user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-b1cc5174a29637e14ca268479bade4e1\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-b1cc5174a29637e14ca268479bade4e1\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-b1cc5174a29637e14ca268479bade4e1\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/4/3181\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580238429, expire = 1580260029, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-b1cc5174a29637e14ca268479bade4e1' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tổ chức

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 17/10/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng lượng hiệu quả công tác cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng đội ngũ cán bộ, từ đó xây dựng được lực lượng cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26, công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh có những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. 

Về công tác tuyển dụng: Tuyển dụng công chức là một trong những yếu tố quan trọng cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong những giai đoạn tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đăng ký vị trí tuyển dụng phải đúng với yêu cầu vị trí việc làm; đồng thời cũng phải đảm bảo được lộ trình tinh giản biên chế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; việc tuyển dụng công chức vào các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan nhà nước được tổ chức chung một Hội đồng thi tuyển, với hình thức thi cạnh tranh tự do, nhưng phải đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn chung của từng vị trí tuyển dụng. Để tạo sự khách quan và nâng cao chất lượng trong công tác tuyển dụng, trong đợt tuyển công chức năm 2019, tỉnh Đắk Nông hợp đồng với Viện Khoa học tổ chức nhà nước thuộc Bộ Nội vụ trong các khâu ra đề thi và tổ chức chấm thi. Đối với việc tuyển dụng công chức là người đồng bào DTTS được đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng riêng và chỉ thi cạnh tranh giữa người đồng bào DTTS với nhau, nhằm để tuyển dụng đảm bảo tỷ lệ công chức là người đồng bào DTTS vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó tạo nguồn cán bộ là người đồng bào DTTS cho các giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh việc tuyển dụng mới công chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đặc biệt ưu tiên tiếp nhận những cán bộ, công chức nơi khác có năng lực, kinh nghiệm và có trình độ đào tạo phù hợp về công tác tại đơn vị mình để kịp thời đáp ứng nhiệm vụ trước mắt của đơn vị, đồng thời cũng để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trong thời gian tới. 

Về nhận xét, đánh giá cán bộ: Đánh giá cán bộ là một trong những khâu đặc biệt quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cán bộ trong hệ thống chính trị; việc đánh giá đúng thực chất về năng lực, phẩm chất của cán bộ để bố trí, sử dụng sẽ phát huy được khả năng, sở trường của từng cán bộ. Căn cứ Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị quy định về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 29/12/2017 về đánh giá, xếp loại đối với cán bộlãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đổng thời ban hành Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2019 để thực hiện nghiêm Quy định 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, qua đó chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông ban hành Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 17/10/2018 về nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần làm căn cứ để nhận diện, đánh giá cụ thể và sát hơn đối với cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh việc nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm và đánh giá trước khi giới thiệu bổ nhiệm, ứng cử đối với cán bộ, công chức, tỉnh Đăk Nông còn đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy các cấp và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quy định 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị; kết quả tín nhiệm là cơ sở hết sức quan trọng để xem xét sắp xếp, bố trí cán bộ một cách hợp lý hơn.

Về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử: Có thể nói công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trong những năm gần đây được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Đăk Nông đã cụ thể hóa thành các quy định, hướng dẫn phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, nhưng đảm bảo đúng nguyên tắc chung, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Việc cụ thể hóa thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch theo 4 bước và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy trình 5 bước đã khắc phục đáng kể những kẻ hở trong quy trình giới thiệu nhân sự, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng trong công tác cán bộ. Bên cạnh đó, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây liên quan đến công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1014-CV/TU, ngày 10/5/2018 chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát tổng hợp báo cáo những trường hợp quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử từ tháng 6/2012 đến nay nhưng thiếu tiêu chuẩn, điều kiện, sai thủ tục, quy trình theo tinh thần Thông báo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị, qua đó chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương, trước mắt không xem xét bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh cao hơn đối với những trường hợp được bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, nhưng hiện nay đã được đào tạo và hoàn thiện đảm bảo tiêu chuẩn chức danh hiện đang giữ; đối với những trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, nhưng đến nay vẫn chưa được đào tạo hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh theo quy định thì tiến hành cho thôi giữ chức vụ. Hiện nay Ban Bí thư đã chính thức có Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 chỉ đạo về vấn đề này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1470-CV/TU, ngày 30/5/2019 chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần, nội dung Kết luận của Ban Bí thư; đồng thời tỉnh đã báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý sai sót, vi phạm về công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những khâu quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hằng năm, Tỉnh đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Theo đó, tỉnh đã tranh thủ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ngành Trung ương để cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ để phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý; liên kết với các cơ sở đào tạo mở 02 lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý và 02 lớp bồi công tác xây dựng Đảng cử 160 lượt cán bộ được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 tham gia. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức một số lớp bồi dưỡng dành riêng cho đội ngũ cán bộ nguồn của tỉnh (04 lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý; 04 lớp bồi dưỡng chiến lược phát triển kinh tế, với tổng số 496 lượt cán bộ nguồn tham gia). Việc xây dựng kế hoạch cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng sau quy hoạch cũng được chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc, giúp cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn của từng chức danh quy hoạch, góp phần tích cự vào việc lựa chọn bố trí cán bộ theo quy hoạch. 

Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ: Tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên là một trong những tiêu chí hết sức quan trọng để xem xét bố trí cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo việc thẩm tra, rà soát kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên trước khi cử đi đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử một cách chặt chẽ, bám sát các quy định, hướng dẫn hiện hành của Trung ương. Chỉ đạo thẩm định, xác minh hồ sơ và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ cho công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên; quản lý, theo dõi cán bộ đảng viên khi ra nước ngoài theo đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên và hết sức cần thiết trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.Hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; kịp thời xác minh, xử lý đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước các thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân và phương tiện thông tin đại chúng về cán bộ và công tác cán bộ. Qua kiểm tra kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý những tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân cán bộ, đảng viên để xảy ra khuyết điểm trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh công tác kiểm tra, thì giám sát cũng đặc biệt được chú trọng, chỉ đạo phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; hiện tại đang chỉ đạo cơ quan tham mưu xây dựng Quy định về phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú; nhân dân thực hiện việc giám sát nhất là giám sát về đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên.

Ngoài việc thực hiện các khâu về công tác cán bộ nêu trên, để từng bước nâng cao chất lượng cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh, thì công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015, Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị và việc xây dựng vị trí việc làm ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương bước đầu cũng đã mang lại hiệu quả trong việc giảm bớt những vị trí làm việc kém hiệu quả; từng bước kiện toàn, bố trí cán bộ, công chức làm việc một cách hợp lý, phát huy được chất lượng trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.Bên cạnh đó, việc ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác cán bộ một cách chặt chẽ cũng đã kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập về quy trình thực hiện trong công tác cán bộ; đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng, tiền đề để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho cơ quan chuyên môn tham mưu cụ thể hóa Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền để áp dụng, triển khai trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Vương Duy Tân - Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Các bài viết khác