user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-012e99a002a1a542b55207c8eb43d428\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-012e99a002a1a542b55207c8eb43d428\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-012e99a002a1a542b55207c8eb43d428\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/5/2220\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553358043, expire = 1553379643, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-012e99a002a1a542b55207c8eb43d428' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác kiểm tra giám sát

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thông chính trị thông qua việc kiểm tra Quy chế hoạt động của cấp ủy đảng tại cơ sở

Thực hiện nội dung Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ban hành “hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng”.

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng ở nhiều nội dung, trong đó có các cuộc kiểm tra về việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ và trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đồng chí bí thư cấp ủy.

 

Kiểm tra thực tế tại Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch


Thực tế thông qua các cuộc kiểm tra đã rà soát, làm rõ được vai trò, nhận thức của cấp ủy đảng, trách nhiệm tham mưu của đồng chí Bí thư cấp ủy, trong việc tổ chức sinh hoạt quán triệt, phổ biến các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế hoạt động của các tổ chức đoàn thể đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị biết để vận dụng; việc đề ra các chủ trương, nghị quyết, giải pháp của cấp uỷ đảng về xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng tại cơ sở; vai trò của cấp ủy đảng trong việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế làm việc ở mỗi loại hình tổ chức.

Qua các cuộc kiểm tra ở nội dung này, đã đánh giá một cách đầy đủ, khách quan về kết quả triển khai, thực hiện quy chế làm việc ở cơ sở: Đối với tổ chức đảng các cấp là việc vận dụng một cách linh hoạt các Quy định Ban Bí thư Trung ương Đảng, gồm: Quy định số 96-QĐ/TW ngày 22/3/2004 quy định về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước; Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 quy định về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp; Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 quy định về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính); đối với cơ quan, đơn vị hành chính là việc thực thi Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ…; đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng là việc thực hiện các quy định tại Điều lệ các đoàn thể, các quy định mà tổ chức đoàn thể hướng tới là sự minh bạch, là dân chủ thực sự tại cơ sở. Sau các cuộc kiểm tra đã chỉ ra được vị trí, vai trò của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy đảng trong mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị ở cơ sở: những việc làm được, chưa làm được; tồn tại, hạn chế; nguyên nhân tác động, ảnh hưởng; từ đó, cấp ủy đảng có phương pháp lãnh đạo phù hợp; và quan trọng hơn là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Các cuộc kiểm tra của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối được triển khai và thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả sẽ có sự tác động rất lớn đến việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống chính trị ở cở.

                                                                             

                                                 Bài, ảnh: Lê Huy Hiệu - Phó CN UBKT ĐUK tỉnh