user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-754bfbae5494c15a9c69e03789069c1c\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-754bfbae5494c15a9c69e03789069c1c\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-754bfbae5494c15a9c69e03789069c1c\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/4/2947\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563857644, expire = 1563879244, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-754bfbae5494c15a9c69e03789069c1c' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tổ chức

Đắk Nông triển khai thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác tổ chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những hạn chế như: bộ máy còn cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ còn chồng chéo, trùng lắp, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Một trong những nguyên nhân của thực trạng trên là: các đơn vị chưa xác định rõ vị trí việc làm và số biên chế cần thiết; việc bố trí kinh phí thường xuyên theo biên chế chưa gắn với hiệu quả công việc; còn tư tưởng bao cấp, nể nang, ngại va chạm dẫn tới tình trạng nơi biên chế nhiều, nơi biên chế ít mặc dù khối lượng công việc như nhau…

 

Đ/c Đoàn Văn Quỳnh - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu

tại Hội nghị giao ban báo chí

Xuất phát từ thực trạng trên, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 08/3/2018 với nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy và ban hành Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp xã, thôn, tổ dân phố. Chương trình hành động cũng chỉ ra những việc cần thực hiện theo lộ trình, những việc cần thực hiện thường xuyên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương với mốc thời gian cụ thể từ nay đến năm 2021. Hiện nay UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh giảm đầu mối bên trong (phòng, ban, chi cục và tương đương) trực thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh và cơ cấu các phòng của các chi cục, trung tâm… trực thuộc các sở, ngành, đoàn thể. Hoàn thành và đi vào hoạt động từ 01/01/2019.

Đây là bước đầu tiên thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Tỉnh ủy, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều vấn đề nan giải không dễ giải quyết. Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh vấn đề khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác sắp xếp cán bộ. Việc sắp xếp vừa đảm bảo được mục tiêu tinh gọn bộ máy, không bỏ sót nhiệm vụ, song cũng cần xét đến yếu tố tư tưởng, sự ghi nhận đối với những cống hiến để được phát triển của cán bộ công chức chịu ảnh hưởng. Hầu hết các đơn vị đều phải tinh giảm số lượng phòng, ban, đơn vị trực thuộc, điều đó đồng nghĩa với việc phải tinh giảm số lượng trưởng, phó phòng, ban tương ứng. Thực tế cho thấy mỗi sở, ban, ngành đều có một đặc thù riêng như: chức năng, nhiệm vụ khác nhau; số lượng biên chế, số lượng phòng, ban khác nhau; cơ cấu độ tuổi, đặc biệt là độ tuổi cán bộ trưởng, phó phòng là đối tượng chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp cũng khác nhau … nên chỉ có thể đảm bảo công bằng một cách tương đối giữa các đơn vị  khi thực hiện Đề án. Với những đơn vị có số lượng phòng tinh giảm ít hoặc có một số trưởng, phó phòng đang được giao phụ trách hoặc sắp về hưu thì việc thực hiện tinh giảm sẽ ít chịu áp lực hơn so với các đơn vị khác.

Thời gian để các đơn vị hoàn thành việc sắp xếp không còn nhiều, song dường như để lựa chọn được một phương án tối ưu vẫn đang là một bài toán khó đối tập thể lãnh đạo các đơn vị.

Yêu cầu và một số giải pháp triển khai thực hiện

Việc triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh giảm đầu mối bên trong các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh chỉ là bước ban đầu. Nhiệm vụ sau đó sẽ tiến tới việc khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng nhiệm vụ tương đồng; triển khai thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019. Khi triển khai thực hiện Đề án cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc bốn tăng: (1) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; (2) Tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và hiệu quả công tác; (3) Tăng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (4) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác.

Nguyên tắc bốn giảm: (1) Giảm biên chế; (2) Giảm chi thường xuyên; (3) Giảm số lượng phòng; (4) Giảm số lượng trưởng, phó phòng.

Nguyên tắc bốn đúng: (1) Đúng thể thức; (2) Đúng thẩm quyền; (3) Đúng nội dung và quy trình; (4) Đúng lộ trình.

Nguyên tắc dân chủ, công khai: Trong đánh giá; trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; trong đề bạt, bổ nhiệm; trong thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Hiện nay việc sắp xếp chỉ diễn ra trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, song cũng phải hết sức thận trọng, thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Trước hết, cần thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy theo đúng số lượng phòng, ban đã được phê duyệt; không bỏ sót công việc khi xây dựng chức năng, nhiệm vụ; bố trí cán bộ, sắp xếp vị trí việc làm, đúng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, sở trường để đảm bảo hiệu quả công việc.

Thứ hai, việc tinh gọn tổ chức bộ máy cũng là cơ hội để lựa chọn được những cán bộ có năng lực hơn, tuy nhiên cũng cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng chịu tác động để đảm bảo hài hòa giữa chính sách và tư tưởng, tránh tâm lý “vắt chanh bỏ vỏ” với lượng cán bộ dôi dư.

Thứ ba, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong các bước lựa chọn cán bộ; xét đến quá trình phấn đấu và cống hiến; chọn người tài, đức; tránh việc giữ người quen thân, mất người tài.

Thứ tư, khi sắp xếp, sáp nhập phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện chức danh cán bộ theo quy định. Vận dụng theo khung hướng dẫn tại Chương 3, Quy định số 07-QĐi/TU, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngoài các tiêu chuẩn chung như: sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm; chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; năng lực và uy tín, còn các tiêu chuẩn cụ thể như: tốt nghiệp trung học phổ thông; có trình độ chuyên môn đại học trở lên; lý luận chính trị trung cấp trở lên; giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương, có thâm niên công tác ít nhất 3 năm đối với cấp phó và 5 năm đối với cấp trưởng; trình độ tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí bổ nhiệm.

Về xác định trình độ lý luận chính trị, với cán bộ đã đáp ứng đủ bằng cấp theo yêu cầu thì dễ thực hiện; tuy nhiên hiện nay có một số cán bộ đang theo học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhưng chưa tốt nghiệp thì công nhận thế nào? Bên cạnh đó theo Quy định số 12/QĐ/TC-TTVH  ngày 09/01/2004 của  Ban Tổ chức Trung ương - Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương: Những người đã tốt nghiệp ở các học viện, trường đại học, cao đẳng của các trường thuộc chuyên ngành Kinh tế - Quản trị, kinh doanh, Khoa học xã hội và Nhân văn ở trong nước là đối tượng được công nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Đến ngày 16/9/2009, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 256-QĐ/TW quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quy định: Các trường hợp đã được xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TT-VHTW, ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) cho đến thời điểm Quy định này có hiệu lực thì không tiến hành xác định lại. Như vậy theo các quy định trên thì những người đã tốt nghiệp ở các học viện, trường đại học, cao đẳng của các trường thuộc chuyên ngành Kinh tế - Quản trị, kinh doanh, Khoa học xã hội và Nhân văn ở trong nước trước ngày 16/9/2009 (Ngày Quy định số 256-QĐ/TW có hiệu lực) có được công nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị không cũng cần được xác định rõ.

Để triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong mỗi cơ quan, Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Công văn số 1205-CV/TU, ngày 10/10/2018 hướng dẫn chi tiết các bước để lựa chọn, bố trí để lựa chọn cán bộ lãnh đạo khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy. Việc lựa chọn phương án sắp xếp như thế nào cho phù hợp hoàn toàn phụ thuộc vào cách làm của mỗi cơ quan, đơn vị./.

                                      Nguyễn Xuân Tuấn - Sở Kế hoạch và Đầu tư