user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-afa652015290fb41d5b5504f5b900200\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-afa652015290fb41d5b5504f5b900200\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-afa652015290fb41d5b5504f5b900200\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:20:\"/?q=tin-tuc/404/2761\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542730276, expire = 1542751876, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-afa652015290fb41d5b5504f5b900200' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tuyên giáo duk

Bản lĩnh Đảng cầm quyền - nhìn từ Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1968

Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”[1]. Trung thành với mục tiêu và con đường mà lãnh tụ Hồ Chí Minh đã lựa chọn, Đảng ta - qua 88 năm ra đời và phát triển luôn chủ động vận dụng mục tiêu đó trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể với những nhiệm vụ và phương pháp cụ thể cho mọi hành động cách mạng. Chính vì lẽ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã lần lượt đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của các đế quốc hùng mạnh nhất của thế kỷ XX, nêu gương cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Đặc biệt, trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, gian khổ và bi hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng ta một lần nữa được thể hiện một cách rõ ràng nhất trong thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968. Có thể khẳng định, nếu không có Mậu Thân 1968 thì sẽ không có đàm phán đi đến ký kết Hiệp địnhParis (1/1973) và tiến tới kết thúc chiến tranh (4/1975), giải phóng miềnNam, thống nhất đất nước.

Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968 là một chủ trương táo bạo và sáng tạo của Đảng ta, đánh thẳng vào ý chí xâm lược của giới cầm quyền Mỹ, làm đảo lộn thế chiến lược của quân Mỹ, tạo bước ngoặt quyết định cho kháng chiến. Đồng thời, đánh dấu sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ở Paris, chấm dứt ném bom không điều kiện, mở đầu thời kỳ xuống thang chiến tranh. Mậu Thân 1968 là đòn quyết định mở đầu quá trình Mỹ rút quân và quá trình Mỹ bỏ rơi chính quyền Việt Nam Cộng hòa đi đến kết thúc chiến tranh. Nhà sử học của Mỹ Gabriel Kolko, người viết về chiến tranh Việt Namđã đánh giá rằng: “Cuộc tiến công đã đem lại tất cả những quá trình này đến đỉnh điểm và theo quan điểm này của Cộng sản đã đạt tới một lợi thế quyết định trong toàn bộ cuộc chiến đấu của họ”[2]. Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968 dưới sự lãnh đạo của Đảng đã Tổng tiến công và nổi dậy trên khắp chiến trường miền Nam, tạo ra một bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định tới toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu cao nhất là giải phóng dân tộc, do đó, Đảng ta đã luôn thể hiện cụ thể, sinh động bản chất cách mạng và khoa học của mình, đặc biệt trong nghệ thuật điều hành chiến tranh độc đáo, sáng tạo để giành cho được thắng lợi. Ngay trong tháng 10/1967, Bộ Chính trị đã đề ra chủ trương Tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào dịp Tết Mậu thân 1968. Chủ trương này được cụ thể hóa trong Nghị quyết Trung ương lần thứ 14 (1/1968). Nghị quyết nêu rõ “Nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của ta trong thời kỳ mới là động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên bước phát triển cao nhất dùng phương pháp tổng công kích và tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi quyết định”[3]Trên thực tế, trước năm 1968 ở nhiều vùng và các địa phương quần chúng đã nổi dậy (Mỹ Tho, Bến Tre, Quảng Ngãi…) cho nên Mậu Thân 1968 có thể coi là một cuộc tiến công chiến lược trên quy mô toàn miền Nam, có sự tham gia nổi dậy của quần chúng. Đây cũng là lần đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ xuất hiện một cuộc tiến công chiến lược.

Nếu như, phong trào Đồng Khởi cuối năm 1959, đầu 1960 là phong trào khởi nghĩa của quần chúng nhân dân, một cuộc khởi nghĩa từng phần nhằm giành lấy chính quyền cơ sở, diễn ra chủ yếu ở các vùng nông thôn, đồng bằng và rừng núi, nơi chính quyền địch tương đối yếu thì đến Mậu thân 1968, Đảng chỉ đạo quân và dân ta đồng loạt tiến công vào hầu khắp các đô thị, nơi mà chính quyền địch mạnh nhất: Đánh thẳng vào sào huyệt đầu não của địch từ các thành phố, thị xã bằng công kích và khởi nghĩa, chuyển cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta sang một thời kỳ mới – thời kỳ giành thắng lợi quyết định như Nghị quyết Bộ Chính trị tháng 12/1967, được Hội nghị Trung ương Đảng thông qua tháng 1/1968, trở thành Nghị quyết Trung ướng 14 khóa III. Đây là một chủ trương sáng tạo và táo bạo, chính điều đó đã tạo ra một hình thức tiến công chiến lược mới với hiệu lực chiến đấu “cộng hưởng” lớn lao chưa từng có, làm lung lay ý chí xâm lược của một siêu cường.

Sự chỉ đạo trong đường lối của Đảng không chỉ trong hình thức và phương pháp tiến công mà còn ở nghệ thuật chọn thời cơ chiến lược. Bởi năm 1968 là năm bầu cử Tổng thống Mỹ, lúc này, Mỹ đã trải qua 3 năm trực tiếp tham chiến ở Việt Nam. Tính đến 12/1967, Mỹ đã huy động vào chiến tranh Việt Nam gần nửa triệu quân với 40% số sư đoàn bộ binh, 30% lực lượng không quân chiến thuật, 1/3 lực lượng hải quân. Chi phí cho cho chiến tranh Việt Nam tính đến 1968 lên tới 60 đến 70 tỷ đôla (gấp 03 lần chiến tranh Triều Tiên). Gánh nặng chiến tranh Việt Namđã ảnh hưởng tới nền kinh tế và xã hội nước Mỹ. Phía ta, lực lượng quân sự, chính trị ngày càng lớn mạnh. Dựa trên những phân tích đó, Đảng ta khẳng định “ Chúng ta đang đứng trước những triển vọng và thời cơ chiến lược lớn”[4], tình hình đó cho phép chúng ta “chuyển cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi quyết định”[5].

Với bản chất là một Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Do đó, trong mọi hoàn cảnh lịch sử, Đảng ta luôn phát huy ý chí và quyết tâm, kết hợp chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp, đó là sức mạnh toàn dân. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968 ta đã phát huy tổng lực từ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, quân dân du kích đến đặc công, biệt động, pháo binh…mà nòng cốt là lực lượng vũ trang giải phóng với 27.000 quân, mỗi lực lượng có một nhiệm vụ riêng, được nhân dân hết lòng ủng hộ. Bên cạnh đó, các lực lượng được chuẩn bị rất công phu và giữ bí mật tuyệt đối. Trước khi cuộc tiến công nổ ra, tại nội đô Sài Gòn  - Chợ Lớn đã có 19 “lõm” chính trị với 325 gia đình cơ sở, phần lớn ở gần các mục tiêu quan trọng. Đây là những cơ sở cung cấp hậu cần quan trọng; là căn cứ xuất phát tiến công của lực lượng đặc công, biệt động nội thành. Trong những ngày gần tết, nhiều chiến sỹ đặc công, biệt động, cải trang thành thường dân xâm nhập nội thành an toàn, được các cơ sở nuôi giấu chờ giờ nổ súng. Đến cuối tháng 1/1967, mọi công tác chuẩn bị cho hướng, các mũi tiến công và nổi dậy ở Sài Gòn về cơ bản là hoàn tất. Cùng với đó, sự năng động, nhạy bén và tính kiên định của lãnh đạo Trung ương Cục, các thành ủy, khu ủy, chỉ huy các chiến trường, các mặt trận được thể hiện rõ rệt. Trong Mậu Thân 1968, quân và dân ta phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp để tiến công đồng loạt và nổi dậy liên tục. Có thể nói, bài học lớn nhất của Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968 chính là ý chí kiên cường, quyết tâm cao, sự sáng tạo, biết dựa vào dân, biết phát huy sức mạnh tổng hợp, thống nhất và kỷ luật.

Là một Đảng có tinh thần tự kiểm điểm nghiêm túc, Đảng luôn tự nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm chứ không phải chỉ nói về thành tựu đạt được. Thực tế, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 đã diễn ra trong ba đợt, nhưng đợt 2 (5/1968) và đợt 3 (8/1968) mục tiêu không thay đổi đã đưa đến sự tổn thất của cách mạng miền Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét “kéo dài tiến công vào đô thị khi không còn yếu tố bất ngờ; chậm chuyển hướng về củng cố, mở rộng, giữ vững các vùng giải phóng và làm chủ ở nông thôn, do đó, đã gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất nặng nề”. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở nội thành bị vỡ, vùng mới giải phóng phần lớn bị địch chiếm lại, ta chủ quan trong việc đánh giá tình hình, chậm kiểm điểm, rút kinh nghiệm nên để mất đất, mất dân, lực lượng vũ trang chủ lực bị tổn thất… Những hạn chế, khuyết điểm đã được Hội nghị lần thứ 21, Ban Chấp hành Trung ương khóa III, ngày 13/10/1973 nêu rõ: “Chúng ta đã mắc phải những khuyết điểm; chủ quan trong việc đánh giá tình hình cho nên ta đã đề ra yêu cầu chưa thật sát với tình hình thực tế lúc đó; nhất là sau đợt tiến công Tết Mậu Thân, ta đã không kịp thời kiểm điểm và rút kinh nghiệm ngay, nhằm đánh giá lại tình hình và có chủ trương chuyển hướng kịp thời; ta chậm thấy những cố gắng mới của địch, những khó khăn lúc đó của ta, không đánh giá hết âm mưu của địch…”[6]. Hạn chế đó không chỉ ở cấp chiến lược mà còn ở lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp chiến trường.  Đồng chí Trần Văn Quang, Nguyên Bí thư Khu ủy, Tư lệnh quân khu Trị Thiên, vào tháng 3/1986 đã phát biểu trong Hội nghị khoa học tổng kết về Tổng tiến công và nổi dậy như sau: “Chúng tôi đã không sáng suốt, không kịp thời đề ra nhiệm vụ, phương châm, biện pháp phù hợp với tình hình, không có can đảm để phản ánh, đề đạt lên cấp trên những khó khăn và ý kiến khắc phục khó khăn đó,mà lại chấp hành mệnh lệnh một cách thụ động, làm cho tình hình càng khó khăn thêm”[7] . Rõ ràng, trong suốt chặng đường 88 năm ra đời và phát triển của mình, Đảng luôn tự kiểm điểm nghiêm túc khi có những sai lầm xảy ra. Nhờ sự nghiêm túc thẳng thắn tự phê ấy, Đảng đã lãnh đạo thành công nhiều cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc. Hơn lúc nào hết, yêu cầu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong bối cảnh lịch sử mới đòi hỏi Đảng ta phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt hơn phương châm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” và được thể hiện rõ nhất từ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thể hiện quyết tâm nhận diện sự thật một cách sâu sắc nhất, đặc biệt là về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng cách mạng.

Có thể nói, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 bắt nguồn từ đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, được sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chủ trương lịch sử có ý nghĩa chiến lược của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng cuối năm 1967, đầu năm 1968 đã biến thành quyết tâm của đông đảo chiến sỹ, cán bộ chiến sỹ trên cả hai miền Nam - Bắc, thể hiện qua sự chuẩn bị chu đáo về chiến trường, về lực lượng, về hậu cần …cũng như giữ được những yếu tố bất ngờ (đợt 1). Thắng lợi cũng như những sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân để lại những bài học lịch sử quý báu. Đó là bài học thấu triệt tư tưởng cách mạng tiến công, kiên định quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; bài học về sự chủ động, sáng tạo, sắc bén trong lãnh đạo, chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy trên những địa bàn cụ thể; bài học về chọn thời cơ và thời điểm phát động Tổng tiến công và nổi dậy. Không chỉ có vậy, bài học từ những hạn chế, khuyết điểm, sai lầm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy như bài học về đánh giá khả năng và sức mạnh của kẻ thù; về đề ra mục tiêu quá cao cho cuộc Tổng tiến công; về giữ gìn và hạn chế tổn thất…đã giúp Đảng ta nhận thức sáng suốt hơn về thực tế chiến trường và đề ra chủ trương thích hợp trong lãnh đạo kháng chiến giai đoạn sau Mậu Thân, nhất là từ giữa sau 1970 trở đi.

Cùng với đó, thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân bắt nguồn từ đường lối đúng đắn, là một nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, biểu hiện bằng sự kết hợp hai lực lượng quân sự và chính trị, với phương châm 3 vùng, với tư tưởng chiến lược tiến công đánh lâu dài nhưng biết tạo thời cơ giành thắng lợi quyết định. Điều đó, có ý nghĩa sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn căn cứ vào nhiệm vụ của cách mạng trong từng thời kỳ để từ đó xác định đúng đắn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho phù hợp. Do đó, trong sự nghiệp xây dựng và và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất thiết phải xây dựng tiềm lực quốc phòng, quân sự thời bình, kết hợp kiến quốc với phòng thủ đất nước. Kết hợp chặt chẽ xây dựng tiềm lực quốc phòng - quân sự với tiềm lực kinh tế - xã hội, đặc biệt là thế trận lòng dân, tiềm lực khoa học - công nghệ; nghiên cứu, vận dụng nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân trong chiến tranh giải phóng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Điều đó, một lần nữa được Đảng ta khẳng định trong Văn kiện Đại hội XII “ Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc”[8]Đây là quan điểm nhất quán của Đảng ta, đồng thời là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968 là “đòn tiến công chiến lược có tính sáng tạo lịch sử” như đồng chí Trường Chinh nhận xét đã qua nửa thế kỷ, nhưng những bài học được đúc kết từ thực tiễn, cả thành công và khiếm khuyết vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa mở ra rất nhiều thời cơ để đất nước phát triển nhưng vẫn còn vô vàn những khó khăn và thách thức. Là Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước dân tộc, trước lịch sử về sự phát triển đất nước trong hiện tại và tiền đồ của đất nước trong tương lai. Giữa muôn vàn công việc quốc gia đại sự, điều mà Đảng luôn luôn tâm niệm, đang và sẽ phải phấn đấu không ngừng chính là thường xuyên chăm lo tự đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và bản lĩnh cầm quyền của Đảng./.

Cẩm Trang - Trường Chính trị tỉnh
[1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 145 – 146

[2] . Gabriel Kolko: Anatomy of  a War, Nxb. Pantheon Books,New York,1985. p. 305.

[3] ĐCSVN: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, t.29, tr.50.

[4] ĐCSVN: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.29, tr.47,50.

[5] ĐCSVN: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.29, tr.47,50.

[6] ĐCSVN: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.34, tr.215-216.

[7] Bộ Quốc phòng-Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế:Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Nxb Quân đội  nhân dân, Hà Nội,2008, tr.56-57.

 

[8] ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 148.