user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-83a450ba3c5cab6c30ce141f4dc88c2f\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-83a450ba3c5cab6c30ce141f4dc88c2f\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-83a450ba3c5cab6c30ce141f4dc88c2f\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/4/2358\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553357268, expire = 1553378868, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-83a450ba3c5cab6c30ce141f4dc88c2f' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tổ chức

Phát huy vai trò năng động, sáng tạo của bí thư cấp ủy trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng. Thực tiễn đã chứng minh, chất lượng và hiệu quả trong việc ra nghị quyết, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và tổng kết thực tiễn trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết phụ thuộc rất nhiều vào phương thức lãnh đạo của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, sự điều hành của thủ trưởng cơ quan. Vì vậy, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng trong những năm gần đây đã được đa số cấp ủy cơ sở quan tâm đúng mức, nên năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, đảng bộ cơ sở được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, nhất là sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới, năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng còn bộc lộ những hạn chế đó là:

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số cấp ủy cơ sở chưa đổi mới nội dung sinh hoạt. Việc ra nghị quyết lãnh đạo chưa sát tình hình thực tế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng rèn luyện; đấu tranh phê bình và tự phê bình còn nể nang, né trách; năng lực tổ chức, quản lý, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ còn nhiều hạn chế. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở một vài cơ sở chưa đáp ứng kịp thời với nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc đánh giá cán bộ có nơi còn chung chung, chưa thật sự dân chủ. Công tác đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ vẫn còn nhiều bất cập; vai trò lãnh đạo của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong công tác này chưa rõ nét. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển Đảng. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giải quyết các mối quan hệ và xây dựng đoàn kết nội bộ có nơi chưa tốt để xảy ra tình trạng đơn thư tố cáo giấu tên, mạo danh, tố cáo vượt cấp…

Nguyên nhân hạn chế là do một số cấp ủy tổ chức cơ sở đảng nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng chưa theo kịp với sự phát triển của xã hội, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một bộ phận cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương về xây dựng hệ thống chính trị còn thiếu các biện pháp cụ thể. Vai trò của cấp ủy cơ sở trong chỉ đạo đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chưa chặt chẽ, thiếu nghiêm túc; một số nơi đảng viên được bình xét là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ yếu tập trung cho đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Từ những hạn chế, bất cập trên đang đặt ra cho công tác xây dựng Đảng trong các chi bộ, đảng bộ cơ sở những yêu cầu mới, tạo bước đột phá mạnh mẽ, toàn diện về mọi mặt; khắc phục tốt các khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Vì vậy, trong thời gian đến, bí thư cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tăng cường phối hợp với thủ trưởng cơ quan tiếp tục quán triệt thực hiện đồng bộ các nội dung, biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trước hết tập trung làm tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tập trung làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan về vị trí, vai trò tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong tình hình hiện nay.

Để làm tốt vấn đề này, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tổ chức, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 08/5/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đăk Nông về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết số 13-NQ/ĐUK, ngày 30/7/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông.

Hai là, thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng ở cơ sở.

Việc kiện toàn cấp ủy cơ sở phải chú trọng cả số lượng và chất lượng, cơ cấu, đảm bảo tính liên tục, tính kế thừa và phát triển, trong đó quan trọng nhất là ngoài những tiêu chuẩn chung, cần coi trọng bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm kiên định vững vàng, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái.

Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, cần có sự chú trọng đúng mức đến yêu cầu cơ cấu phù hợp với yêu cầu lãnh đạo toàn diện. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực toàn diện của đội ngũ bí thư, cấp ủy viên, nhất là phẩm chất chính trị, ý chí chiến đấu, đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công tác và kinh nghiệm thực tiễn. Tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cấp ủy viên, bí thư và tập thể cấp ủy. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ bí thư cấp ủy và các cấp ủy viên thuộc quyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó đề ra nghị quyết sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm và trình độ mọi mặt cho cán bộ tham mưu giúp việc của cấp ủy. Chấp hành nghiêm các chế độ công tác, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mặt khác, cấp ủy cấp trên cơ sở phân công chỉ đạo giúp đỡ những tổ chức cơ sở đảng yếu kém, nội bộ mất đoàn kết, để tìm hiểu nguyên nhân, có biện pháp giải quyết dứt điểm thông qua công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Ba là, chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ trong cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trước hết các tổ chức cơ sở đảng phải chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức toàn diện cho đảng viên, nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, coi trọng khả năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn. Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên coi trọng việc bồi dưỡng, rèn luyện cho đối tượng cán bộ là đối tượng kết nạp Đảng có động cơ vào Đảng đúng đắn, có kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, đảm bảo chất lượng ngay từ đầu; kiên quyết đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Trên cơ sở kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), mỗi cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên phải tổ chức tốt việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhất là trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.

Phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan trong nhận xét, đánh giá, quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ; coi trọng và nêu gương người tốt, việc tốt, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Bốn làcoi trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

Hiện nay nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trên thực tế ở một số nơi rơi vào hình thức do không xác định rõ cơ chế, trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân. Để sớm khắc phục tình trạng trên, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở và thủ trưởng cơ quan cần phải tuân thủ các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, phân định rõ chức năng lãnh đạo và chỉ đạo để xác định trách nhiệm cụ thể, tránh lẫn lộn, chồng chéo làm suy giảm năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và năng lực điều hành của thủ trưởng cơ quan. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, nói và làm theo nghị quyết; luôn mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng, phê bình và xử lý thích đáng với mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; mọi vấn đề quan trọng đều phải được tập thể bàn bạc và quyết định. Quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở nội dung phù hợp với vai trò, chức nãng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong cơ quan theo Quy định số 98-QÐ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thý Trung ương Ðảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan. Trên cơ sở quy chế làm việc, cấp ủy viên được phân công công tác phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao; xác định rõ mối quan hệ giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan và ban chấp hành các đoàn thể, tất cả các hoạt động của chi bộ, đảng bộ cơ sở đều phải thực hiện theo đúng quy chế, đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Duy trì đều đặn, nâng cao chất lượng trong sinh hoạt cấp ủy cơ sở, sinh hoạt các chi, đảng bộ định kỳ hàng tháng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương. Các kỳ sinh hoạt của cấp ủy phải mời thủ trưởng cơ quan để có ý kiến thống nhất về nội dung dự thảo nghị quyết trước khi tiến hành sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Trong sinh hoạt các tổ chức cơ sở đảng phải luôn giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy dân chủ nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để tạo được đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Đổi mới việc ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chú trọng hơn nữa việc đánh giá chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm; việc bình xét đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm phải thật khách quan, đảng viên được bình xét phải bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, nhằm kịp thời động viên, khuyến khích đối với đảng viên.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở

Để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, cấp ủy cơ sở thường xuyên phối hợp với thủ trưởng cơ quan quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, quyết định và hướng dẫn của Trung ương,  nhất là Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về việc "ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI"; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 13/3/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Gắn trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, trách nhiệm điều hành của thủ trưởng cơ quan với hoạt động kiểm tra, giám sát. Tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng. Giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo đối với đảng viên, khiếu nại về kỷ luật Đảng; chủ động ngăn ngừa, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan./.

 

Bài: Võ Đình Tín - TUV, Bí thư ĐUK CCQ tỉnh