user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-22d36ec3c7c7e94007ff871e70507e2a\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-22d36ec3c7c7e94007ff871e70507e2a\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-22d36ec3c7c7e94007ff871e70507e2a\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:25:\"/?q=tin-tuc/4/2737&page=1\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553357809, expire = 1553379409, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-22d36ec3c7c7e94007ff871e70507e2a' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tổ chức

Một số nội dung, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Trong thời gian gần đây, việc tổ chức sinh hoạt của các chi bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đi vào nền nếp; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc chưa nắm vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; chưa thực hiện đúng các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số cấp ủy chi bộ...

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối, chi ủy mà trước hết là đồng chí bí thư chi bộ cần nắm vững một số nội dung, biện pháp cơ bản sau để vận dụng vào thực tiễn trong tổ chức sinh hoạt chi bộ: 

Một là, về tính chất sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, ba tính chất này có sự gắn kết chặt chẽ, không tách rời nhau.

Tính lãnh đạo thể hiện ở chỗ, trong sinh hoạt chi bộ đảng viên phải bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ những vấn đề cần giải quyết và ra được nghị quyết về hoạt động của chi bộ (định hướng những hoạt động chủ yếu của cơ quan, đơn vị và giải quyết kịp thời những vấn đề mới; chỉ rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân). Để thực hiện tốt tính lãnh đạo, chi bộ cần nghiên cứu xây dựng nghị quyết đúng trọng tâm, vấn đề thảo luận, phù hợp thực tế; bố trí, phân công cụ thể đảng viên, xác định thời gian thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và nêu gương.

Tính giáo dục thể hiện ở chỗ, qua sinh hoạt trình độ mọi mặt của đảng viên được nâng lên, nhận thức sâu sắc hơn, có thêm kiến thức mới, những kinh nghiệm thiết thực, từ đó vững vàng hơn trong công tác. Tính giáo dục còn thể hiện ở việc nêu gương người tốt, việc tốt. Do đó, cấp ủy và bí thư chi bộ phải xác định rõ nội dung cần giáo dục, cập nhật những vấn đề, kiến thức mới đến đảng viên; tránh tình trạng giáo dục chung chung, không cụ thể. 

Tính chiến đấu thể hiện ở chỗ, sinh hoạt chi bộ phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng ưu điểm thành tựu, phê phán nghiêm khắc những sai lầm, khuyết điểm của chi ủy, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên, từ đó đề ra biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. Ngoài ra cần chú ý đến tình đồng chí, thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, hiểu rõ hoàn cảnh, thông cảm giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện để mỗi đảng viên vươn lên trong công tác và trong đời sống.

Hai là, về xác định nội dung sinh hoạt chi bộ. Thông thường trong mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ thường có hai loại thông tin để trình bày trước đảng viên. Loại thứ nhất là những thông tin chỉ thông báo để đảng viên biết, không thảo luận. Loại thứ hai, cần thảo luận và có quyết định. Trên cơ sở những nguyên tắc chung về sinh hoạt và sự phân chia thành hai loại thông tin như trên, có thể chia ra thành ba nhóm nội dung cơ bản trong sinh hoạt: Nhóm thứ nhất: Sinh hoạt học tập nhằm làm cho đảng viên của chi bộ quán triệt Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đồng thời, cung cấp kịp thời những thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước và địa phương nhằm định hướng tư tưởng cho đảng viên... Nhóm thứ 2: Bàn bạc, quyết nghị những vấn đề về sự lãnh đạo của chi bộ trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ theo Điều lệ Đảng quy định và theo từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Nhóm thứ 3: Thảo luận, quyết nghị những vấn đề về xây dựng nội bộ Đảng: xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra giữ gìn kỷ luật Đảng…Những nhiệm vụ trong công tác đảng viên: việc kết nạp đảng viên; chuyển đảng chính thức; phân công công tác cho đảng viên, quản lý, đánh giá xếp loại đảng viên…        

Ba là, một số nội dung cụ thể trong chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt.

Đầu tiên là chuẩn bị sinh hoạt (gồm chuẩn bị nội dung và các điều kiện khác) là trách nhiệm của mọi đảng viên trong chi bộ, mà trước hết là của chi ủy và bí thư chi bộ. Chi ủy và bí thư chi bộ phải tập trung làm tốt các nội dung như: 1) Lựa chọn đúng các vấn đề cần tập trung lãnh đạo để đưa ra sinh hoạt chi bộ. Đó phải là những vấn đề trọng tâm, trọng điểm nổi lên trong từng thời gian cần phải được giải quyết; là những vấn đề mà nhiều người quan tâm, chi phối nhiều đến tư tưởng, tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị…chỉ tập trung một hoặc hai vấn đề mấu chốt. Để lựa chọn đúng vấn đề cần tập trung chỉ đạo, chi ủy, bí thư phải nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, của cấp trên, đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị, nhất là nhiệm vụ được cấp trên giao cho từng thời gian nhất định…Phải có sự bàn bạc, thống nhất trong chi ủy và trao đổi với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lựa chọn các vấn đề cần tập trung lãnh đạo; sau đó phân công người chuẩn bị nội dung. 2) Phân công chuẩn bị nội dung: Tùy theo nội dung đã lựa chọn, chi ủy phân công cán bộ, đảng viên hoặc tổ chức có liên quan cùng cấp ủy chuẩn bị hoặc cung cấp thông tin, tư liệu, số liệu để chi ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt. 3) Họp chi ủy để thảo luận, bàn bạc trước khi đưa ra hội nghị chi bộ: Kết quả của việc chuẩn bị nội dung là dự thảo nghị quyết (báo cáo kiểm điểm tình hình, phương hướng trong thời gian tới…) Chi ủy cần thảo luận bàn bạc, bổ sung những vấn đề cần thiết; thông qua dự thảo nghị quyết và dự kiến các vấn đề đưa ra thảo luận và kết luận trong sinh hoạt chi bộ (Chi ủy thống nhất lại ngày, giờ sinh hoạt cụ thể).

Nội dung chính là tổ chức sinh hoạt và điều hành sinh hoạt: Việc tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ phải theo quy trình đã được hướng dẫn. Để làm tốt điều hành sinh hoạt, thu hút sự quan tâm của đảng viên, đồng chí chủ trì phải nắm vững nội dung, quy trình sinh hoạt; phải linh hoạt, sáng tạo trong điều hành; khơi gợi cho đảng viên phát biểu đúng trọng tâm, tạo không khí dân chủ, cởi mở; phát huy được trí tuệ nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc, tính kỷ luật trong sinh hoạt đảng. Trên cơ sở những nội dung thảo luận, biểu quyết để hình thành nên nghị quyết của chi bộ. Đồng chí chủ toạ kết luận hội nghị. Cần chú ý là trong kết luận của chủ trì không thể thiếu ba nội dung chính như sau: (1) Nhận xét tinh thần, thái độ của các thành viên trong hội nghị. (2) Kết luận các vấn đề một cách rõ ràng, căn cứ vào tình hình, tính chất của buổi sinh hoạt để tiến hành biểu quyết (có thể biểu quyết toàn bộ hoặc từng phần, từng vấn đề cụ thể). Chú ý nêu rõ những vấn đề được nhất trí, được biểu quyết thông qua và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần tiếp tục nghiên cứu. Tránh tình trạng kết thúc sinh hoạt chi bộ nhưng không có kết luận hội nghị, dẫn tới sau khi kết thúc sinh hoạt chi bộ mỗi người nhận thức hiểu và nói theo cách riêng của họ, không nhất quán các vấn đề trong sinh hoạt. (3) Giao nhiệm vụ cho cấp uỷ viên, đảng viên đối với nội dung cụ thể và quy định thời gian hoàn thành, báo cáo kết quả. Toàn bộ diễn biến của cuộc sinh hoạt chi bộ được ghi chép đầy đủ, chính xác trong sổ biên bản họp thường kỳ của chi bộ.

Cuối cùng là tổ chức thực hiện nghị quyết: Đây là bước quan trọng, là khâu hiện thực hóa chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong thực tiễn. Do vậy, trách nhiệm của bí thư và thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thống nhất kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện  nghị quyết, cụ thể là: Phải xác định rõ thời gian, nội dung công việc cụ thể và lực lượng để tiến hành (việc gì, ai làm, làm như thế nào, cần phối hợp với ai, thời gian hoàn thành); tăng cường công tác kiểm tra, sâu sát; kịp thời uốn nắn và rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện; giáo dục, hướng dẫn, tổ chức động viên các bộ phận, lực lượng…

Hoàng Xuân Thành - Đảng ủy Khối CCQ tỉnh