8e9951f\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-adf0da9d6fe39f1f7bbd388da8e9951f\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-adf0da9d6fe39f1f7bbd388da8e9951f\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/378/235\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1537307273, expire = 1537328873, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-adf0da9d6fe39f1f7bbd388da8e9951f' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Danh sách các TCCS đảng trực thuộc

Danh sách tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

DANH SÁCH CÁC TCCS ĐẢNG TRỰC THUỘC (tính đến tháng 9/2012)

 

CỤM SỐ 1

 

       Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email: dbsnnptnt@daknong.gov.vn

 

 

3   Đảng bộ Sở Công th­ương

        Địa chỉ:       Đường Tô Hiến Thành, khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05012.216.943

        Emaildbsct@daknong.gov.vn

 


4   Đảng bộ Sở Tài nguyên & Môi trường

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email: cbstnmt@daknong.gov.vn

 

 

5   Đảng bộ Kho bạc Nhà n­ước tỉnh

      Địa chỉ:       đường 23/3; phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.544.202

        Email:  cbkbnn@daknong.gov.vn       

 

 

6   Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp 

      Địa chỉ:      Tổ Dân phố 4, phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa

      Điện thoại: 05013.544.591

        Email:  cbbqlckcn@daknong.gov.vn       


     

7   Chi bộ Ban quản lý phát triển khu đô thị mới

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email: cbbqlptkdtm@daknong.gov.vn


 

8   Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư­ Thương mại & Du lịch

      Địa chỉ:     Khu trung tâm hội nghị, đường Trần Hưng Đạo, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.548.005

        Email:         tipc.dano@gmail.com

 

9   Đảng bộ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

        Địa chỉ:       Tổ 2, phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

        Điện thoại: 05013.544.286

        Email:         vp.ubnd@daknong.gov.vn


10  Đảng bộ Sở Tài chính

         Địa chỉ:       Khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa

         Điện thoại: 05013.544.142

         Email:         stc@daknong.gov.vn


11  Đảng bộ Sở Nội vụ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

12  Chi bộ Sở Xây dựng

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

13  Chi bộ Ngân hàng Nhà nư­ớc

       Địa chỉ:       Số 201 đường 23/3, phường Nghĩa Trung, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.544.507

        Email:         daknongsbv@gmail.com

 

14  Chi bộ Sở Kế hoạch & Đầu tư

      Địa chỉ:       

        Điện thoại: 05013.549.234

        Email:         skhdt@daknong.gov.vn

 

15  Chi bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội & Hội đồng nhân dân tỉnh

      Địa chỉ:       đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05016.260.606

        Email:         hdnd@daknong.gov.vn

 

16  Chi bộ Cục Thống kê tỉnh 

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

CỤM SỐ 2

1   Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch

        Địa chỉ:      

        Điện thoại: 05013.549.133

        Email:  sovhttdaknong@yahoo.com.vn


2   Đảng bộ Sở Y tế

        Địa chỉ:       Đường Trần Hưng Đạo, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.546.698

        Email:         soytedn.daknong@gmail.com

         

3   Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

4   Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

5   Đảng bộ Sở Lao động - Th­ương binh & Xã hội

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

6   Đảng bộ Cục thuế tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

7   Chi bộ Sở Khoa học & Công nghệ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

8   Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông

      Địa chỉ:  đường 23/3, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

        Điện thoại: 05016.260.203

        Email: cuonglc.stttt@daknong.gov.vn

 

9   Chi bộ Sở Ngoại vụ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

10  Chi bộ Bảo hiểm Xã hội

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

11  Chi bộ Tr­ường phổ thông Dân tộc Nội trú

      Địa chỉ:

        Điện thoại: 05012.216.356

        Email:         dtnttinh.daknong@moet.edu.vn


12  Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

13  Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình

       Địa chỉ:      Tổ 2, phường Ngĩa Đức, TX Gia Nghĩa, Đăk Nông

         Điện thoại: 0501.3545.315

         Email:         tchc.ptth@daknong.gov.vn


14  Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

      Địa chỉ:       đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.543.573

        Email:         vanphong.vksdaknong@gmail.com

 

15  Chi bộ Sở Tư­ pháp

     Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:        stpdaknong@gmail.com

 

16  Chi bộ Thanh tra Nhà nư­ớc tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

17  Chi bộ Toà án Nhân dân tỉnh

      Địa chỉ:      Tổ Dân phố 3, phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.570.702; 05013.545.149

        Email:         daknong@toaan.gov.vn

 

18  Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh


        Địa chỉ:       Đường Lê Duẩn, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

        Điện thoại: 05013.548.014

        Email:         daknong@moj.gov.vn


19  Chi bộ Cơ sở Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:


CỤM SỐ 3

1   Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

2   Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:05133.545.458

        Email:        tgtudaknong@gmail.com

 

3   Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

4   Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh uỷ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:   

 

5   Chi bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

6   Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

7   Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ Khối

      Địa chỉ:       đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.543.573

        Email:         vanphong.vksdaknong@gmail.com

 

8   Đảng bộ Tr­ường Chính trị tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

9   Chi bộ Báo Đăk Nông

      Địa chỉ:      đường Trần Hưng Đạo, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.544.476

        Email:         tsbaodaknong@gmail.com

 

10  Chi bộ Văn phòng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

11  Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

12  Chi bộ Tỉnh đoàn Thanh niên

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

13  Chi bộ Hội Cựu Chiến bỉnh tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email: cbhccbdn@gmail.com


14  Chi bộ Hội Nông dân tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

15  Chi bộ Liên minh Hợp tác xã

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

16  Chi bộ Hội chữ thập đỏ tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

17  Chi bộ Hội Đông y tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

18  Chi bộ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email: