user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-58ea4267463b74855b3952033feebf3c\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-58ea4267463b74855b3952033feebf3c\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-58ea4267463b74855b3952033feebf3c\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/5/2253\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553357949, expire = 1553379549, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-58ea4267463b74855b3952033feebf3c' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác kiểm tra giám sát

Một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và những yêu cầu về thông tin, tuyên truyền công tác kiểm tra của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là để lãnh đạo Nhân dân làm cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ, xâm lược của ngoại xâm, sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, từng bước đưa Việt Nam phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Trong tiến trình cách mạng đó, Đảng Cộng sản Việt Namluôn giữ vai trò lãnh đạo, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Nhưng để giữ được vai trò đó đòi hỏi Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, Đảng phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình thẳng thắn; vạch ra khuyết điểm, sai lầm để tự sửa chữa, tự chỉnh đốn, tự đổi mới. Điều đó đã trở thành quy luật phát triển của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, thông qua công tác kiểm tra, giám sát ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc… trong nội bộ Đảng và trong hệ thống chính trị của Đảng, với mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng. Thực tiễn lãnh đạo của Đảng đã khẳng định: “kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng; không kiểm tra coi như không lãnh đạo”.

Nhận thức vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối triển khai và tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt được những kết quả đáng khích lệ, như: tham mưu, giúp cấp uỷ các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về thi hành kỷ luật Đảng... Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung những lĩnh vực nhạy cảm, những lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm như: kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chương trình dự án; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản; quản lý bảo vệ rừng; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Đối tượng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, chú trọng đến việc kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho đối tượng được kiểm tra, giám sát nhận rõ khuyết điểm, hạn chế của mình để kịp thời sửa chữa, khắc phục có hiệu quả những thiếu sót, khuyết điểm của cá nhân và tổ chức.

Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên được tiến hành đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật trong Đảng. Đối với những cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, không còn đủ uy tín để giữ những cương vị chủ chốt, ủy ban kiểm tra đã tham mưu, đề xuất cấp ủy các cấp kịp thời định hướng bố trí sang lĩnh vực công tác khác cho phù hợp, từ đó tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối từng bước được chú trọng đến chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Cấp ủy đảng các cấp đã chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp được xác định rõ hơn. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tốt hơn tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, trước mắt ủy ban kiểm tra các cấp có kế hoạch cụ thể để tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tiếp tục thực hiện tốt tám nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, coi đó là những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài. Chủ động triển khai và tham mưu cho cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đề ra.

Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải tăng cường biện pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tập trung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hoạt động của hệ thống ủy ban kiểm tra các cấp. Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xem xét, khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, ủy ban kiểm tra các cấp cần phải thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng Nghị quyết 14 -NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng; Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, hành động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị.

Để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, báo chí, để kịp thời tuyên truyền kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời, nêu gương những cá nhân và tập thể điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XI có hiệu quả cao nhất.

 

Bài: Võ Đình Tín - TUV, Bí thư ĐUK CCQ tỉnh