user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-fc48a02408aa1ac43d6232c931dc8c1f\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-fc48a02408aa1ac43d6232c931dc8c1f\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-fc48a02408aa1ac43d6232c931dc8c1f\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/5/2324\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553357223, expire = 1553378823, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-fc48a02408aa1ac43d6232c931dc8c1f' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác kiểm tra giám sát

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát năm 2015

Ngày 30 tháng 11 năm 2015, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát năm 2015.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thống nhất nhận định: Năm 2015 là năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW, ngày 04/9/2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối điều chỉnh chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2015, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc điều chỉnh chương trình công tác kiểm tra giám sát tập trung phục vụ Đại hội Đảng các cấp, trong đó giảm các cuộc kiểm tra chấp hành và các cuộc giám sát chuyên đề theo Điều 30 Điều lệ Đảng, đồng thời tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có dấu hiệu sai phạm, có vấn đề phức tạp, nổi cộm, nảy sinh bức xúc mà đảng viên và quần chúng quan tâm; tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là các trường hợp liên quan đến công tác nhân sự giới thiệu ứng cử tham gia cấp uỷ, nhân sự đoàn đại biểu phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vì vậy kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối năm 2015, cụ thể: Kiểm tra tổ chức đảng giảm 10 cuộc so cùng kỳ năm 2014 = 72%; kiểm tra đảng viên chấp hành giảm 242 cuộc = 30%; giám sát chuyên đề đảng viên giảm 91 cuộc = 38%. Ngược lại công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng tăng cụ thể: Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tăng 7 trường hợp so cùng kỳ năm 2014 = 240%; nhận và giải quyết đơn thư tố cáo khiếu nại tổ chức đảng và đảng viên tăng 6 đơn so cùng kỳ năm 2014 = 220%; thi hành kỷ luật đảng viện tăng 7 trường hợp, so cùng kỳ năm 2014 = 266%.

Sau đại hội, đa số cán bộ mới được bầu, hoặc được cấp uỷ chi bộ phân công làm công tác kiểm tra lần đầu nên việc tiếp cận về chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của đảng còn hạn chế. Tại hội nghị giao ban lần này, các ý kiến phát biểu của cơ sở đã nêu lên thực tế về công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở còn chồng chéo, chưa phân định rõ ràng nội dung kiểm tra, giám sát của cấp uỷ với nội dung kiểm tra giám sát của uỷ ban kiểm tra các cấp; chưa tách bạch quy trình các cuộc kiểm tra với quy trình các cuộc giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát còn chung chung, mang tính hình thức; chất lượng, hiệu quả chưa cao; việc chấp hành và khắc phục tồn tại, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát còn hạn chế; các ý kiến đề nghị Đảng uỷ Khối mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở; tăng cường đi cơ sở, nắm bắt tình hình, đồng thời hướng dẫn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát giúp cơ sở tháo gỡ vưỡng mắc tồn tại, hạn chế…

Qua báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2015, các ý kiến thảo luận, kiến nghị và đề xuất tại Hội nghị; Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối ghi nhận, phân tích, hướng dẫn; đồng thời định hướng công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 các nội dung chủ yếu sau:

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành theo Điều 30 Điều lệ Đảng là nhiệm vụ của các cấp uỷ đảng các cấp: Đối với đảng uỷ cơ sở xác định, đối tượng tập trung kiểm tra, giám sát gồm các chi bộ trực thuộc gắn trách nhiệm của cá nhân là cấp uỷ viên cùng cấp, cấp uỷ chi bộ. Đối với các chi bộ (Chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở), xác định đối tượng nội dung kiểm tra, giám sát là đảng viên của chi bộ.

Về nội dung kiểm tra, giám sát của đảng uỷ và các chi bộ bao gồm: Việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, cần tập trung kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng và đảng viên được giao nhiệm vụ quan trọng liên quan trực tiếp đến phát huy dân chủ ở cơ sở, phát triển kinh tế, thực hiện chính sách xã hội, chăm lo đời sống, giải quyết việc làm cho nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, phòng, chống tham nhũng, quan liêu và các tiêu cực khác. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, quy chế làm việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ, giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên...

Tuỳ vào tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng thời điểm cụ thể cấp ủy chủ động trong việc lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, để các cuộc kiểm tra giám sát có chất lượng, hiệu quả, qua kiểm tra kết luận chính xác ưu, khuyết điểm, nguyên nhân để đối tượng kiểm tra phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, khuyết điểm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên.

Đối với Uỷ ban kiểm tra thực hiện 6 nhiệm vụ được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Nội dung chủ yếu tập trung kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong đảng. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy quyết định thi hành kỷ luật. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Về xây dựng các cuộc kiểm tra, giám sát của uỷ ban kiểm tra tập trung vào các nội dung: Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp; kiểm tra chế độ thu nộp đảng phí của các chi bộ trực thuộc; việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; việc thi hành kỷ luật trong Đảng…

Về nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2016: 1- Đảng uỷ Khối: Tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó, Ban Thường vụ kiểm tra 04, giám sát đối với 01; các cơ quan tham mưu giúp việc kiểm tra, giám sát 07 tổ chức đảng trở lên. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp uỷ viên cơ sở. 2-  Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho cấp uỷ và cán bộ làm công tác kiểm tra của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Thường trực Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối xây dựng lịch đi cơ sở nắm tình hình, đồng thời hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, giúp cơ sở tháo gỡ vướng mắc, tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát. 3- Các tổ chức cơ sở đảng, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở: Căn cứ vào chỉ tiêu Nghị quyết đại hội, Chương trình công tác kiểm tra giám sát toàn khoá, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để cụ thể hoá, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 phù hợp tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn vị; việc lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra tránh chồng chéo; tăng các cuộc kiểm tra, giám sát để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Chủ động nắm tình hình, phát hiện và có kế hoạch kiểm tra kịp thời đối với tổ chức đảng, đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết 100% đơn, thư tố cáo đối với đảng viên, tổ chức Đảng cấp dưới và 100% đơn thư khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền.

 

Bài: Đặng Văn Hiệu - CN UBKT ĐUK CCQ tỉnh