user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-43b72b5fc7f09891bb773b4cf2e0b5b4\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-43b72b5fc7f09891bb773b4cf2e0b5b4\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-43b72b5fc7f09891bb773b4cf2e0b5b4\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/5/2307\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553357214, expire = 1553378814, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-43b72b5fc7f09891bb773b4cf2e0b5b4' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác kiểm tra giám sát

Tăng cường hơn nữa về công tác kiểm tra tài chính tại các tổ chức đảng ở cơ sở

Hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đều tiến hành  kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi tài chính Đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng, đây là một trong những nhiệm vụ được quy định cụ thể trong Điều 32 Điều lệ Đảng.

Năm 2015, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kiểm tra đối với Chi bộ Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Qua kiểm tra thực tế nhận thấy: Cấp ủy Chi bộ Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhận thức hết sức đơn giản về việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi tài chính Đảng; ít quan tâm quán triệt, phổ biến các văn bản quy định của Đảng như: Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01/10/2003 nay là Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành quy định về chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; Thông tư Liên tịch số 225/TTLT-BTCQTTW-BTC, ngày 05/04/2004, về hướng dẫn thực hiện chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp; Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010, của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí; Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 về hướng dẫn một số điểm quy định cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng... Hằng năm, Chi bộ không lập dự toán chi hoạt động công tác Đảng của cấp mình để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo nội dung tại Quyết định số 84-QĐ/TW, nay là Quyết định số 99-QĐ/TW, nhằm đảm bảo kinh phí hoạt động của Chi bộ và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Vì vậy dẫn đến việc không chấp hành các chế độ về:  báo cáo thu, chi tài chính; báo cáo thu, nộp đảng phí và dự toán ngân sách từng năm của cấp ủy về Đảng ủy Khối. Tất cả các hoạt động tài chính của Đảng tại Chi bộ chỉ là việc thu, nộp và sử dụng nguồn đảng phí của đảng viên đóng góp; ngoài ra, cấp ủy chi bộ đề nghị cơ quan, đơn vị hỗ trợ theo kiểu xin - cho (trong khi Quy định của Đảng nêu rõ và cụ thể việc cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm bổ sung kinh phí cho các hoạt động của tổ chức đảng cùng cấp theo quy định), làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Sau kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã kết luận rất cụ thể những tồn tại, hạn chế và những vi phạm của Cấp ủy Chi bộ Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, như chi sai nguyên tắc, buộc phải thu hồi số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Những tồn tại, hạn chế và vi phạm nêu trên thuộc về trách nhiệm của cấp ủy khóa trước nhưng lại là kinh nghiệm cho cấp ủy đương nhiệm học tập.

 

Công bố Quyết định kiểm tra Chi bộ Văn phòng UBMTTQVN tỉnh


Công tác kiểm tra về việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi tài chính đảng đối với tổ chức đảng giúp cho cấp ủy đảng nắm vững các quy định của Đảng và chủ động về nguồn tài chính trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.  

 

                                              Tin, ảnh: Lê Huy Hiệu - Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK