user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-9f3a0732b25be985d2049e80d599ff7a\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-9f3a0732b25be985d2049e80d599ff7a\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-9f3a0732b25be985d2049e80d599ff7a\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/5/2244\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553358637, expire = 1553380237, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-9f3a0732b25be985d2049e80d599ff7a' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác kiểm tra giám sát

Những giải pháp chủ yếu góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Điều 30 Điều lệ Đảng quy định “Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của đảng”. Thực tiễn lãnh đạo của Đảng ta từ khi thành lập đến nay đã khẳng định, kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo phải có kiểm tra, giám sát, “lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh chú trọng, các cuộc kiểm tra, giám sát được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cấp uỷ đánh giá đúng tình hình, đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để khắc phục sửa chữa khuyết điểm, tồn tại góp phần ngăn ngừa các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2010 - 2015; đồng thời, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra hai cấp cần phải tăng cường và không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành đảm bảo theo quy trình và thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

1. Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải lấy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng làm mục tiêu phương hướng, nội dung hoạt động. Nếu xa rời vấn đề cốt lõi, có tính nguyên tắc này công tác kiểm tra, giám sát của Đảng sẽ mất phương hướng; không rõ nội dung và không mang lại hiệu quả. Điều đó đòi hỏi các tổ chức đảng phải nắm vững những nội dung, yêu cầu chủ yếu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ, nắm vững Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng, nghị quyết của đại hội đảng bộ và cấp uỷ cấp mình, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có hiệu quả.

2- Thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

 Tư tưởng chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đúc kết từ thực tiễn công tác kiểm tra và công tác xây dựng Đảng trong những năm qua là “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”.

Về tính chủ động: sau khi có nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch tổ chức thực hiện, cấp ủy, ủy ban kiểm tra phải xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên có nề nếp, không thụ động chờ vụ việc xảy ra rồi mới xem xét, giải quyết; phải thường xuyên nắm vững tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Khi phát hiện tổ chức đảng có nảy sinh vấn đề nổi cộm và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, phải tiến hành kiểm tra để xem xét, xử lý công minh, chính xác, kịp thời, không để vấn đề bức xức nổi cộm phát triển thành điểm nóng; khuyết điểm phát triển thành vi phạm, từ không nghiêm trọng thành nghiêm trọng, từ một đảng viên, một tổ chức đảng vi phạm thành nhiều đảng viên, nhiều tổ chức vi phạm.

Về tính chiến đấu: trong quá trình tiến hành kiểm tra, nếu có vi phạm thì đấu tranh làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân của vi phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Đây là cuộc đấu tranh thẳng thắn, quyết liệt giữa cái đúng, mặt tích cực với cái sai giữa chủ thể kiểm tra với đối tượng được kiểm tra. Cán bộ kiểm tra nếu tính chiến đấu không cao, bản lĩnh chính trị không vững vàng, phương pháp không thích hợp hoặc bị chi phối bởi quyền uy, vật chất, bởi chủ nghĩa cá nhân thì kết luận kiểm tra sẽ thiếu tính khách quan và không đúng bản chất của vụ việc.

Về tính giáo dục: kiểm tra, giám sát là nhằm để giáo dục đảng viên, cán bộ làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương tốt cho nhân dân, chứ không phải để “vạch lá tìm sâu”, để trừng trị; qua kiểm tra, giám sát giúp tổ chức đảng và đảng viên khắc phục được khuyết điểm, hạn chế, rút ra những bài học về lãnh đạo, chỉ đạo, về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên.

Về tính hiệu quả: sau khi kiểm tra, giám sát, đối tượng được kiểm tra, giám sát thấy được ưu điểm để phát huy, khuyết điểm hoặc vi phạm để sửa chữa và khắc phục, phấn đấu tiến bộ; tổ chức đảng nơi có đối tượng được kiểm tra, giám sát và tổ chức đảng tiến hành kiểm tra, giám sát thấy được ưu điểm, khuyết điểm và rút ra được kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, về giáo dục, quản lý tổ chức đảng và đảng viên, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

3. Phải nắm vững và thực hiện tốt các phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là công tác lãnh đạo của Đảng, là công tác xây dựng Đảng, là sinh hoạt nội bộ Đảng. Do đó, tiến hành công tác kiểm tra, giám sát phải đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành theo các phương pháp cơ bản sau:

Phương pháp dựa vào tổ chức đảng: tổ chức đảng là cơ quan lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới. Có dựa vào tổ chức đảng thì mới hiểu rõ đặc điểm tình hình, điều kiện hoàn cảnh, khó khăn, thuận lợi, ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đối tượng được kiểm tra để có cơ sở xem xét, kết luận một cách chính xác. Dựa vào tổ chức đảng vừa là phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, vừa là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng.

Phương pháp phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên: tự giác là bản chất của Đảng. Vì vậy, tự giác không chỉ là phương tiện mà chính là mục đích của công tác kiểm tra, giám sát nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Phải làm tốt công tác thẩm tra, xác minh: yêu cầu cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát là phải làm rõ đúng, sai, đánh giá, kết luận đúng ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát để có kết luận, quyết định chính xác. ngoài việc phải dựa vào tổ chức đảng, phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy trách nhiệm xây dựng Đảng của tổ chức, quần chúng, phải hết sức coi trọng và làm tốt công tác thẩm tra, xác minh.

Phương phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, thanh tra nhân dân, công tác kiểm tra của đoàn thể chính trị - xã hội và phối hợp với các ban ngành có liên quan: Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đảng viên hoạt động trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đảng viên vừa là thành viên của tổ chức đảng, vừa là công dân được phân công hoạt động trong tổ chức Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, nghề nghiệp. Đảng viên vi phạm chính sách, pháp luật… của Nhà nước và kỷ luật của các đoàn thể chính trị - xã hội mà mình tham gia cũng là vi phạm kỷ luật Đảng. Phải kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra Nhà nước, thanh tra nhân dân, công tác kiểm tra, giám sát của đoàn thể chính trị - xã hội, phối hợp giữa uỷ ban kiểm tra với cơ quan tham mưu giúp việc của cấp uỷ, với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Vì các cơ quan này mới có đủ điều kiện xem xét, kết luận những vi phạm về quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội… Đây là cơ sở để tổ chức đảng nghiên cứu, xem xét, kết luận, xử lý vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát gắn liền trong quá trình lãnh đạo của Đảng. Vì vậy cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra hai cấp cần phải tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; mở rộng và phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  

 

   Bài: Đặng Văn Hiệu - Chủ nhiệm UBKT ĐUK