user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-50e3f4cea874419f5bde78dd82def5ba\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-50e3f4cea874419f5bde78dd82def5ba\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-50e3f4cea874419f5bde78dd82def5ba\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/4/2718\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542730345, expire = 1542751945, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-50e3f4cea874419f5bde78dd82def5ba' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tổ chức

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Đây là biện pháp cơ bản để ổn định tư tưởng và nâng cao trình độ chính trị của cán bộ, đảng viên; đồng thời là phương pháp giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, sàng lọc và phát triển đảng viên mới. Tổ chức cơ sở đảng mạnh thì toàn Đảng mạnh. Muốn cơ sở đảng mạnh, trước hết cấp ủy viên phải nêu cao trách nhiệm, tính tiên phong trong sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.

Xuất phát từ vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, trong những năm qua, Đảng ủy khối các cơ quan đã đề ra nhiều giải pháp để tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 18/8/2017  về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông”. Đồng thời, tổ chức các tổ dự sinh hoạt chi bộ tại các TCCS đảng trong Khối. Kết quả cho thấy: Các cấp ủy, chi bộ đã có một bước chuyển biến tích cực về nhận thức trong tổ chức sinh hoạt chi bộ; nắm vững nội dung, phương thức, quy trình sinh hoạt đảm bảo theo các nội dung theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Việc tổ chức sinh hoạt của các chi bộ đã đi vào nền nếp; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; duy trì chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; đảm bảo trình tự và nội dung sinh hoạt đúng theo quy định. Hầu hết các buổi sinh hoạt đều được Cấp uỷ chi bộ chuẩn bị kỹ về nội dung, chương trình và thời gian sinh hoạt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, vẫn còn một số cấp ủy chi bộ chưa nắm vững nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt đảng; chưa thực hiện đúng các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy chưa chuẩn bị tốt về nội dung sinh hoạt, chưa phân công trách nhiệm cho cấp ủy viên chuẩn bị kỹ nội dung triển khai trong sinh hoạt. Còn máy móc trong duy trì lịch sinh hoạt. Chưa thực hiện đầy đủ quy trình, nội dung sinh hoạt theo Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương; có chi bộ chưa thực hiện nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng, hoặc có nhưng chưa thực hiện nội dung đánh giá về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được thường xuyên. Nội dung báo cáo tháng chưa bám vào quy định về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đánh giá còn chung chung, chưa toàn diện, chủ yếu tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chưa đánh giá được vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Người chủ trì thiếu linh hoạt, chưa phát huy được tinh thần tham gia ý kiến xây dựng của đảng viên. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số đảng viên chưa cao (nhất là đảng viên trẻ). Việc thiết lập hồ sơ sinh hoạt chưa đầy đủ. việc ghi biên bản của không ít kỳ sinh hoạt còn sơ sài, không thể hiện rõ diễn biến cũng như những ý kiến thảo luận của đảng viên và kết luận của chủ trì.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Các cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo các chi bộ chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt phải toàn diện, đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; đa dạng hoá nội dung sinh hoạt chi bộ; thực hiện sinh hoạt chuyên đề 01 lần/quý theo quy định tại Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương. Hàng tháng, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vào sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp trên. Cấp ủy cấp trên cần phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ, định kỳ dự sinh hoạt chi bộ; coi trọng việc kiểm tra định kỳ, đột xuất để kịp thời rút kinh nghiệm điều chỉnh và có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn sát với cơ sở nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời, phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng về quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định.

- Chi uỷ, đồng chí bí thư chi bộ chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp uỷ viên trong việc chuẩn bị và thực hiện từng nội dung của buổi sinh hoạt chi bộ. Người chủ trì bám sát nội dung đã chuẩn bị của cấp ủy và các quy định về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng để điều hành sinh hoạt đảm bảo theo đúng quy định.

- Phát huy tối đa vai trò của đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Cần bố trí công việc hợp lý để tất cả đảng viên được tham gia sinh hoạt đầy đủ và được giao nhiệm vụ cụ thể. Cần chú ý phát huy trí tuệ của toàn thể đảng viên trong việc tham gia thảo luận xây dựng nghị quyết, bàn và quyết định những nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp cụ thể để thực hiện.

- Cần phát huy tối đa nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; xác định vai trò người chủ trì trong điều hành sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Cải tiến và nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết; xác định đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn, có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, cụ thể, thiết thực.

- Tăng cường hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề (ít nhất mỗi quý một lần); căn cứ tình hình thực tế của chi bộ và yêu cầu của cấp trên, chi bộ có thể lựa chọn nội dung chuyên đề phù hợp để tổ chức sinh hoạt.

                                      Hoàng Xuân Thành - Phó Bí thư ĐUK CCQ tỉnh