hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc thiết bị đo lường ampe kìm máy đo điện trở đất máy đo tốc độ vòng quay đồng hồ đo điện máy đo độ rung máy đo quang phổ cần xiết lực đồng hồ so thước cặp máy đo biên dạng máy đo độ cứng thước dây đồng hồ đo nhiệt độ máy đo cường độ ánh sáng máy đo độ ồn máy đo khí máy đo tốc độ gió máy đo độ đục kính hiển vi lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ cân điện tử motor giảm tốc máy cnc thước đo chiều cao

 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2947 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3019 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3001 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2953 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2949 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2941 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2930 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2912 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2906 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2784 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2738 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3055 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2760 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2641 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3060 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3057 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3053 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2990 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2984 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2972 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3058 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3052 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3046 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2999 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2998 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2997 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3061 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3059 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3056 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3051 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3049 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3047 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3045 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3044 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3040 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3033 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1035 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1182 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1258 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 811 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 809 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 722 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 708 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 707 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 706 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 993 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 23 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4822\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-115e3a8658baced61943354e0d5d94cc\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-115e3a8658baced61943354e0d5d94cc\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-115e3a8658baced61943354e0d5d94cc\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/4/2946\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1537754367, expire = 1537775967, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-115e3a8658baced61943354e0d5d94cc' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tổ chức

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 17/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông “về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng tiến độ về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Khối các cơ quan thành công tốt đẹp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể đảng viên được biết, nghiên cứu, thực hiện. Qua đó, làm cho các cấp ủy viên và đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung về đại hội đảng bộ các cấp, nhất là những điểm mới, quy định mới của Trung ương về đại hội; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Khối. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã bám sát Chỉ thị số 36 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh để xây dựng đầy đủ các kế hoạch, chuẩn bị tốt về mọi mặt để chỉ đạo đại hội điểm, đại hội cấp cơ sơ và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công trên nhiều mặt, từ công tác chuẩn bị đến việc tổ chức và điều hành Đại hội. Qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy, Đại hội đã được chuẩn bị kỹ về nội dung các văn kiện, quy trình công tác nhân sự công tác thông tin tuyên truyền Chỉ thị 36 và các hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI); các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về đại hội Đảng đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ; đặc biệt như Hội thi kể chuyện gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi viết về gương điển hình tiên tiến, tổ chức thành công Hội thao Khối các cơ quan tỉnh, tạo ra không khí vui khỏe trong toàn Đảng bộ, phát động và tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp, chủ đề “50 gương việc tốt, 100 gương người tốt điển hình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, gắn với cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt” giai đoạn 2011 - 2015.

Việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội và Đề án nhân sự được chuẩn bị công phu; xây dựng đề án nhân sự cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng theo yêu cầu.

Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 sát với tình hình thực tế của Đảng bộ để lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới đảm bảo số lượng, cơ cấu, đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội đã được quan tâm, đầu tư xây dựng công phu, đảm bảo chất lượng; dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo cả nội dung, phương pháp lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia theo đúng quy trình; mở rộng đối tượng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội theo hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Việc tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và việc lấy ý kiến đóng góp về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI được quan tâm đúng mức và tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. Các ý kiến đóng góp có trọng tâm và bổ sung được nhiều nội dung thiết thực. Đại hội đã có 08 tham luận liên quan đến các lĩnh vực được các đại biểu chuẩn bị công phu, chất lượng, thể hiện được vai trò và tính chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng như công tác nhân sự đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, từ việc rà soát quy hoạch cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới đảm bảo đầy đủ các bước theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong Đại hội đã thực hiện việc thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đảm bảo dân chủ trong việc ứng cử, đề cử; việc bầu cử có số dư theo quy định, nên bầu cử một lần đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, chất lượng cấp ủy được nâng cao hơn nhiệm kỳ trước cả về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo quy định. Công tác kiểm phiếu được tập huấn kỹ nên trong việc kiểm phiếu được tiến hành nhanh chóng và chính xác, đảm bảo đúng quy định. Trong bầu cử, không có trường hợp nào giới thiệu thêm hoặc đề nghị rút nhân sự ra khỏi danh sách đối với danh sách do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI bảo đảm cơ cấu được phân bổ.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được chú trọng, việc trang trí khánh tiết theo đúng hướng dẫn. Hầu hết các TCCS Đảng, đều có phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III, tạo khí thế vui tươi phấn khởi, góp phần vào sự thành công của Đại hội. Kết quả Đại hội đã được Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và các trang báo điện tử chính thống kịp thời đưa tin.

Công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội đảm bảo chu đáo, an ninh trật tự được giữ vững, Đại hội diễn ra an toàn thông suốt, nhanh chóng và chính xác.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập đó là:

Báo cáo chính trị chưa làm nổi bật tính đặc thù và sự khác biệt của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh so với các đảng bộ khác. Một số ít đại biểu chưa nắm chắc nguyên tắc, thể lệ bầu cử nên trong bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh có 1 phiếu không hợp lệ (bầu thừa số lượng quy định). Công tác chuẩn bị nhân sự từ giai đoạn đầu cho đến khi chuẩn bị Đại hội thường xuyên có sự biến động, do phụ thuộc vào công tác cán bộ của tỉnh. Vì vậy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối phải thường xuyên tổ chức Họp để thay đổi, bổ sung đảm bảo theo quy định đề ra. Chính vì vậy, một số khâu công tác nhân sự bị động. Do tính đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nên cơ cấu nhân sự là đồng bào dân tộc thiểu số đưa vào bầu cũng như kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới có tỷ lệ thấp (chỉ đạt 11.11%).

Việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tại Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III chưa được nhiều.

Một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội bằng nhiều hình thức phù hợp, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội. Qua đó nâng cao nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng. 

Báo cáo chính trị có tính khái quát cao, cô đọng, xác định các chỉ tiêu có tính khả thi cao gắn với các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Dành thời gian thỏa đáng cho góp ý vào Báo cáo chính trị.

Trước khi bầu cấp ủy khóa mới và Đoàn đại biểu dự cấp trên, Đoàn chủ tịch Đại hội cần dành thời gian phù hợp để các đoàn đại biểu thảo luận một số vấn đề cơ bản trong đề án nhân sự trình đại hội.

Kết quả Đại hội thành công là do công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ của các tiểu ban phục vụ cho Đại hội.

Đảng bộ Khối tuy mới tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 3 song đã thể hiện được tính chuyên nghiệp trong việc tổ chức và chỉ đạo Đại hội. Các đồng chí cấp ủy viên và cán bộ được phân công chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện đảm bảo phục vụ Đại hội phải tập trung nghiên cứu hệ thống các văn bản hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ; chủ động dự kiến các phương án có thể phát sinh trong Đại hội để kịp thời xử lý, đảm bảo thời gian và tiến độ theo chương trình đề ra.

Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội phải được mở rộng dân chủ, tiếp thu ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Công tác nhân sự phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, trong đó cần chú ý đến việc lấy ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ đương chức và dự nguồn; mở rộng dân chủ, nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất chính trị, năng lực công tác và đạo đức lối sồng của cán bộ để nâng cao chất lượng, đảm bảo số lượng, cơ cấu cấp ủy khóa mới.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự hướng dẫn, giúp đỡ của các ban Đảng của Tỉnh ủy, mà trực tiếp là Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Hoàng Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh