user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-6b5bdcfcf17af7030dd365310a74e8b1\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-6b5bdcfcf17af7030dd365310a74e8b1\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-6b5bdcfcf17af7030dd365310a74e8b1\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/5/2332\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542726283, expire = 1542747883, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-6b5bdcfcf17af7030dd365310a74e8b1' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác kiểm tra giám sát

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông trong thời gian tới

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có vị trí quan trọng trong việc lãnh đạo và  triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Đảng bộ có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với hơn 1.900 đảng viên. Đây là Đảng bộ có nhiều đảng viên giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, có vai trò quyết định trong việc tham mưu đề ra chỉ thị, nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển toàn diện của tỉnh Đăk Nông nói riêng và cả nước nói chung. Do đó, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy quan tâm, chú trọng.

Xác định đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy. Nội dung trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua là: kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 26-CT/TU, ngày 08/5/2008 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” …

 Trong năm 2015, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 26 tổ chức đảng và 107 đảng viên; trong đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối kiểm tra 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 24 tổ chức đảng, 105 đảng viên. Giám sát 13 tổ chức đảng và 57 đảng viên; trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giám sát 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên; cấp ủy cơ sở giám sát 12 tổ chức đảng, 56 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 10 tổ chức; trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối kiểm tra 01 tổ chức, ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 09 tổ chức; kiểm tra việc thu nộp, sử dụng đảng phí và thu chi tài chính của Đảng 15 tổ chức, trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối kiểm tra 01 tổ chức, ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 14 tổ chức. Giám sát 16 tổ chức đảng và 11 đảng viên; trong đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối giám sát 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên; cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở giám sát 15 tổ chức đảng 10 đảng viên. Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 12 trường hợp; trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối kiểm tra 05 trường hợp; uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở kiểm tra 07 trường hợp. Qua kiểm tra, kết luận 12/12 đảng viên có vi phạm khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 08 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 08 đảng viên. Nội dung kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tập trung chủ yếu: việc thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; việc giáo dục gia đình chấp hành các quy định của Pháp luật trong việc cho vay nặng lãi.

Trong năm, uỷ ban kiểm tra các cấp đã tiếp nhận 11 đơn, qua phân loại số đơn thư thuộc Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giải quyết 03 đơn, chuyển Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giải quyết theo thẩm quyền 02 đơn, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giải quyết không theo quy trình 03 đơn. Qua xem xét, giải quyết người tố cáo đã tự nguyện rút đơn và cam kết không phát sinh nội dung liên quan đến đơn đã tố cáo. Việc giải quyết tố cáo cơ bản đảm bảo tính khách quan, chính xác, làm rõ đúng sai, giúp cho tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục. Đồng thời, minh oan cho những trường hợp bị tố cáo sai, giúp đồng chí mình ổn định tư tưởng, an tâm công tác.

Thông qua việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo đối với đảng viên, cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 08 đảng viên; trong đó, khiển trách 07 đảng viên, cảnh cáo 01 đảng viên. Cấp thi hành kỷ luật: Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối thi hành kỷ luật 01 đảng viên; cấp cơ sở thi hành kỷ luật 07 đảng viên.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối có tác dụng, hiệu quả mang lại rõ nét. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, uốn nắn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao ý thức chấp hành, hạn chế thấp nhất việc vi phạm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng, qua đó giới thiệu cho Đảng những cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, năng lực công tác để bồi dưỡng, phát triển, tạo nguồn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát còn một số hạn chế đó là: Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, năng lực nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế. Cơ chế chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra của cơ sở còn nhiều bất cập. Việc tham mưu của ủy ban kiểm tra các cấp giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, còn lúng túng về nghiệp vụ, quy trình thực hiện. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm chậm, chưa kịp thời, chưa góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa vi phạm. Việc thực hiện kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ cần tập trung làm tốt các nội dung sau:

Một là: Phải thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục tổ chức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp.

Hai là: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”, với trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Ủy ban kiểm tra các cấp phải thực hiện tốt nhiệm vụ được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng; làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy trong xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát nhất là công tác giám sát thường xuyên và nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng phải thận trọng, khách quan, vừa phải tích cực, khẩn trương nhưng phải tuân thủ các quy trình, nguyên tắc, thủ tục; kết luận chính xác và xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Ba là: Các tổ chức cơ sở đảng phải tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên trong sinh hoạt cũng như công tác, nêu cao tinh thần tự giác, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên; trong đó, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy; sự quan tâm của cấp ủy, người đứng đầu của cấp ủy đến công tác kiểm tra, giám sát. Xác định tự phê bình và phê bình trong Đảng là việc làm thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên, vì đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của Đảng, là yếu tố tạo nên sự đoàn kết và sức mạnh của Đảng.

Bốn là: Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, hiểu biết sâu sắc về công tác xây dựng Đảng, tinh thông nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, công tâm, khách quan, thận trọng và ứng xử có văn hóa, có kiến thức về quản lý kinh tế, nắm vững pháp luật, có thực tiễn và phương pháp khoa học, có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

                                   Bài: Võ Đình Tín - TUV, Bí thư ĐUK CCQ tỉnh