user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-5d6888e4b9dca32231ec8d2c246e523a\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-5d6888e4b9dca32231ec8d2c246e523a\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-5d6888e4b9dca32231ec8d2c246e523a\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/4/2582\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542726275, expire = 1542747875, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-5d6888e4b9dca32231ec8d2c246e523a' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tổ chức

Kế hoạch quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ngày 27/9/2016, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch quy hoạch cấp ủy, cán bộ chuyên trách của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mục đích là thông qua quy hoạch để tạo sự chủ động trong công tác cán bộ, nhằm tạo nguồn cán bộ kế cận, bổ sung cấp ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ và năng lực; đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện xây dựng quy hoạch và đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng, quyết định quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng xây dựng quy hoạch, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt, cụ thể: Đối với các đảng bộ cơ sở xây dựng quy hoạch các chức danh: ban chấp hành, ban thường vụ (nếu có), bí thư, phó bí thư đảng ủy. Đối với các chi bộ cơ sở xây dựng quy hoạch các chức danh: cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; chi bộ cơ sở có dưới 09 đảng viên chỉ xây dựng quy hoạch bí thư, phó bí thư (nếu có).

 

Trên cơ sở kết quả quy hoạch, Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ thuộc cấp mình quản lý giai đoạn 2020 - 2025./.

 

Võ Phạm Xuân Lâm - Phó Bí thư kiêm trưởng Ban Tổ chức ĐUK CCQ tỉnh