user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-c83f7772579dce40bb2774dcaf257634\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-c83f7772579dce40bb2774dcaf257634\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-c83f7772579dce40bb2774dcaf257634\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/4/2945\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563856030, expire = 1563877630, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-c83f7772579dce40bb2774dcaf257634' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tổ chức

Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, 15 năm nhìn lại!

Khi mới thành lập, Đảng bộ tỉnh Đăk Nông có 214 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) ở các loại hình, trong đó có 573 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (chi bộ). Qua quá trình xây dựng và phát triển, số lượng TCCSĐ ngày một tăng lên, đến năm 2011, tổng số TCCSĐ là 458, tăng 114%, số chi bộ là 1.436, tăng 150,6% so với khi mới thành lập. Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng”, sau khi hoàn thành việc thành lập 02 đảng bộ khối Đảng, đoàn thể và khối Chính quyền trực thuộc huyện ủy, thị ủy, đến năm 2012 tỉnh ta còn 374 TCCSĐ nhưng số chi bộ tăng lên 1.434 và cho đến nay toàn tỉnh có 384 TCCSĐ; trong đó loại hình xã, phường, thị trấn có 71, doanh nghiệp có 47, cơ quan hành chính có 130, đơn vị sự nghiệp có 66, lực lượng vũ trang có 68, cơ sở khác 02 với tổng số chi bộ trực thuộc là 1.936.

Những năm đầu mới thành lập, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng chưa phản ánh đúng thực chất, tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM) hằng năm còn cao, cụ thể năm 2004 TCCSĐ đạt TSVM chiếm 62,58%, chi bộ chiếm 63,34% trên tổng số tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại; năm cao nhất (năm 2011) tỷ lệ này là 72,43% và 70,25%. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp phải nghiên cứu tham mưu, hướng dẫn trong việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng đi vào thực chất hơn. Tỉnh ủy cũng xác định, đánh giá đúng chất lượng tổ chức đảng hằng năm có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; thông qua đánh giá chất lượng giúp cho các cấp ủy đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, ngay sau khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên như Hướng dẫn số 18, 20; Hướng dẫn số 01; Hướng dẫn số 07,22; Hướng dẫn số 27 và gần đây nhất là Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018: Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong  Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 có quy định: “... Số tổ chức cơ sở đảng được phân loại Trong sạch vững mạnh không nên vượt quá 50% tổng số tổ chức cơ sở đảng của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương”. Ban Tổ chức đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều hướng dẫn, văn bản nhằm cụ thể hóa, chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh. Chính vì vậy, việc phân tích, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng trong những năm gần đây đã phản ánh tương đối thực chất; tỷ lệ TCCSĐ đạt TSVM bình quân trên tổng số tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại từ năm 2012 - 2017 là 55,68% (năm cao nhất 59,74%, năm thấp nhất 52,14%); chi bộ là 60,27% (năm cao nhất 64,31%, năm thấp nhất 56,49%). Tỷ lệ tổ chức đảng yếu kém bình quân hằng năm khoảng 1% và có chiều hướng giảm.

Với vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng chính là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trong 15 năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng như Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2004 của Tỉnh ủy “về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, gắn với xây dựng thôn, buôn, bon, tổ dân phố vững mạnh toàn diện”; Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 08/5/2008: thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Đề án củng cố và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2014 - 2021, ban hành kèm theo Quyết định số 1277-QĐ/TU, ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cũng rất quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức đảng, đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch và nghị quyết chuyên đề nhằm khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém của công tác này. Việc củng cố các mặt yếu kém, hạn chế được các cấp ủy triển khai toàn diện và trở thành nhiệm vụ thường xuyên với phương châm chỉ đạo chung là yếu ở mặt nào sẽ tập trung khắc phục ở mặt đó, kể cả ở những tổ chức đảng đã đạt TSVM. Quá trình khắc phục, tổ công tác hoặc những đồng chí được phân công phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra, kịp thời cùng cơ sở tháo gỡ vướng mắc nảy sinh. Đồng thời, căn cứ vào kiểm điểm công tác năm của các chi, đảng bộ, ban thường vụ cấp trên cơ sở đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, gợi ý những nội dung cần khắc phục bao gồm: năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; công tác phát triển đảng viên; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên...

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2018)

Thực tiễn sau 15 năm thành lập với bao khó khăn, thiếu thốn nhưng nhờ sự đoàn kết, thống nhất ý chí trong toàn Đảng bộ; tinh thần tự lực, tự cường, đồng tâm phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên chúng ta đã thu được nhiều thành tích, kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác xây dựng tổ chức đảng TSVM và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp được quan tâm đúng mức. Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, yêu cầu đặt ra cần phải phát huy những ưu điểm, kiên quyết khắc phục, sửa chữa các khuyết, nhược điểm, tiếp tục củng cố, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ. Để đạt được điều đó, các cấp ủy đảng cần lưu ý một số nội dung cơ bản sau: (1) Phải nâng cao nǎng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; (2) Đẩy mạnh công tác tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất và nǎng lực cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng cao, có số lượng hợp lý; (3) Xây dựng, củng cố tổ chức đảng về mặt tổ chức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tǎng cường đoàn kết thống nhất; (4) Đề cao trách nhiệm xây dựng tổ chức đảng của các tổ chức quần chúng, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng chi bộ, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; (5) Tăng cường tổ chức hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng gương sáng đảng viên, tổ chức đảng TSVM.

                                                              Phạm Văn Đức - Ban Tổ chức Tỉnh ủy